Gospodarenje energijom

Osnovni podaci

ECTS: 5.5

Nositelji: doc. dr. sc. Karolina Novak Mavar


Izvođači: doc. dr. sc. Karolina Novak Mavar, dipl. ing. (A, T)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe23
Predavanja45
Terenske vježbe7
 

Opis predmeta: Ciljevi predmeta
Razumijevanje predavanja i vježbi prema cjelinama iz sadržaja predmeta, kao i znanja iz obvezne literature, primjena stečenog znanja u rješavanju problema iz područja gospodarenja energijom, razrada pojedinih studija slučajeva u potrošnji energije i gospodarenja energijom


Uvjeti za upis predmeta i potrebne ulazne kompetencije
Odslušan predmet Osnove energetike


Ishodi učenja na razini programa kojima predmet doprinosi
Razumijevanje uloge energije u gospodarstvu
Razumijevanje odnosa u potrošnji energije, te odnosa u potrošnji pojedinih energenata
Razumijevanje odnosa u globalnoj potrošnji energije kao i potrošnji energije na nacionalnom tržištu
Razumijevanje energetske bilance i osnove energetske politike


Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4 do10 ishoda)
Analiza uloge energije u gospodarstvu
Razumijevanje posebnih metoda energetske analize (energetska intenzivnost i energetska učinkovitost) kao i njihova uloga u makroekonomskoj analizi
Razumijevanje odnosa u energetskoj bilanci
Formuliranje energetske politike na razini nacionalnog gospodarstva te osnove za vođenje energetske strategije


Sadržaj predmeta razrađen prema satnici nastave
Predavanja Vježbe

P1 Osnovni pojmovi gospodarenja energijom
V1 Analiza korelacije potrošnje energije i gospodarskog rasta
P2 Klasifikacija oblika energije, energija i snaga, zakon o održanju energije, jedinice energije
V2 Prikaz prijelaza energije, primjeri jedinica za energiju u SI sustavu, tehničkom sustavu i anglo saksonske jedinice za energiju
P3 Fizikalni i ekonomski pojam energije, termodinamičke i ekonomske definicije energije
V3 Primjeri za analizu fizikalnog i ekonomskog pojma energije
P4 Primarni i transformirani oblici energije,pojam korisnih oblika energije
V4 Primjeri za ilustraciju energetskih transformacija i gospodarski energetski sustavi
P5 Izvori energije i njihov raspored, resursi i rezerve energije, bilanciranje pojedinih primarnih izvora energije (ugljen, nafta, prirodni plin)
V5 Primjeri evolucije globalne potrošnje energije prema različitim izvorima (Međunarodna agencija za energiju, Eurostat i dr.)
P6 Izvori energije i njihov raspored, resursi i rezerve energije (hidroenergija, nuklearna energija, obnovljivi izvori energije)
V6 Analiza izvora hidroenergije, nuklearne energije, obnovljivih izvora energije, analiza proizvodnje električne energije
P7 Energetska tržišta i osnovni odnosi na tržištima energije
V7 Analiza tržišta ugljena, tržišta nafte, tržišta prirodnog plina, tržišta ukapljenog prirodnog plina (UPP), tržišta električne energije
P8 Osobitosti tržišta energenata (pojava monopola, globalizacija tržišta, geopolitika energije i politički utjecaji, osobito na resurse i putove glavnih (fosilnih)izvora energije
V8 Primjeri analize pojedinih osobitosti energetskih tržišta (prirodni monopol, tržišni monopol, dominacija skupine energetskih tvrtki, geopolitički utjecaji na tržišta energije)
P9 Iscrpljivanje fosilnih izvora energije
V9 Analiza trokuta resursa, Hubbertova krivulja iscrpljivanja ugljikovodika, teorija Peak Oil
P10 Globalizacija, svjetska, regionalna i nacionalna energetska tržišta
V10 Primjeri analize globalnih, regionalnih i nacionalnih energetskih tržišta
P11 Energetske analize i predviđanja globalnih energetskih kretanja
V11 Primjeri analize buduće energetske potrošnje prema različitim izvorima
P12 Potrošnja energije i gospodarski rast
V12 Primjeri korelacije potrošnje energije i gospodarskog rasta, analiza energetske intenzivnosti i energetske učinkovitosti
P13 Energetska analize i gospodarska politika
V13 Analiza energetske strategije (EU, RH)
P14 Obnovljivi izvori energije
V14 Primjeri poticanja obnovljivih izvora energije
P15 Problem globalnog energetskog paradoksa
V15 Primjeri energetskog paradoksa u energetskoj politici EU kao i primjeri odnosa fosilnih i obnovljivih izvora energije u energetskoj bilanci i gospodarskoj politici

Obveze studenata
Redovito pohađanje nastave, rješavanje na vježbama, izrada seminarskih radova i studija slučajeva
Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS a odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta): Pohađanje nastave 1 Istraživanje 0
Projekt 0 Referat 0
Kolokviji 0 Seminarski rad 1
Praktični rad 0,5 Usmeni ispit 3
Pismeni ispit 0 (Ostalo upisati) 0

Način polaganja ispita,ocjenjivanja i vrednovanja rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu
Tijekom semestra kontinuirano se nadgleda pohađanje nastave kao i rješavanje zadataka tijekom semestra, izrada i prezentacija seminarskih radova kao i uspjeh na ispitu.

Ispitni rokovi
Prema akademskom kalendaru: zimski, dekanski, ljetni i jesenski rokovi.

 

Obavezna literatura:1. Dekanić, I., Kolundžić, S., Karasalihović, D.: Stoljeće nafte, Drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Naklada Zadro, Zagreb, 2004.
2. Dekanić, I.: Nafta blagoslov ili prokletstvo, Golden marketing Tehnička knjiga, Zagreb, 2007.
3. Časopis "Energetika, ekologija, gospodarstvo, etika EEGE", Zagreb, različita godišta
4. Energija u Hrvatskoj, godišnji energetski pregled Energetskog instituta "H. Požar" i Ministarstva gospodarstva, Zagreb, različita godišta
Preporučena literatura:1. Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1. Požar, H.: Osnove energetike I i II., Školska knjiga, Zagreb, 1975. i 1978.
2. Dahl, C. A.: Međunarodna tržišta energije, Kigen, Zagreb, 2008.
3. http://www.energetika-net.hr ,. http://www.iea.com , www.doe.gov, www.worldenergy.org, www.worldenergy.org

 

Ishodi učenja: