Dinamika podzemnih voda 1

Osnovni podaci

ECTS: 6.0

Nositelji: izv. prof. dr. sc. Željko Duić


Izvođači: izv. prof. dr. sc. Željko Duić, dipl. ing. geol. (A)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe30
Predavanja45
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA:
Stjecanje osnovnih znanja o vodi (i općenito tekućini) u podzemlju, te načinima na koji osnovna svojstva tekućine i porozne sredine i njihova interakcija utjeće na raznovrsne hidrauličke pojave. Sadržaj je polidisciplinarnoga značaja, a u hidrogeologiji je to osnovica za razvidno promišljanje, te egzaktno izražavanje i istraživanje.

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:
upoznati osnovne fizikalne parametre tekućine i poroznog medija,
naučiti opća svojstva hidrostatičkog okružja,
naučiti značaj Darcyevog zakona i njegov fizikalni smisao,
konstruiranje strujne mreže na temelju poznavanja svojstva strujna funkcija i ekvipotencijala.


SADRŽAJ PREDMETA RAZRAĐEN PREMA SATNICI NASTAVE:
P1 Formiranje podzemnih voda, osnovna hidrogeološka svojstva stijena i klasifikacija vodonosnika, vrste gibanja podzemnih voda. V1 Primjeri različitih tipova vodonosnika
P2 Svojstva tekućine, gustoća tekućinskog kontinuuma, sile u tekućini, stlačivost. V2 Gustoće fluida primjeri
P3 Svojstva tekućine, viskoznost i površinska napetost. V3 Kutevi dodira kapljevina i plina
P4 Značajke poroznoga medija, struktura, tekstura i njihova statistička obilježja, pojam kontinuiteta poroznoga medija, poroznost. V4 Granulometrijske analize i granulometrijski dijagrami
P5 Značajke poroznoga medija, specifična površina, efektivno naprezanje ikoeficijent stlačivosti. V5 Izračun specifične površine iz granulometrijskih dijagrama
P6 Opća svojstva hidrostatičkoga okružja V6 Primjeri iz hidrostatike
P7 Hidrostatički uvjeti u vodonosniku i ozračenome pojasu. V7 Primjena gradijenta hidrostatičkoga tlaka pri istraživanju višekomponentnih ležišta
P8 Pojava gibanja i protok. Stvarna i srednja brzina Hagn Poiseuillova strujanja, brzina i protok u poroznoj sredini, opća stanja gibanja. V8 Izračuni prividne, efektivne i stvarne brzine tekućine u poroznome mediju
P9 Opis strujanja, strujnica, staza, trag i fronta strujanja. V9 Naprezanja pri jednolikom strujanju kroz horizontalnu cijev (hidraulički radijus), napredovanje vlažne fronte u tlu ispod vodonosnika
P10 Darcyjev eksperiment V10 Shematizacija Darcyjevog eksperimenta
P11 Fizikalni smisao Darcyjeva zakona, i granice valjanosti V11 Izvod Darcyjeva koeficijenat proporcionalnosti pomoću dimenzijske analize
P12 Strujna funkcija i ekvipotencijale, njihova svojstva i konstrukcija strujne mreže. V12 Konstrukcija strujne mreže iz mjernih podataka
P13 Strujanje u slojevitom poroznom mediju. Strujna sila i hidrodinamička naprezanja. V13 Podtlak i kavitacija u vertikalnom toku kroz uslojenu sredinu
P14 Djelovanje strujne sile, pojam živoga pijeska i prodor. V14 Naprezanja u točki unutar pješčanog sloja
P15 Strujanje kroz ozračeni pojas, potencijal vode i parametri fizikalnih svojstava ozračenoga pojasa, njihovi odnosi. V15 Shematski prikaz eksperimenta ovisnosti kapilarnog tlaka o zasićenosti odvodnjavanog tla


OBVEZE STUDENATA:
Obveza studenta je pohađanje nastave, nazočnost na kolokvijima, izrada programa. Konačna ocjena koja se dobije na usmenom ispitu formira se na temelju pohađanje nastave (5%), rezultata na kolokvijima (25%), izrade programa (5%), usmenog odgovaranja (65%)

 

Obavezna literatura:1. Urumović, K. (2003): Fizikalne osnove dinamike podzemnih voda str. 336. Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Zagreb
Preporučena literatura:1. Bear, J. (1972): Dynamics of fluid in porous media, pp 764. Am. Elsevier publ. Company, Dover student
Bear, J. (1979): Hydraulics of groundwater, pp 567. McGraw Hill, New York.

 

Ishodi učenja: