Vođenje i upravljanje energetskim sustavima

Osnovni podaci

ECTS: 5.5

Nositelji: prof. dr. sc. Tomislav Kurevija


Izvođači: poslijedoktorand dr. sc. Marija Macenić, mag. ing. min. (A, P)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe30
Predavanja45
 

Opis predmeta: Ciljevi predmeta

Razumijevanje predavanja i vježbi prema cjelinama iz sadržaja predmeta, kao i znanja iz obvezne literature, primjena stečenog znanja u rješavanju problema iz vođenja energetskih sustava, razrada pojedinih studija slučajeva upravljanja energetskim sustavima kao i primjena stečenih znanja u vođenju energetskih sustava na tržištu energije

Uvjeti za upis predmeta i potrebne ulazne kompetenciju

Odslušan predmet Osnove energetike

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet doprinosi

Razumijevanje vođenja i upravljanja energetskim sustavima
Razumijevanje sustava i podsustava na tržištu energije
Razumijevanje načela regulacije energetskih tržišta i razlikovanje tržišnih i reguliranih djelatnosti na energetskim tržištima
Razumijevanje osnove europske regulacije energetskih tržišta i načela triju energetskih paketa EU
Razumijevanje uloge energetske regulacije i operiranja energetskim tržištem s posebnim naglaskom na tržište plina

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (5 10 ishoda)

Analiza sustava, osnove teorije sustava i pojam energetskih sustava
Formuliranje definicije energetskog sustava i razlučivanje energetskog sustava od podsustava
Razumijevanje i razlikovanje energetskih sustava u pojedinim segmentima energetskog tržišta (proizvodnja, prijenos i distribucija energije
Razumijevanje organizacije tržišta električne energije i organizacije tržišta prirodnog plina
Razumijevanje regulacije i operiranja tržištem energije, s posebnim naglaskom na ulogu energetskog regulatora i operatora tržišta prirodnog plina u Hrvatskoj

Sadržaj predmeta razrađen prema satnici nastave


Predavanja

P1 Uvod u teoriju sustava, pojam sustava, razvitak teorije sustava
P2 pojam i definicija energetskih sustava
P3 Energetski sustavi i podsustavi
P4 Sistematizacija oblika energije: primarni, transformirani i korisni oblici energije
P5 Struktura energetskih sustava i podsustava u Hrvatskoj
P6 Sustav za ukapljeni prirodni plin
P7 Tržište UPP a u Europi i južnoj Europi
P8 Elektroenergetski sustav, analiza elemenata sustava
P9 Upravljanje energetskim sustavima
P10 Načela upravljanja energetskim sustavima u Europi i razvitak regulacije energetskih sustava u Europskoj uniji
P11 Tržište plina i vođenje plinskog sustava, organizacija i upravljanje proizvodno izvoznim plinskim sustavom
P12 Tržište plina i vođenje plinskog sustava, organizacija i upravljanje uvozno tranzitnim plinskim sustavom
P13 Analiza tržišta plina, organizacija i vođenja plinskog sustava u Republici hrvatskoj
P14 Upravljanje energetskim sustavom
P15 Energetska strategija Republike Hrvatske

Vježbe


V1 Uvod u teoriju sustava primjeri filozofskih, tehničkih i gospodarskih sustava, evolucija teorije sustava, pojam matematičkih i tehničkih sustava
V2 Primjeri energetskih sustava, analiza tržišnog obuhvata, organizacije i vođenja energetskih sustava (nafta globalno tržište, prirodni plin regionalno tržište, elektroenergetika evolucija prirodnog monopola u regulirano tržišta)
V3 Primjeri za energetske sustave i podsustave: naftna industrija, plinski sustavi, sustav za UPP, elektroenergetski sustavi
V4 Primjeri u sistematizaciji oblika energije: primarni i transformirani, konvencionalni i nekonvencionalni, neobnovljivi i obnovljivi izvori
V5 Primjeri energetskih sustava i podsustava u Hrvatskoj: naftna industrija (INA), plinska industrija (Grupa Plinacro), elektroenergetika (HEP)
V6 Analiza elemenata sustava za UPP: eksploatacija plina, terminali za ukapljivanje, pomorski transport, terminali za uplinjavanje
V7 Terminali za UPP u Europi (postojeći, u gradnji, planirani)
V8 Elektroenergetski sustav u Hrvatskoj: proizvodnja, prijenos, distribucija, kapaciteti
V9 Analiza zakona i pod zakonskih akata
V10 Analiza Europske energetske povelje, prvi, drugi i treći energetski paket EU
V11 Primjeri tržišta prirodnog plina u EU: analiza plinskog sustava u Danskoj
V12 Primjeri tržišta prirodnog plina u EU: analiza plinskog sustava u Austriji i Mađarskoj
V13 Analiza regulacije i operiranja plinskim sustavom u Hrvatskoj: sudionici, tržišne i regulirane djelatnosti, uloga nacionalnog regulatora (HERA) i operatora tržišta plina (HROTE)
V14 Analiza energetske bilance i energetske strategije na primjeru evolucije energetske strategije u EU
V15 Analiza donošenja i provedbe energetske strategije u RH: Energetska strategija RH iz 2002., Strategija energetskog razvoja RH iz 2009.

Obveze studenata

Redovito pohađanje nastave, rješavanje na vježbama, izrada seminarskih radova i studija slučajeva


Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS a odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):Pohađanje nastave 1 Istraživanje 0
Projekt 0 Referat 0
Kolokviji 0 Seminarski rad 1
Praktični rad 0,5 Usmeni ispit 3
Pismeni ispit 0 (Ostalo upisati) 0


Način polaganja ispita, ocjenjivanja i vrednovanja rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu

Tijekom semestra kontinuirano se nadgleda pohađanje nastave kao i rješavanje zadataka tijekom semestra, izrada i prezentacija seminarskih radova kao i uspjeh na ispitu.

 

Obavezna literatura:1.Bauer, H. i drugi: Process-Informationssystem in der Gasversargung, R. Oldenbaurg Verlag, Műnchen, 1999.
2.Dekanić, I., Kolundžić, S., Karasalihović, D.: Stoljeće nafte, Drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Naklada Zadro, Zagreb, 2004.
3.Globalne energetske analize/podaci: http://www.iea.org/stats/index.asp; http://www.eia.gov/; http://www.bp.com/
4.EU energija: http://ec.europa.eu/dgs/energy/index_en.htm ; http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home; http://www.energy.eu ,http://ec.europa.eu/energy/publications/doc/2011_energy2020_en.pdf
5.HR energija: http://www.hera.hr , http://www.hrote.hr
Preporučena literatura:1. Šunić, M.: Plinski sustavi, distribucija plina, Bauer-grupa, Samobor, 2003.
Časopisi: Časopis "Energetika, gospodarstvo, ekologija, etika EGEE", Zagreb, različita godišta
Koordinacija europskih energetskih regulatora (ACER): http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/acer/acer_en.htm
Internet: http://www.energetika.net.hr, http://www.russiaenergy.com/index.php#state=News&id=

 

Ishodi učenja: