Gospodarenje otpadom

Osnovni podaci

ECTS: 4.5

Nositelji: izv. prof. dr. sc. Želimir Veinović


Izvođači: izv. prof. dr. sc. Želimir Veinović, dipl. ing. (A)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe15
Predavanja30
 

Opis predmeta: Ciljevi predmeta
Upoznati studente s općim pojmovima o otpadnim materijalima, njihovom kvantificiranju i kvalificiranju. Upoznati studente s osnovnim principima gospodarenja otpadom i zasebnim procesima. Objasniti razlike, prednosti i mane odvojenog prikupljanja otpada, termičke i mehaničko biološke metode obrade. Upoznati studente s osnovnim principima recikliranja, iskorištavanja nusprodukata biološke obrade i nekim specifičnim procesima obrade otpada. Predstaviti osnovne metode gospodarenja ostalim tipovima otpada: opasni, radioaktivni, rudnički

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet doprinosi
Razumijevanje principa modernog gospodarenja otpadom primjenjivih na sve tipove i vrste otpadnih materijala. Mogućnost analize sustava ili dijelova sustava za gospodarenje otpadom, uključujući njihovo djelovanje na okoliš.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta
Mogućnost provedbe kvantifikacije i kvalifikacije otpadnih materijala. Dizajn sustava gospodarenja otpadom po principu modernog gospodarenja otpadom. Mogućnost odabira tehnologije primjenjive za gospodarenje određenim tipom otpadnog materijala. Kritičko ocjenjivanje sustava za gospodarenje otpadom.

Način polaganja ispita, ocjenjivanja i vrednovanja rada studenata
Studenti aktivno sudjeluju u izvođenju nastave kroz razradu primjera svakog aspekta gospodarenja otpadom. Dva puta tijekom semestra pristupaju pismenoj provjeri znanja putem kolokvija, uz mogućnost ispravka jednog od njih. Studenti izrađuju seminarski rad iz područja gospodarenja otpadom i javno ga prezentiraju nakon čega moraju odgovoriti na pitanja i komentare kolega i nastavnika. Na usmenom ispitu studenti pokazuju u kojoj mjeri vladaju znanjem o gospodarenju otpadom i primjerima iz određenih područja i tehnologija.

 

Obavezna literatura:1. Veinović, Ž., Kvasnička, P. (2007): Površinska odlagališta otpada, interna skripta, RGNf.
2. Zbornici radova s kongresa International Symposium Waste Managament, Gospodarstvo i okoliš d.o.o., Zagreb
Preporučena literatura:1. 2010): Waste management, Sunil kumar ur., Intech, Vukovar.
Cheremisinoff, N.P. (2003): Handbook of solid waste management and waste minimization technologies, Elsevier, Burlington.

 

Ishodi učenja: