Bušenje 2

Osnovni podaci

ECTS: 6.0

Nositelji: prof. dr. sc. Nediljka Gaurina-Međimurec


Izvođači: viši asistent dr. sc. Petar Mijić, mag. ing. petrol. (A, P, T)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe23
Predavanja45
Terenske vježbe7
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA: Cilj predmeta je osposobljavanje studenata za samostalno rješavanje inženjerskih problema i provođenje proračuna vezanih za pojedine operacije tijekom izrade kanala bušotine.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI: Sposobnost provođenja hidrauličkih proračuna tijekom bušenja i cementiranja, rješavanja različitih bušotinskih problema (dotok slojnog fluida, gubljenje isplake), određivanja svojstava stijena (iskušavanje, jezgrovanje), projektiranja cementacija, te poznavanje bušenja uz primjenu kolone zaštitnih cijevi.

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:
Nakon uspješno savladanog predmeta student će:
- nabrojati i opisati različite matematičke modele koji se koriste za opisivanje ponašanja bušotinskih fluida;
- samostalno provesti hidraulički proračun tijekom ispiranja kanala bušotine i cementacije kolone zaštitnih cijevi;
- objasniti osnovne tehnološke procese tijekom izrade kanala bušotine i ulogu površinskog sustava za pročišćavanje isplake;
- objasniti uzroke gubljenja isplake i metode čepljenja mjesta gubljenja isplake;
- objasniti uzroke dotoka slojnog fluida, metode gušenja bušotine i provesti proračune vezane uz kontrolu tlaka u bušotini;
- objasniti tehnologiju jezgrovanja i iskušavanja stijena tijekom izrade kanala bušotine;
- objasniti proces cementacije kanala bušotine te opisati osnovnu opremu koja se koristi tijekom procesa cementacije;
- objasniti tehnologiju izrade kanala bušotine uz primjenu kolone zaštitnih cijevi.

PREDAVANJA:
P1 - Uvodno predavanje
P2 - Hidraulika u praksi bušenja: režimi protjecanja, matematički modeli (Newtonov, Binghamov, eksponencijalni i Hershey-Buckley model) i reološka svojstva isplaka.
P3 - Hidraulika u praksi bušenja: hidraulički proračuni, otpori protjecanju kroz bušaće alatke i prstenasti prostor, optimiranje hidrauličke snage na dlijetu, iznošenje krhotina, kolebanje tlaka tijekom bušenja.
P4 - Površinski sustav za pripremu i pročišćavanje isplake i njegova uloga u održavanju zadanih svojstava isplake.
P5 - Gubljenje isplake: uzroci, određivanje intenziteta gubljenja, preventivne mjere, metode za određivanje mjesta gubljenja.
P6 - Gubljenje isplake: izbor materijala za zatvaranje mjesta gubljenja i metode zatvaranja zona gubljenja.
P7 - I kolokvij
P8 - Erupcije: uzroci dotoka slojnog fluida, oprema za otkrivanje dotoka.
P9 - Erupcije: pravila za kontrolu dotoka, proračuni i metode gušenja bušotine.
P10 - Jezgrovanje: proces jezgrovanja, krune, konvencionalno jezgrovanje.
P11 - Jezgrovanje: metode jezgrovanja.
P12 - Iskušavanje stijena: oprema i metode.
P13 - Cementacija zaštitnih cijevi: oprema i metode te procjena uspješnosti cementacije.
P14 - Bušenje uz primjenu kolone zaštitnih cijevi.
P15 - II kolokvij

VJEŽBE:
V1 - Uvodne vježbe (upoznavanje studenata sa sadržajem i ciljevima auditornih vježbi, te studentskim obvezama).
V2 - Opis sustava protjecanja isplake, određivanje potrebne dobave isplačne pumpe i potrebnog tlaka za svladavanje hidrauličkih otpora.
V3 - Proračun vremena potrebnog za iznošenje krhotine na površinu za isplake koje se ponašaju po Binghamovom modelu.
V4 - Proračun vremena potrebnog za iznošenje krhotine na površinu za isplake koje se ponašaju po eksponencijalnom modelu.
V5 - Proračun smanjenja tlaka tijekom protjecanja isplake uslijed hidrauličkih otpora za isplake koje se ponašaju po Binghamovom modelu.
V6 - Proračun smanjenja tlaka tijekom protjecanja isplake uslijed hidrauličkih otpora za isplake koje se ponašaju po eksponencijalnom modelu.
V7 - Određivanje ekvivalentne cirkulacijske gustoće isplake, proračun potrebnog volumena isplake, te proračun otežavanja i olakšavanja isplake.
V8 - I kolokvij
V9 - Analiza tlakova tijekom dotoka slojnog fluida.
V10 - Terenska nastava
V11 - Osnovni proračuni vezani uz kontrolu tlaka tijekom izrade kanala bušotine, proračun potrebnog otežavanja isplake.
V12 - Analiza dijagrama dobivenih iskušavanjem stijena.
V13 - Proračun cementacije niza zaštitnih cijevi, određivanje ukupnog potrebnog volumena cementne kaše, te mase cementa i volumena vode potrebne za njenu pripremu.
V14 - Određivanje potrebnog volumena isplake za protiskivanje cementne kaše, određivanje ukupnog vremena trajanja cementacije, te vremena zgušćavanja cementne kaše.
V15 - II kolokvij

OBVEZE STUDENATA: Obaveza studenta je prisustvovanje na minimalno 80% predavanja i na minimalno 80% auditornih vježbi, te odlazak na teren. Osim navedenog student je dužan pisati dva kolokvija iz predavanja i dva kolokvija iz vježbi.

NAČIN POLAGANJA ISPITA, OCJENJIVANJA I VREDNOVANJA RADA STUDENATA TIJEKOM NASTAVE I NA ZAVRŠNOM ISPITU: avršna ocjena iz predmeta formira se na temelju sljedećih ocjena: ocjene kolokvija iz vježbi ili pismenog ispita (studenti koji nisu ostvarili pozitivnu ocjenu iz jednog ili oba kolokvija iz vježbi dužni su proći pismeni ispit) (20%), ocjene kolokvija iz predavanja (30%) i ocjene ostvarene na usmenom ispitu (50%).

 

Obavezna literatura:1. Adams, N.J.: Drilling Engineering-A Complete Well Planning Approach, Penn Well Books, Tulsa, 1985.
2. Bourgoune, A.T., Chenevert, M.E., Milheim, K.K., Young, S.S.Jr.: Apllied Drilling Engineering, SPE Textbook Series, 1991.
3. Joshi, S.D.: Horizontal Well Technology, PennWell, 1991.
4. Lubinski, A.: Development in Petroleum Engineering, Gulf Publishing Company, Houston, 1988.
5. Kavedžija, B., Gaurina-Međimurec, N., Krištafor, Z.: Izrada bušotina, Priručnik s primjerima, RGN fakultet, Zagreb, 1990.
6. McLennan, J. et al: Underbalanced Drilling Manual, Gas Research Institute, Chicago, Illinois, 1997.
7. Smith, D.K.: Cementing, SPE Monograph Series, 1990.
8. Steiner, I, Boškov-Steiner,Z.: Tehnologija vodoravnog bušenja, Barbat, Zagreb, 1994.
9. Drilling data handbook, Institut Francais du petrole, API Standards, Engineering essentials of modern drilling, 1999.
10. PP prezentacije predavanja.
Preporučena literatura:1. Bilješke s predavanja i vježbi, diplomski radovi i odabrani stručni objavljeni radovi (prema popisu)

 

Ishodi učenja: