Proizvodnja i pretvorba energije

Osnovni podaci

ECTS: 5.0

Nositelji: doc. dr. sc. Karolina Novak Mavar


Izvođači: doc. dr. sc. Karolina Novak Mavar, dipl. ing. (A)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe30
Predavanja30
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA
Osnovne spoznaje o mogućnostima pridobivanja prirodnih oblika energije, proizvodnja energije iz konvencionalnih i obnovljivih izvora, energetska efikasnost proizvodnje energije, struktura proizvodnje i potrošnje energije, potrebu i moguće transformacije prirodnih i transformiranih oblika energije, utjecaj korištenja oblika energije na razvitak društva, posljedice korištenja svih oblika energije na okoliš

UVJETI ZA UPIS PREDMETA I POTREBNE ULAZNE KOMPETENCIJE

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI
Sudjelovanje u radu raznih studijskih grupa kompleksne energetike za izradu energetskih programa, studijskih materijala, prostornih planova i slično.
Mogućnost sudjelovanja u revizijama raznih projektnih rješenja, studijskih planova i ostalih energetskih programa.
planiranje, projektiranje i izgradnju energetskih objekata raznih namjena u različitim gospodarskim djelatnostima.
Mogućnost sudjelovanja u izradi ili recenziji raznih ekoloških studija izgradnje energetskih objekata.
Planira, projektira razne vrste skladišnih prostora za energetske potrebe.
Suradnja pri izradi energetske legislative.

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA (4do10 ISHODA)
Ocjena komplementarnosti raznih energetskih sustava te njihovu zajedničku efikasnost,
Procjena u izboru načina energetske opskrbe, vrste postrojenja za razna područja, gradove i industrijske komplekse,
Analiziranje potrebnih financijskih ulaganja u proizvodnju, pretvorbu, transport, distribuciju raznih oblika energije,
Analiza moguće supstitucije pojedinih energenata,
Planiranje, projektiranje i izgradnju energetskih objekata raznih namjena u različitim gospodarskim djelatnostima,
Analiza moguće supstitucije pojedinih energenata.

SADRŽAJ PREDMETA RAZRAĐEN PREMA SATNICI NASTAVE
PREDAVANJA

P1 Uvod. Definiranje razlike između primarne i sekundarne energije.
P2 Potreba pretvorbe primarne u sekundarnu energiju.
P3 Pretvorba kemijske energije goriva u toplinsku, toplinske u mehaničku, mehaničke u električnu, te pretvorba potencijalne energije vode u mehaničku i električnu energiju.
P4 Postrojenja za proizvodnju električne i toplinske energije (hidroelektrane, termoelektrane kondenzacijskog i kombi procesa i nuklearne elektrane).
P5 Analiza cjelokupnog energetskog lanca od izvora do korištenja energije.
P6 Izravno korištenje primarnog oblika energije. Korištenje energije vjetra za proizvodnju električne energije i energije sunca za proizvodnju toplinske i električne energije.
P7 Stupanj pretvorbe energije u centraliziranim energanama i decentraliziranim sustavima,
P8 Učinkovitost cjelokupnog energetskog lanca za prirodni plin i električnu energiju.
P9 Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora energije
P10 Proizvodnja vodika iz vjetroelektrana.
P11 Hidroelektrane i male hidroelektrane.
P12 Energetsko iskorištavanje biomase.
P13 Kogenereacijska i mikrgokogeneracijska postrojenja.
P14 Nuklearna energija.
P15 Mjere i zakonska regulativa u proizvodnji električne energije iz obnovljivih izvora energije.

OBVEZE STUDENATA
Uvjeti za potpis su redovito pohađanje nastave, izrađen i obranjen seminarski rad.
PRAĆENJE RADA STUDENATA (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS-a odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):

Pohađanje nastave 2,0
Seminarski rad 1,0
Usmeni ispit 1,0
Pismeni ispit 1,0

NAČIN POLAGANJA ISPITA, OCJENJIVANJA I VREDNOVANJA RADA STUDENATA tijekom nastave i na završnom ispitu
Tijekom nastave znanje se provjerava kroz diskusiju i aktivno sudjelovanje u nastavi. Obavezna je izrada seminara koju student izlaže i brani na nastavi i sastavni je dio konačne ocjene iz znanja pokazanog na usmenom ispitu.

ISPITNI ROKOVI Prema akademskom kalendaru: zimski, dekanski, ljetni i jesenski rokovi.

 

Obavezna literatura:1. DOPUNSKA LITERATURA (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1.Kreković, D., Petrić H., 2005. Kogeneracijski sustavi u Hrvatskoj racionalno gospodarenje energijom, Zagreb: Hrvatska stručna udruga za plin,
2.P. Mazza, 2002. Biogas . Climate Solutions Special Report, Earth Island Institute, USA.
3. http://www.habmigern2003.info/biogas/biogas.html
4. http://energetika net.hr
5. http://hr.wikipedia.org/wiki/Hidroelektrane
6. http://hr.wikipedia.org/wiki/Male hidroelektrane
7. http://hr.wikipedia.org/wiki/Generator
8. ://hr.wikipedia.org/wiki/Velike hidroelektrane
2. OBVEZNA LITERATURA (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)
1.Rajković,D., Kukulj N., Proizvodnja i pretvorba energije,Skripta Zagreb,2011. RGN Fakultet thttp://rgn.hr/~drajkovi;http://rgn.hr/~drajkovi/nids damirrajkovic/
2.Zelić, M.: Tehnologija transporta nafte i plina magistralnim cjevovodima , INA Industrija nafte d.d., Naftaplin, Zagre, 2002.
3.Šunić, M.: Efikasnost kogeneracijskih postrojenja, Energetika marketing, Zagreb, 1996.
4.Šunić, M.: Efikasnost hlađenja plinom, Energetika marketing, Zagreb, 1998.
5.Šunić, M., Dujmović, N.: Plin i plinska tehnika II, Tehnička knjiga, Zagreb, 1983.
Preporučena literatura:

 

Ishodi učenja: