Ponašanje zagađivala u podzemnim vodama

Osnovni podaci

ECTS: 5.0

Nositelji: prof. dr. sc. Zoran Nakić


Izvođači: asistent Laura Bačani, mag. ing. geol. (A, PK)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe15
Predavanja30
Vježbe u praktikumu15
 

Opis predmeta: Ciljevi predmeta: Osposobljavanje studenata za:
1. razumijevanje procesa koji utječu na širenje raznih vrsta zagađivala kroz nezasićenu i zasićenu poroznu sredinu,
2. samostalno rješavanje i izradu konceptualnog i matematičkog modela transporta zagađenja, ovisno o konkretnom problemu,
3. korištenje modernih metoda simulacije transporta zagađenja

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta:
- primijeniti znanja o procesima transporta i zadržavanja hidrofilnih i hidrofobnih onečišćivala u vodonosnoj sredini za rješavanje specifičnih problema onečišćenja podzemne vode;
- razlikovati vrijednosti parametara transporta u različitim vodonosnim sredinama;
- izgraditi konceptualni model onečišćenja podzemnih voda;
- modelirati ponašanje specifičnih onečišćivala podzemne vode korištenjem jednostavnih analitičkih modela.
- primijeniti integralni pristup sanacije onečišćenja vodonosnih sustava u urbanim područjima

Sadržaj predmeta razrađen prema satnici nastave

Predavanja:
P1 - Uvod u kolegij: onečišćenje podzemnih voda, tipovi onečišćivala, izvori onečišćenja podzemnih voda
P2 - Standardi kakvoće podzemnih voda i pitkih voda, metode za određivanje pozadinskih i graničnih vrijednosti koncentracija tvari u podzemnim vodama
P3 - Uvod u procese i mehanizme koji kontroliraju transport onečišćujućih tvari
P4 - Metode za određivanje parametara transporta u vodonosnim sredinama, advekcija, jednadžba advekcije i transport čestica u suspenziji
P5 - Hidrodinamička disperzija, disperzija u stijenama s međuzrnskom i pukotinskom poroznosti, utjecaj heterogenosti na vrijednosti koeficijenta disperzije i disperzivnosti
P6 - Transport onečišćujućih tvari u nezasićenoj zoni, krivulje zadržavanja vode u tlu, laboratorijske i terenske metode za određivanje parametara toka i transporta tekućine u nezasićenoj zoni
P7 - Priprema i organizacija podataka o procesima u vodonosnoj sredini, izrada konceptualnih modela onečišćenja podzemne vode
P8 - Kinetički i ravnotežni modeli, kinetičke reakcije raspadanja prvoga reda: hidroliza, radioaktivno raspadanje, biorazgradnja
P9 - Procesi sorpcije, sorpcijske izoterme, koeficijent distribucije, faktor retardacije
P10 - Osnovni koncepti višefaznog tečenja, Krivulja relativne propusnosti za višefazne sustave, ponašanje laganih nevodenih tekućih faza, primjeri onečišćenja laganim nevodenim tekućim fazama
P11 - Ponašanje gustih nevodenih tekućih faza u vodonosnim sredinama, raspodjela nevodenih tekućih faza u nesaturiranim i saturiranim uvjetima, primjeri onečišćenja gustim nevodenim tekućim fazama
P12 - Kemijske značajke nekih karakterističnih elemenata u tragovima, prirodno i antropogeno porijeklo, dominantni procesi i faktori koji utječu na ponašanje elemenata u tragovima u podzemnoj vodi
P13 - Kemijske značajke nekih karakterističnih sintetskih organskih tvari, porijeklo sintetskih tvari, dominantni procesi i faktori koji utječu na ponašanje sintetskih organskih tvari
P14 - Problemi sanacije onečišćenih vodonosnih sustava, karakterizacija onečišćenih vodonosnih sustava, konvencionalni i integralni pristup istraživanjima i sanaciji onečišćenih vodonosnih sustava
P15 - Prezentacija studentskih projekata na temu modeliranja ponašanja karakterističnih onečišćujućih tvari u vodonosnoj sredini

Vježbe:
V1 - Uvodne vježbe: hidrogeološki parametri i Darcyev zakon
V2 - Osnovne fizikalno-kemijske veličine
V3 - Uvod u procese i mehanizme transporta: rješavanje karakterističnih primjera zadataka
V4 - Advekcija: zadaci vezani za utjecaj advekcije na tok podzemne vode i transport onečišćivala
V5 - Hidrodinamička disperzija: zadaci vezani za utjecaj hidrodinamičke disperzije na tok podzemne vode i transport onečišćivala
V6 - Nezasićena zona: osnovne značajke, SAR, retencijska krivulja
V7 - 1. kolokvij
V8 - Izrada retencijske krivulje po van Genuchtenu
V9 - Sorpcija i faktor retardacije
V10 - Višefazno tečenje: osnovne značajke i rješavanje karakterističnih primjera
V11 - Modeliranje ponašanja karakterističnih onečišćujućih tvari u vodonosnoj sredini - 1. dio
V12 - Modeliranje ponašanja karakterističnih onečišćujućih tvari u vodonosnoj sredini - 2. dio
V13 - Prezentacija softvera potrebnih za modeliranje ponašanja karakterističnih onečišćujućih tvari u vodonosnoj sredini
V14 - 2. kolokvij
V15 - Prezentacija studentskih projekata na temu modeliranja ponašanja karakterističnih onečišćujućih tvari u vodonosnoj sredini

Praćenje rada studenata (u ECTS bodovima):
Pohađanje nastave - 2
Projekt - 1
Kolokviji - 0.5
Istraživanje - 0.5
Usmeni ispit - 1

Način polaganja ispita, ocjenjivanja i vrednovanja rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Ocjenjivanje putem dva kolokvija, studentskog projekta, domaćih zadaća (izrađene i predane domaće zadaće) i usmenog ispita

 

Obavezna literatura:1. Domenico P.A. & Schwartz, F.W. (1990): Physical and Chemical Hydrogeology, John Wiley & Sons
2. Fetter C.W. (1998): Contaminant Hydrogeology, 2nd ed., Prentice Hall, Inc
P.A. Domenico & F.W.Schwartz: Physical and chemical hydrogeology. J. Willey & sons, 1997.
Preporučena literatura:1. Commitee on Intrinsic Remediation, Water Science and Technology Bord on Radioactive Waste Management & Commission on Geosciences, Environment and Resources (2000): Natural attenuation for groundwater remediation, NATIONAL ACADEMY PRESS, Washington D.C.
2. Schwartz, F.W. & Zhang, H. (2003): Fundamentals of Groundwater, John Wiley & Sons
3. Zheng, C. & Bennet, G.D. (1995): Applied contaminant transport modeling, Van Nostrand Reinhold, A Divison of International Thompson Publishing Inc.

 

Ishodi učenja: