Analize mineralnih parageneza

Osnovni podaci

ECTS: 5.0

Nositelji: izv. prof. dr. sc. Vesnica Garašić


Izvođači: izv. prof. dr. sc. Vesnica Garašić, dipl. ing. (PK)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Predavanja30
Vježbe u praktikumu30
 

Opis predmeta: SADRŽAJ PREDMETA:Primarne magmatske mineralne parageneze i originalne mikrostrukture (npr. granofirna, mirmekitna, pertitna, krute otopine i sl.). Multikomponentni fazni sustavi relevantni za postanak primarnih parageneza karakterističnih za felzitne, intermedijarne, mafitne i ultramafitne magmatske stijene. Postekvilibracijske i postkonsolidacijske promjene primarnih magmatskih minerala i postanak sekundarnih parageneza: (1) resorpcijske i kasnomagmatske subsolidus reakcije, (2) hidrotermalne alteracije i (3) promjene uslijed trošenja. Precizna klasifikacija i nomenklatura magmatskih stijena na temelju mikrostruktura, primarnih i alteriranih parageneza.
Preinaka struktura i tekstura u protolitima i stvaranje primarnih metamorfnih mineralnih parageneza u serijama stijena: (1) progresivne metamorfne mineralne parageneze i (2) retrogradne metamorfne mineralne parageneze. Polimetamorfoza i stvaranje višestrukih generacija metamorfnih parageneza. Reliktne mineralne parageneze. Relativne starosti metamorfnih parageneza i rekonstrukcija redoslijeda zbivanja. Deformacijske mikrostrukture u stijenama s krtim mineralima. Duktilne deformacije. Precizna klasifikacija i nomenklatura metamorfnih stijena.
Vježbe se održavaju u praktikumu pri čemu studenti samostalno u mikroskopskim preparatima analiziraju i interpretiraju strukturna obilježja i mineralne parageneze po skupinama intruzivnih, efuzivnih i žilnih magmatskih stijena (felzitne, intermedijarne, mafitne i ultramafitne) i strukturna obilježja i mineralne parageneze u serijama metamorfnih stijena (serija termalno metamorfoziranih stijena, serija dinamotermalno metamorfoziranih stijena) i dislokacijskim metamorfnim stijenama.
CILJ PREDMETA: Cilj predmeta je studente naučiti raspoznavanju različitih generacija paragenetskih minerala u magmatskim i metamorfnim stijenama radi detaljne petrogenetske interpretacije slijeda događaja prilikom formiranja i kasnije stabilnosti stijene u prirodi.
ISHOD UČENJA: Studenti će nakon odslušanog predmeta poznavati teorijsku i praktičnu podlogu za virtualno razlučivanje različitih generacija paragenetskih minerala u uzorku magmatske ili metamorfne stijene, biti u mogućnosti uočiti i objasniti mnogobrojne mikrostukturne i mikroteksturne značajke stijena radi petrognetske interpretacije slijeda događanja i precizne klasifikacije istraživane stijene.
OBVEZE STUDENATA: Studenti su obavezni prisustvovati predavanjima i vježbama, te položiti dva kolokvija.
NAČIN POLAGANJA ISPITA: Ocjena iz dva položena kolokvija čini 50% ukupne ocjene, a ostatak ocjene čini uspjeh na usmenom ispitu.

 

Obavezna literatura:1. Bard, J. P. (1986): Microtextures of igneous and metamorphic rocks. Dordrecht ; Lancaster, 264 str.
Mackenzie, W. S. & Adams, A. E. (1995): Minerale und Gesteine in Dünnschliffen. Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, 191 str.
Preporučena literatura:

 

Ishodi učenja: