Poslovno upravljanje

Osnovni podaci

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe30
Predavanja30
 

Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Razumijevanje predavanja i vježbi prema cjelinama iz sadržaja predmeta, kao i znanja iz obvezne literature, primjena stečenog znanja u rješavanju problema iz područja poslovnog upravljanja, razrada pojedinih studija slučajeva poslovne strategije u naftnoj i plinskoj industriji kao i primjena stečenih znanja u poslovanju u energetskim tvrtkama

Uvjeti za upis predmeta i potrebne ulazne kompetencije:
Odslušan predmet Ekonomika naftnog rudarstva

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet doprinosi:
Razumijevanje poslovnog upravljanja u naftnoj i plinskoj industriji
Razumijevanje poslovne strategije, strateškog upravljanja i procesa formuliranja, donošenja i provedbe poslovne strategije tvrtki u naftnoj i plinskoj industriji
Razumijevanje vrsta poslovne strategije
Razumijevanje osnove marketinga i marketing mixa
Razumijevanje organizacije i reorganizacije poslovanja u naftnoj i plinskoj industriji

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (5 10 ishoda) :
Analiza vizije, misije i strateških ciljeva poslovanja
Formuliranje poslovne strategije (prethodne analize, uključujući SWOT analizu, formuliranje poslovne strategije i provedba)
Razumijevanje posebnih metoda poslovne strategije (analiza portfelja, analiza vremenskog ciklusa proizvoda i tehnologija, analiza vrsta poslovne strategije)
Razumijevanje procesa organizacije i reorganizacije poslovanja
Razumijevanje posebnih metoda analize poslovne strategije i upravljanja (business intelligence i stablo odlučivanja)

SADRŽAJ PREDMETA RAZRAĐEN PREMA SATNICI NASTAVE:
Predavanja/ Vježbe

P1 Uvod u poslovno upravljanje
V1 Uvod u poslovno upravljanje
P2 Osnovni pojmovi o poslovnom upravljanju, pojam menadžmenta, metode, menadžeri
V2 Primjeri menadžera i uspješni menadžeri
P3 Tvrtka i okruženje, pojam strategije, vojna strategija, poslovna strategija, menadžment i vlasništvo
V3 Primjeri za analizu tvrtke i okruženja, primjeri menadžera vlasnika i menadžera profesionalaca
P4 Vizija, misija, strateški ciljevi, vlasnici misija i poslovna strategija
V4 Misija i strateški ciljevi tvrtki: Exxonmobil, BP, Shell, Chevron, Rosneft, Gazprom, OMV, MOL, Ina
P5 Formuliranje poslovne strategije
V5 Primjeri poslovne strategije (Ko.ler, McKinsey, itd
P6 Strateško planiranje
V6 Analiza postupka strateškog planiranja
P7 Prethodne analize i procjene, SWOT analiza
V7 Primjeri SWOT analize, stablo odlučivanja
P8 Pojam marketinga i marketinška strategija, marketinška strategija prema Philipu Kotleru
V8 Marketing mix, M.I.S., primjeri segmentacije tržišta
P9 Provedba strateškog planiranja
V9 Analiza i primjeri provedbe strateškog planiranja
P10 Organizacija poduzeća
V10 Primjeri organizacije poduzeća, organizacija integrirane naftne korporacije
P11 Životni ciklus proizvoda i tehnologija
V11 Primjeri životnog ciklusa energetske grane
P12 Portfolio analiza i upravljačke strategije
V12 Primjeri portfolio analize (B.C.G. matrica, McKinseyeva matrica)
P13 Upravljanje tvrtkama
V13 Primjeri poslovne strategije i upravljanja: ExxonMobil, Shell, OMV, MOL, Ina
P14 Reorganizacija tvrtke, business intelligence
V14 Osnovna pravila i primjeri reorganizacije
P15 Upravljanje tvrtkama u gospodarskoj krizi
V15 Primjeri upravljanja tvrtkama u gospodarskoj krizi i za vrijeme recesije

Obveze studenata:
Redovito pohađanje nastave, rješavanje na vježbama, izrada seminarskih radova i studija slučajeva

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS-a odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):
Pohađanje nastave 0,5 Istraživanje 0
Projekt 0 Referat 0
Kolokviji 0 Seminarski rad 1
Praktični rad 0,5 Usmeni ispit 3
Pismeni ispit 0 (Ostalo upisati) 0

Način polaganja ispita, ocjenjivanja i vrednovanja rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Tijekom semestra kontinuirano se nadgleda pohađanje nastave kao i rješavanje zadataka tijekom semestra, izrada i prezentacija seminarskih radova kao i uspjeh na ispitu.

Ispitni rokovi:
Prema akademskom kalendaru: zimski, dekanski, ljetni i jesenski rokovi.

 

Obavezna literatura:1. Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija):
1. Dekanić, I., Kolundžić, S., Karasalihović, D.: Stoljeće nafte, Drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Naklada Zadro, Zagreb, 2004. (14., 15. i 16. poglavlje)
2. Kotler, P., Keller, K. L.: Upravljanje marketingom, Pearson Education / Mate d.o.o, Zagreb, 2007.
3. P. Sikavica, F. Bahtijarević Šiber: Menadžment: Teorija menadžmenta i veliko empirijsko istraživanje u Hrvatskoj, Masmedia, Zagreb, 2004.


Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa):
1. Internet: http://www.poslovni.hr/ , http://www.business.hr , http://www.liderpress.hr/, www.cnn.com/business&markets, www.bbc.co.uk./business, www.ina.hr, www.janaf.hr, www.exxonmobil.com, www.bp.com, www.shell.com, www.mol.com, www.omv.com i dr.
2. Časopisi: Časopisi: "Banka", "Ekonomski pregled", "Harvard Business Review" i "Računovodstvo i financije", različita godišta.
Preporučena literatura:

 

Ishodi učenja: