Hidrogeologija 2

Osnovni podaci

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe15
Predavanja45
Seminar15
Terenske vježbe15
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA:
Upoznavanje hidrogeoloških interpretacija na regionalnom mjerilu te stjecanje vještina u predočavanju hidrogeoloških značajki i izračuna zaliha podzemnih voda. Student treba steći osnovna znanja o vodonosnim sustavima R. Hrvatske, i strateškim zalihama podzemnih voda.

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:
upoznati geotermijski režim zemljine kore i termalne vode,
odrediti hidrokemijski facijesi u funkciji prepoznavanja oblikovanja i ponašanja podzemnih voda, uz grafičko predočavanje kemijskih sastojaka u podzemnoj vodi,
prepoznati učinak prostornog i vremenskog mjerila u fenomenološkom pristupu promatranja pojava i regionalizacije hidrogeoloških parametara,
usvojiti osnovne vještine za izradu hidrogeološke karte i pitanja grafičkoga predočavanja hidrogeoloških svojstava,pojava i odnosa,
procijeniti hidrauličku vezu podzemnih i površinskih voda,
primijeniti izračunate vrijednosti koeficijenata recesije za procjenu dinamičkih zaliha podzemne vode u zaleđu izvoraSADRŽAJ PREDMETA RAZRAĐEN PREMA SATNICI NASTAVE:
P1 Energetski uvjeti gibanja podzemnih voda, Osnovni koncept toplinskog režima V1 Karta geotermijskog gradijenta Hrvatske, analiza potencijala
P2 Geokemijski ciklus, Hidrokemijski facijesi V2 Primjeri laboratorijskih kemijskih analiza vode, Piperovi dijagrami
P3 Kemizam podzemne vode i njegov utjecaj na korištenje vode (vodoopskrba, industrija, poljoprivreda) V3 Primjeri klasifikacija vode ovisno o namjeni korištenja (Doneen, USDA)
P4 Regionalna hidrogeologija, pitanje mjerila (prostorno i vremensko), jednadžba kontunuiteta V4 Pojam mjerila kartografski i fizikalno, učinak mjerila preko propusnosti
P5 Hidrogeološki parametri V5 Heterogenost i anizotropija hidrauličke vodljivosti (primjer tok paralelnog i okomitog na slojeve)
P6 Osnovni tok nagnutih vodonosnih sustava i jedinični hidrogram, koeficijent otjecanja i koeficijent obnavljanja V6 Hidrogeološko značenje koeficijenta recesije na primjeru izvora Gradole
P7 Radijalni tok, hidraulika zdenca, direktna integracija Darcyevog zakona V7 Izračun (identifikacija) hidrogeoloških parametara
P8 Otvoreni vodonosnik, strujanje ispod vodne plohe, Dupitova pretpostavka V8 Strujanje kroz horizontalno i vertikalno uslojeni vodonosnik
P9 Hidrogeološke karte i pitanja grafičkoga predočavanja hidrogeoloških svojstava,pojava i odnosa. V9 Primjeri hidrogeoloških karata različitih mjerila
P10 Hidrogeološki objekti (zdenci, piezometri), izvedba i korištenje V10 Primjeri hidrogeoloških objekata (pitanje heterogenosti vodonosnika)
P11 Hidrogeologija R.Hrvatske, podjela teritorija po slivovima,slivnim područjima. Hidrogeološke značajke sliva Save, dolinski dio sliva Save, slivovi lijevih pritoka Save. V11 Analiza vodostaja i protoka Save na značajnijim vodomjernim profilima, usporedba vodostaja Save i razina podzemnih voda i zaključivanje o hidrauličkoj vezi Save i zaobalja, dreniranju, prihranjivanju.
P12 Slivovi desnih pritoka Save, sliv Kupe, sliv Dobre, sliv Mrežnice, sliv Korane, sliv Une. V12 Analiza hidrograma značajnijih izvora u slivovima desnih pritoka Save, definiranje jednadžbe recesijskog dijela hidrograma, koeficijenta recesije i dinamičkih zaliha.
P13 Sliv Drave, dolinski dio sliva Drave, brežuljkasto i brdovito područje sliva Drave. V13 Analiza vodostaja i protoka Drave na značajnijim vodomjernim profilima, usporedba vodostaja Drave i razina podzemnih voda u zaobalju, zaključivanje o hidrauličkoj vezi Drave i zaobalja, dreniranju i prihranjivanju.
P14 Hidrogeologija Istre, Hrvatskog primorja, Like i Podvelebita (slivovi Gacke i Like), sliv Zrmanje, sliv Krke. V14 Analiza hidrograma značajnijih izvora u slivu Mirne, Gacke, Like, Zrmanje i Krke, definiranje jednadžbe recesijskog dijela hidrograma, koeficijenta recesije i dinamičkih zaliha.
P15 Sliv Cetine, sliv donjeg toka Neretve, sliv priobalja od Neretve do Boke Kotorske, slivovi značajnijih priobalnih izvora. Rangiranje slivova po količini i kakvoći vode, strateške zalihe podzemnih voda Hrvatske od prve do pete razine. V15 Analiza podataka o trasiranjima podzemne vode provedenim na području južne Dalmacije i zaključivanje o razvodnicama u kršu.OBVEZE STUDENATA:
Obveza studenta je pohađanje nastave, nazočnost na kolokvijima, izrada programa. Konačna ocjena koja se dobije na usmenom ispitu formira se na temelju pohađanje nastave (5%), rezultata na kolokvijima (25%), izrade programa (5%), usmenog odgovaranja (65%)

 

Obavezna literatura:1. Bačani, A. (2006): Hidrogeologija 1, str. 198 Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb
Urumović, K. (2003): Fizikalne osnove dinamike podzemnih voda str. 336. Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb
Preporučena literatura:1. Domenico,P.A. & Schwartz (1990): Phisical and chemical hydrogeology, pp.824. John Wiley & Sons,NewYork
Struckmeier, W.F. & Margat, J. (1995): Hydrogeological maps, A guide and a standard legend, pp. 177.,International association of hydrogeologist, Verlag Heinz Heise, Hannover

 

Ishodi učenja: