Istraživanje ležišta mineralnih sirovina

Osnovni podaci

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe30
Predavanja30
Terenske vježbe15
 

Opis predmeta: Ciljevi predmeta
Cilj predmeta je upoznati geološke metode istraživanja ležišta mineralnih sirovina.

Uvjeti za upis predmeta i potrebne ulazne kompetencije
Uvjet za upis predmeta je završen preddiplomski studij.

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet doprinosi
Student stiče teoretska i praktična znanja o svim fazama u istraživanju ležišta mineralnih sirovina, od prospekcije ležišta do izrade elaborata o rezervama mineralnih sirovina.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda)
Studenti nakon položenog ispita mogu:
1. Definirati i opisati geološke, geokemijske i geofizičke metode istraživanja ležišta mineralnih sirovina.
2. Opisati i argumentirati distribuciju ležišta mineralnih sirovina u vremenu i prostoru.
3. Napraviti plan istraživanja ležišta mineralnih sirovina.
4. Primijeniti prospekcijske indicije u istraživanju ležišta mineralnih sirovina.
5. Napraviti jamsku geološku kartu.
6. Uzorkovati vodotočne sedimente, tlo, jezerske sedimente, sedimentni pokrov, vodu, plinove, vegetaciju, stijene i mineralne sirovine
7. Primijeniti osnovne statističke metode obrade rezultata geokemijskih podataka.
8. Proračunati rezerve mineralnih sirovina.
9. Izraditi elaborat o rezervama mineralnih sirovina.

Sadržaj predmeta razrađen prema satnici nastave

Predavanja
P1 - Klasifikacije ležišta mineralnih sirovina. Ekonomija ležišta mineralnih sirovina.
P2 - Priroda i morfologija rudnih tijela.
P3 - Metalogenija, metalogenetske provincije i razdoblja.
P4 - Geološki kriteriji u istraživanju ležišta mineralnih sirovina. Magmatski kontrolni faktor.
P5 - Strukturni kontrolni faktor.
P6 - Kreiranje geološkog modela nekog rudnog ležišta kao temelj za planiranje istraživanja. Selektiranje i odabir područja za istraživanje nekog rudnog ležišta.
P7 - Primjena geofizičkih metoda i daljinskih istraživanja u istraživanju ležišta mineralnih sirovina.
P8 - Prospekcijske indicije (alteracije, alteracijske parageneze, rudni izdanci i tragovi starog rudarenja).
P9 - Prospekcijske indicije (elementi indikatori, minerali indikatori).
P10 - Geokemijske metode prospekcije.
P11 - Mediji uzorkovanja (vodotočni sedimenti, tlo, jezerski sedimenti, sedimentni pokrov, voda, plinovi, vegetacija, stijene).
P12 - Statistička obrada rezultata geokemijske prospekcije.
P13 - Uzorkovanje mineralnih sirovina.
P14 - Zakonska regulativa u rudarstvu. Kategorizacija i klasifikacija rezervi mineralnih sirovina.
P15 - Proračun rezervi mineralnih sirovina. Izrada elaborata o rezervama mineralnih sirovina.

Vježbe
V1 - Prognozna geološka karta
V2 - Strukturni kriterij pri istraživanju rudnih ležišta
V3 - Alteracije
V4 - Šlihovanje
V5 - Vodotočni sedimenti
V6 - Preliminarni istražni radovi
V7 - Konstruiranje geološke karte s razvijenim bokovima
V8 - Prvi kolokvij
V9 - Metode uzorkovanja
V10 - Skraćivanje uzorka
V11 -Statistička obrada geokemijskih podataka
V12 - Proračun rezervi mineralnih sirovina primjenom softverskog paketa Autocad
V13 - Seminar na zadanu temu
V14 - Seminar na zadanu temu
V15 - Drugi kolokvij

Ispit se polaže usmeno. Preduvjeti za izlazak na ispit su:
1. predani i od asistenta ovjereni zadaci
2. predan i održan seminarski rad
3. predano terensko izvješće
4. pozitivno ocijenjena oba kolokvija
Ocjena iz kolokvija:
1. 60 do 69% - 2
2. 70 do 79% - 3
3. 80 do 89% - 4
4. 90 do 100% - 5

Ako kolokviji nisu pozitivno ocijenjeni ili student nije pristupio polaganju istih, prije polaganja usmenog ispita treba položiti pismeni ispit. Ukoliko više od 50% polaznika dobije negativnu ocjenu iz kolokvija, isti se poništava i piše se novi kolokvij. Ukoliko polaznik iz kolokvija dobije negativnu ocjenu, isti može ponoviti samo jedan put.

 

Obavezna literatura:1. Moon, C.J., Whateley, M.G.K. & Evans, A.M. (2006): Introduction to mineral exploration, Blackwell Science, 481 s.
Preporučena literatura:1. Annels, A.E. (1991): Mineral Deposits Evaluation, Chapman & Hall, 436 s.
2. Kužvart, M. & Bohmer, M. (1986): Prospecting and exploration of mineral deposits, Academia Praha, 508 s.
3. Peters, W.C. (1978): Exploration and mining geology, John Willey & Sons, 696 s.

 

Ishodi učenja: