Zaštita voda

Osnovni podaci

ECTS: 5.0

Nositelji: prof. dr. sc. Zoran Nakić


Izvođači: prof. dr. sc. Zoran Nakić, dipl. ing. (A)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe30
Predavanja30
 

Opis predmeta: Ciljevi predmeta
Stjecanje osnovnih znanja o ugroženosti voda, političkim, sociološkim i pravnim aspektima problema, postupcima i načinima čuvanja voda, pročišćavanja voda te sanacijama onečišćenja.
Očekivani ishodi učenja na razini predmeta
Definirati i opisati glavne pojmove vezane uz kakvoću vode i promjene kakvoće vode.
Klasificirati i objasniti procese onečišćenja vode.
Odabrati i primijeniti odgovarajuću metodu potrebnu za pročišćavanje otpadnih voda.
Upoznati se sa zakonskom regulativom u RH te moći prepoznati i procijeniti problem zaštite vode na terenu.
Sadržaj predmeta razrađen prema satnici nastave
P1 Voda na Zemlji
P2 Hidrološki ciklus
P3 Kakvoća vode
P4 Promjene kakvoće vode
P5 Izvori i vrste onečišćenja
P6 Upravljanje kakvoćom vode
P7 Zaštita izvorišta vode za piće
P8 Čišćenje otpadnih voda
P9 Ispuštanje otpadnih voda
P10 Posjet zagrebačkom Centralnom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda
P11 Obnova vode i mjerila za ponovnu upotrebu
P12 Sanacija onečišćenja vode
P13 Obrada mulja
P14 Zakonska regulativa
P15 Primjeri slučajeva onečišćenja voda i njihove sanacije u RH i u svijetu
V1 Uvodne vježbe, video materijal o vodi
V2 Izrada fizičkog modela kružnog kretanja vode u prirodi
V3 Izračun prosječnih količina oborina
V4 Određivanje hidrokemijskog facijesa vode
V5 Primjer izrade katastra onečišćivača
V6 Debata na temu upravljanja kakvoćom vode
V7 Kolokvij 1
V8 Proračun kapaciteta uređaja za pročišćavanje
V9 Proračun dužine dubokomorskih ispusta
V10 Posjet zagrebačkom Centralnom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda
V11 Radionica na temu: Tko sve može i na koji način pisati o obnovi i ponovnoj upotrebi vode
V12 Određivanje lokacija i količine crpljenja onečišćene podzemne vode
V13 Proračun proizvodnje godišnje količine mulja na uređaju za pročišćavanje
V14 Kolokvij 2
V15 Izlaganje seminarskih radova
Obveze studenata
Student je obvezan prisustvovati na 80% predavanja i vježbi. Student tijekom nastave i na završnom usmenom ispitu prikuplja bodove (maksimalno 100) i to na sljedeći način:
Kolokvij 1 (25), Kolokvij 2 (25), Seminar (20), Usmeni ispit (30).
Konačna ocjena formira se na sljedeći način:
90 - 100 bodova izvrstan;
80 - 89 bodova vrlo dobar;
70 - 79 bodova dobar;
60 - 69 bodova dovoljan;
<60 bodova nedovoljan

 

Obavezna literatura:1. Neobjavljeni materijali dostupni na osobnim mrežnim stranicama RGNF-a.
Preporučena literatura:1. Tedeschi, S. (1997): Zaštita voda, Hrvatsko društvo građevinskih inženjera, Zagreb, p.297

 

Ishodi učenja: