Inženjerska geofizika

Osnovni podaci

ECTS: 6.0

Nositelji: prof. dr. sc. Franjo Šumanovac


Izvođači: poslijedoktorand dr. sc. Josipa Kapuralić, mag. ing. geol. (A, T)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe30
Predavanja30
Terenske vježbe15
 

Opis predmeta: Ciljevi predmeta: Ovladavanje specijalističkim geofizičkim metodama mjerenja i interpretacije koje se primjenjuju u istraživanjima okoliša, te u inženjerskogeološkim istraživanjima.
Ishodi učenja na razini programa kojima predmet doprinosi: Razumjeti karotažne metode geofizičkih istraživanja u bušotinama, interpretirati dijagram raspodjele otpornosti na modelu bušotine, interpretirati karotažne dijagrame. Razumjeti i znati interpretirati dobivene podatke kod električne tomografije. Znati odrediti vremena prvih nailazaka valova kod mjerenja seizmičkih brzina u bušotini.
Obveze studenata: Pohađanje nastave (predavanja, vježbe i terenska nastava), predani programi, položen barem jedan kolokvij.
Način polaganja ispita, ocjenjivanja i vrednovanja rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu: Položeni svi kolokviji ili pismeni i usmeni ispit (80%), predani programi (20%).

P1 Pregled karotažnih metoda. Električna svojstva stijena i faktor formacije. Raspored tekućina i otpornosti u propusnom sloju.
V1 Uvod. Definiranje 4 programa.Objašnjenja vezana uz kolokvije i terensku nastavu.

P2 Karotaža spontanog potencijala. Karotaža otpornosti: normalna i inverzna sonda.
V2 Down-hole metoda -Uvod. Način rada sa računalnim programom VieSeis.

P3 Karotaža otpornosti: sonde s usmjerenim strujama, mikrosonde, induktivna sonda
V3 Down-hole metoda - individualni rad na računalu - određivanje vremena prvih nailazaka P-valova na odabranom ušću bušotine pomoću računalnog programa ViewSeis.

P4 Radioaktivne karotažne metode: karotaža prirodne radioaktivnosti, gama-gama karotaža, neutronska karotaža.
V4 Down-hole metoda - računanje parametara potrebnih za crtanje dijagrama raspodjele intervalnih i srednjih brzina s dubinom.

P5 Zvučna karotaža. Ostale karotažne metode: mjerenje temperature
V5 Down-hole metoda - Određivanje inverzija brzina sa dijagrama raspodjele brzina s dubinom.

P6 Kolokvij: Geofizička istraživanja u bušotinama
V6 Električna tomografija; 2D električno modeliranje - Uvod. Način rada sa računalnim programom Res2dm.

P7 Električna tomografija - Teoretske osnove. Geometrija mjerenja.
V7 Električna tomografija; 2D električno modeliranje - individualni rad na računalu - modeliranje pomoću računalnog programa Res2dm.

P8 Tomografska inverzija. Instrumenti za električna mjerenja. Primjena električne tomografije.
V8 Električna tomografija; 2D električno modeliranje - individualni rad na računalu - modeliranje pomoću računalnog programa Res2dm.

P9 Električna tomografija; 2D električno modeliranje - individualni rad na računalu - modeliranje pomoću računalnog programa Res2dm.
V9 Električna tomografija; 2D električno modeliranje - Opisivanje dobivenih pseudosekcija, određivanje najboljih elektronskih rasporeda za primjenu u pojedinim slučajevima.

P10 VLF metoda - teoretske osnove, instrumenti i primjena. Telurska metoda - teoretske osnove, instrumenti i primjena. Magnetotelurska metoda -teoretske osnove, izvođenjenje mjerenja, primjena.
V10 Elektrokarotaža - mjerenje normalne i inverzne sonde na modelu bušotine.

P11 Georadar - teoretske osnove, metode terenskih mjerenja, instrumenti, primjena.
V11 Elektrokarotaža - računanje otpornosti za model bušotine. Interpretacija krivulje otpornosti. Određivanje granica sloja u modelu i dubine sloja.

P12 Seizmička mjerenja u bušotinama: Down-hole metoda - način izvođenja mjerenja, instrumenti, primjena. Cross-hole metoda: način izvođenja mjerenja, instrumenti, primjena.
V12 Interpretacija karotažnih dijagrama - Određivanje propusnih i nepropusnih intervala. Određivanje otpornosti slojne vode. Određivanje zona zasićenja vodom, naftom i plinom.

P13 Refrakcijska seizmika: GRM metoda - teoretske osnove, metode interpretacije, primjena.
V13 Interpretacija karotažnih dijagrama - Određivanje poroznosti na tri načina: pomoću karotaže otpornosti, neutronske karotaže i karotaže gustoće.

P14 Refrakcijska seizmika: DTM metoda - teoretske osnove, primjena. Delta-t-V metoda - teoretske osnove, primjena. Mikrogravimetrijska i magnetometrijska istraživanja u okolišu i inženjerskim istraživanjima.
V14 Interpretacija karotažnih dijagrama - Određivanje početnog zasićenja vodom i ugljikovodicima, te rezidualnog zasićenja ugljikovodicima. Rješavanje dodatnih zadataka vezanih za usporedbu prividne sa stvarnom otpornosti.

P15 Kolokvij: Električna tomografija, Elektromagnetna istraživanja, Refrakcijska seizmika, Mikrogravimetrijska i magnetometrijska istraživanja u okolišu i inženjerskim istraživanjima.
Terenska nastava: Električna tomografija, Georadar, Metoda s pomičnim odašiljačem, MT metoda.

 

Obavezna literatura:1. Šumanovac, F. (2007): Geofizička istraživanja podzemnih voda, Sveučilište u Zagrebu.
Šumanovac, F. (2012): Osnove geofizičkih istraživanja, Sveučilište u Zagrebu.
Preporučena literatura:1. Parasnis, D.S. (1986): Principles of Applied Geophysics, Chapman and Hall, New York.

 

Ishodi učenja: