Okolišna i inženjerska geofizika

Osnovni podaci

ECTS: 5.0

Nositelji: prof. dr. sc. Franjo Šumanovac


Izvođači: poslijedoktorand dr. sc. Josipa Kapuralić, mag. ing. geol. (A, T)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe15
Predavanja30
Terenske vježbe15
 

Opis predmeta: Ciljevi predmeta: Ovladavanje specijalističkim geofizičkim metodama mjerenja i interpretacije koje se primjenjuju u istraživanjima okoliša, te u inženjerskogeološkim i hidrogeološkim istraživanjima.
Ishodi učenja na razini programa kojima predmet doprinosi: Razumjeti i znati interpretirati dobivene podatke kod električne tomografije i MT sondiranja. Razumjeti rad instrumenata za električna, seizmička i elektromagnetna istraživanja. Znati odrediti vremena prvih nailazaka valova kod mjerenja seizmičkih brzina u bušotini. Znati odabrati najpovoljnije metode geofizičkih istraživanja u svrhu istraživanja podzemnih voda.
Obveze studenata: Pohađanje nastave (predavanja, vježbe i terenska nastava), predani programi, položen barem jedan kolokvij.
Način polaganja ispita, ocjenjivanja i vrednovanja rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu: Položeni svi kolokviji ili pismeni i usmeni ispit (80%), predani programi (20%).

P1 Električna tomografija - Teoretske osnove. Geometrija mjerenja.
V1 Uvod. Definiranje 3 programa.Objašnjenja vezana uz kolokvije i terensku nastavu.

P2 Električna tomografija - Tomografska inverzija. Instrumenti za električna mjerenja. Primjena električne tomografije.
V2 Down-hole metoda - Uvod. Način rada sa računalnim programom VieSeis.

P3 Elektromagnetna istraživanja: Metoda TURAM - teoretske osnove, instrumenti i primjena. Metoda s pomičnim odašiljačem - teoretske osnove, instrumenti i primjena. VLF metoda - teoretske osnove, instrumenti i primjena.
V3 Down-hole metoda - individualni rad na računalu - određivanje vremena prvih nailazaka P-valova na odabranom ušću bušotine pomoću računalnog programa ViewSeis.

P4 Telurska metoda - teoretske osnove, instrumenti i primjena. Magnetotelurska metoda - teoretske osnove, izvođenjenje mjerenja, primjena.
V4 Down-hole metoda - individualni rad na računalu - određivanje vremena prvih nailazaka P-valova na odabranom ušću bušotine pomoću računalnog programa ViewSeis.

P5 Georadar - teoretske osnove, metode terenskih mjerenja, instrumenti, primjena.
V5 Down-hole metoda - računanje parametara potrebnih za crtanje dijagrama raspodjele intervalnih i srednjih brzina s dubinom.

P6 Seizmička mjerenja u bušotinama: Down-hole metoda - način izvođenja mjerenja, instrumenti, primjena. Cross-hole metoda: način izvođenja mjerenja, instrumenti, primjena.
V6 Down-hole metoda - Određivanje inverzija brzina sa dijagrama raspodjele brzina s dubinom.

P7 Refrakcijska seizmika: GRM metoda - teoretske osnove, metode interpretacije, primjena.
V7 Električna tomografija; 2D električno modeliranje - Uvod. Način rada sa računalnim programom Res2dm.

P8 DTM metoda - teoretske osnove, primjena. Delta-t-V metoda - teoretske osnove, primjena. Mikrogravimetrijska i magnetometrijska istraživanja u okolišu i inženjerskim istraživanjima.
V8 Električna tomografija; 2D električno modeliranje - individualni rad na računalu - modeliranje pomoću računalnog programa Res2dm.

P9 Kolokvij: Električna tomografija, Elektromagnetna istraživanja, Refrakcijska seizmika, Mikrogravimetrijska i magnetometrijska istraživanja u okolišu i inženjerskim istraživanjima.
V9 Električna tomografija; 2D električno modeliranje - individualni rad na računalu - modeliranje pomoću računalnog programa Res2dm

P10 Seizmičko modeliranje: Sintetski seizmogram - konstrukcija sintetskog seizmograma, primjena sintetskog seizmograma, 2D i 3D seizmičko modeliranje.
V10 Električna tomografija; 2D električno modeliranje - Opisivanje dobivenih pseudosekcija, određivanje najboljih elektronskih rasporeda za primjenu u pojedinim slučajevima.

P11 Istraživanja podzemne vode: Općeniti geološki modeli. Geofizička istraživanja u bazenskim uvjetima - Plitka, dublja i duboka istraživanja: metode koje se koriste, primjeri istraživanja.
V11 EM sondiranje i profiliranje: Metoda s pomičnim odašiljačem - Uvod. Upoznavanje s računalnim programom FreqEM.

P12 Istraživanja podzemne vode: Geofizička istraživanja na krškim terenima - Električno sondiranje i električno profiliranje - primjena, rezultati, primjeri izvođenja mjerenja. Električna tomografija - primjena, rezultati, otkrivanje rasjeda i otočkih i priobalnih vodonosnika, primjeri istraživanja.
V12 EM sondiranje i profiliranje: Metoda s pomičnim odašiljačem - individualni rad na računalu -unos podataka potrebnih za interpretaciju EM sondi.

P13 Istraživanja podzemne vode: Elektromagnetne metode - primjena, rezultati, primjeri izvođenja. Refrakcijska seizmika - primjena, rezultati, primjeri izvođenja mjerenja. Refleksijska seizmika - primjena, rezultati, primjeri izvođenja mjerenja.
V13 EM sondiranje i profiliranje: Metoda s pomičnim odašiljačem - individualni rad na računalu - unos podataka

P14 Istraživanja podzemne vode: Preporučljivi postupci istraživanja u modelu sedimentacijskog bazena i u modelu karbonatnih terena.
V14 Koeficijent refleksije: računanje impedancija i koeficijenta refleksije

P15 Kolokvij: Seizmičko modeliranje, Istraživanja podzemne vode.
Terenska nastava: Električna tomografija, Georadar, Metoda s pomičnim odašiljačem, MT metoda.

 

Obavezna literatura:1. Šumanovac, F. (2007): Geofizička istraživanja podzemnih voda, Sveučilište u Zagrebu.
Šumanovac, F. (2012): Osnove geofizičkih istraživanja ,Sveučilište u Zagrebu.
Preporučena literatura:1. Sheriff, R.E. (1995): Exploration Seismology. Cambridge Univ. Press, Cambridge.
Parasnis, D.S. (1986): Principles of Applied Geophysics, Chapman and Hall, New York.

 

Ishodi učenja: