Monitoring okoliša

Osnovni podaci

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe15
Predavanja30
Seminar15
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA:
Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa načinima motrenja (uzorkovanje i analiza u laboratoriju; sustavi za automatsko sakupljanje podataka) kemijskih i fizikalnih parametara pojedinih sastavnica okoliša (tla, vode, zraka).

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći:
identificirati izvore onečišćenja tla na nekom području.
izračunati hidrauličke parametre nesaturirane zone potrebne za modeliranje toka vode.
kreirati model toka vode i transporta onečišćivala u nesaturiranoj zoni.
izdvojiti mjesta onečišćenja s povećanim koncentracijama određenog onečišćivala.
kreirati konceptualni model za modeliranje transporta onečišćivala.
uspostaviti monitoring fizikalnih parametara tla.
uzorkovati tlo i vodu za laboratorijske analize.

SADRŽAJ PREDMETA RAZRAĐEN PREMA SATNICI NASTAVE:

P1 UVOD U MONITORING OKOLIŠA V1 Kvaliteta podataka u monitoringu okoliša
P2 FIZIKALNI PARAMETRI TLA V2 Određivanje granulometrijskog sastava tla
P3 KEMIJSKI PARAMETRI TLA V3 Određivanje granulometrijskog sastava tla
P4 MONITORING TLA I NESATURIRANE ZONE V4 Prikaz i princip mjerenja opreme za monitoring fizikalnih parametara na terenu
P5 STATISTIČKE METODE U ANALIZAMA PODATAKA IZ MONITORINGA V5 Izrada dijagrama
P6 FIZIKALNA I KEMIJSKA ONEČIŠĆIVALA V6 Prikaz različitih eksperimenata u laboratoriju
P7 UPOTREBA HYDRUS 1D MODELA U OKOLIŠU V7 Izrada zadataka iz Hydrus 1D modela
P8 UPOTREBA HYDRUS 1D MODELA U OKOLIŠU V8 Izrada zadataka iz Hydrus 1D modela
P9 UZORKOVANJE ZA POTREBE RAZLIČITIH ANALIZA V9 Prikaz i princip uzorkovanja za potrebe različitih analiza na terenu
P10 PREZENTACIJA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA (AZO) V10 Pregledavanje baza Agencije za zaštitu okoliša
P11 CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA ZAGREBA V11 Razgled Centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba
P12 MONITORING PODZEMNIH VODA V12 Posjet vodocrpilištu na području grada Zagreba
P13 MONITORING POVRŠINSKIH VODA V13 Uzorkovanje vode na jezeru Bundek za potrebe različitih analiza
P14 MONITORING KAKVOĆE ZRAKA V14 Posjet laboratoriju DHMZ-a
P15 REMEDIJACIJA TLA V15 Predstavljanje različitih primjera remedijacije tla u svijetu

OBVEZE STUDENATA:
Studenti su obavezni prisustvovati nastavi. Mogu izostati samo ukoliko imaju valjano opravdanje (ukupno 3 puta). S laboratorijskih vježbi uz opravdanje se može izostati samo jednom, no vježba se mora odraditi. Tijekom semestra osim laboratorijskih vježbi koje će se priznati samo ako je student vježbu odradio i predao ispravan laboratorijski formular najkasnije 2 dana nakon vježbe, studenti će imati obavezu obaviti seminar. Studenti mogu tijekom semestra izaći na 2 kolokvija. Kolokviji nemaju ispravaka. Uvjet za potpis su: Uvjet za potpis su: redovno pohađanje nastave; predani ispravni laboratorijski formulari; obavljeni seminari.

NAČIN POLAGANJA ISPITA, OCJENJIVANJA I VREDNOVANJA RADA STUDENATA:
Studenti kontinuiranim radom mogu zaraditi ocjenu bez izlaska na ispit. Ocjena će se formirati iz 2 kolokvija (maks. 60 bodova); seminara (maks. 10 bodova), odrađenih laboratorijskih vježbi i predanih laboratorijskih formulara (maks. 30 bodova). Svi navedeni dijelovi moraju biti riješeni s minimalno 60 bodova za pozitivnu ocjenu. Ukupna ocjena je:61-70 bodova - dovoljan; 71-80 bodova - dobar; 81-90 bodova - vrlo dobar i 91-100 bodova -izvrstan). Ukoliko student zadovolji uvjete za potpis, no ne i za ocjenu, mora izaći na pismeni ispit. Ocjena se tada formira samo na temelju rezultata pismenog ispita (61-70 % - 2; 71-80 % -3; 81-90 % - 4 i 91-100 % -5).

 

Obavezna literatura:
Preporučena literatura:1. Knjige:

Environmental Monitoring and Characterization
Artiola, J.F., Pepper, I.L., Brusseau, M.L. (2004), Elsevier, 410 str.

Environmental Geology
Knödel, K., Lange, G., Voigt, H.J. (2007), Springer, 1357 str.

Soil Physics with Hydrus-Modeling and Applications

Radcliffe, D. E. and Šimunek, J. (2010), CRC Press, 373 str.

Časopisi:

Environmental Goology; Science of the Total Environment; Applied Geochemistry; Journal of Geochemical Exploration; Journal of soil and sediments

 

Ishodi učenja: