Proizvodnja nafte i plina 2

Osnovni podaci

ECTS: 5.5

Nositelji: izv. prof. dr. sc. Vladislav Brkić


Izvođači: doc. dr. sc. Sonja Koščak Kolin, dipl. ing. (A, T)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe23
Predavanja30
Terenske vježbe7
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA
Razumijevanje predavanja i vježbi prema cjelinama iz sadržaja predmeta, kao i znanja iz obvezne literature, primjena stečenog znanja u širem rješavanju problema iz područja Proizvodnje nafte i plina, kao i sposobnost integriranja znanja i donošenja samostalnih zaključaka u novim situacijama povezanim s područjem studiranja.

ISHODI UČENJA
1. Opisati model radijalnog protoka pri protjecanju fluida u poroznom mediju, model frakturirane bušotine pri protjecanju fluida u ležištu s vertikalnom pukotinom, kao i model horizontalne bušotine u neograničenom ležištu.
2. Izračunati dinamičke tlakove na dnu bušotine i protoke prema rješenjima jednadžbe difuzije i odgovarajućim stanjima protjecanja u bušotini.
3. Objasniti indikatorsku ili IPR krivulju, primijeniti Vogelovu korelaciju i njena proširenja, te grupirati komponente skin faktora.
4. Analizirati višefazno protjecanje fluida u bušotini, usporediti utjecaj pojedinih komponenti jednadžbe gradijenta tlaka.
5. Prezentirati uvjet eruptiranja bušotine i usporediti sustave umjetnog podizanja nafte na površinu.
6. Objasniti i definirati načelo rada plinskog lifta.
7. Objasniti, definirati i izdvojiti komponente sustava dubinske crpke s klipnim šipkama, uronjive centrifugalne crpke, hidrauličke i mlazne crpke.

SADRŽAJ PREDMETA (PREDAVANJA I VJEŽBE):
P1: Uvod.
P2: Radijalno protjecanje fluida u ležištu.
P3: Protjecanje fluida u ležištu 1 dio. (+HDM)
P4: Protjecanje fluida u ležištu 2 dio (+HDM)
P5: Indikatorske ili IPR krivulje .
P6: Protjecanje fluida u bušotini (NODAL)
P7: Višefazno protjecanje fluida u bušotini
P8: Terenska nastava
P9: Eruptiranje, Plinski lift -projektiranje
P10: Dubinske crpke s klipnim šipkama (LRP)-projektiranje
P12: Hidrauličke crpke
P13: Mlazne crpke
P14: Seminarski radovi


V1: Uvod.
V2: Radijalno protjecanje fluida u ležištu (zadaci).
V3: Protjecanje fluida u ležištu s vertikalnom pukotinom (zadaci).
V4: Protjecanje fluida u ležištu s horizontalnom bušotinom (1. dio) (zadaci).
V5: Protjecanje fluida u ležištu s horizontalnom bušotinom (2. dio) (zadaci).
V6: Indikatorske ili IPR krivulje (zadaci).
V7: Protjecanje fluida u bušotini (zadaci).
V8: Višefazno protjecanje fluida u bušotini (zadaci).
V9: Terenska nastava.
V10: Plinski lift (zadaci).
V11: Dubinske crpke s klipnim šipkama (zadaci).
V12: Uronjive centrifugalne crpke (zadaci).
V13: Hidrauličke crpke (zadaci).
V14: Mlazne crpke (zadaci).
v15: Kolokvij.

OBVEZE STUDENATA
Obaveza studenta je prisustvovanje na minimalno 80% predavanja i vježbi, kao i na terenskoj nastavi, te obaviti prezentaciju seminarskog rada kako bi stekli pravo potpisa iz kolegija. Studenti su također obavezni pristupiti kolokviju, a ukoliko ga polože oslobođeni su pismenog dijela završnog ispita.

NAČIN POLAGANJA ISPITA, OCJENJIVANJA I VREDNOVANJA RADA STUDENATA TIJEKOM NASTAVE I NA ZAVRŠNOM ISPITU: Završna ocjena iz predmeta formira se na usmenom dijelu završnog ispita, a studenti koji tijekom nastave nisu položili kolokvij dužni su prije usmenog pristupiti i pismenom dijelu završnog ispita iz gradiva koje nisu kolokvirali. Rezultati kolokvija se objavljuju na Merlinu pod šifrom studenta.

 

Obavezna literatura:1. Čikeš, M.: Proizvodno inženjerstvo nafte i plina, RGN fakultet, 2015. Sveučilišni udžbenik
Zelić, M.: Tehnologija proizvodnje nafte i plina eruptiranjem i plinskim liftom, INA-Naftaplin, Zagreb, 1977.
Zelić, M., Čikeš, M.: Tehnologija proizvodnje nafte dubinskim crpkama, INA-Naftaplin, Zagreb, 2006.
Zelić, M.: Priručnik za plinski lift, INA-Naftaplin, Zagreb, 1986.
Preporučena literatura:1. Bellarby, J (): Well Completion Design
2. Turkalj, I., Budimić, R: Katalog opreme za plinsko podizanje nafte, INA d.d. 2009.
Priručnik za dubinske sisaljke Axelson, INA d.d. 1993.Čikeš, M.: Mogućnost povećanja pridobivih zaliha ugljikovodika primjenom postupka hidrauličkog frakturiranja, Disertacija, RGN fakultet, 1995.
Brown, K. E.: Gas-lift Theory and Practice, Prentice-Hall, Inc., New Yersy, 1967.
Brown, K. E.: The Technology of Artificial Lift Methods, Vol. 1, Vol. 2a, Vol. 2b, Vol. 3a, Vol. 3b and Vol. 4, PennWell Books, Tulsa, Oklahoma, 1984.
Nind, T. E.: Principles of Oil Well Production, McGraw-Hill Book Co., New York, 1962.
Beggs, H.D.: Production Optimization Using NODAL Analysis (Second Edition), OGCI, Inc., Tulsa, Oklahoma, 2003.
Beggs, H. D.: Gas Production Operations, OGCI Publications Inc., Tulsa, Oklahoma, 1985.
Brill, J.P., Mukherjee, H.: Multiphase Flow in Wells, SPE Monograph Series, Vol. 17, SPE, Dallas, 1999.
Golan, M. and Whitson C.H.: Well Performance, NTH, Trondheim, Norveška, 1985.
Economides, M.J., Hill, A.D. and Ehlig-Economides, C.: Petroleum Production Systems, Prentice-Hall Inc., 1994.

 

Ishodi učenja: