Aktivnosti u akvatoriju

Osnovni podaci

ECTS: 6.0

Nositelji: prof. dr. sc. Zdenko Krištafor


Izvođači: poslijedoktorand dr. sc. Petar Mijić, mag. ing. petrol. (A, P, T)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe23
Predavanja45
Terenske vježbe7
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA: Cilj predmeta je osposobljavanje studenata za razumijevanje procesa izrade kanala bušotine u odobalju u odnosu na one na kopnu (značenje prirodnog okruženja, ekologija, normativi konstrukcije i djelatnosti, zakonska regulativa). Stjecanje znanja o raznolikosti struktura u akvatoriju sukladno silama prirodnog okruženja, dubini vodene površine, tehnološkim zahtjevima pri izradi bušotina te postavljanju proizvodnih postolja i platformi. Tehničke karakteristike i operativne mogućnosti postrojenja za izradu bušotina i proizvodnju ugljikovodika na moru.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI: Studenti bi trebali razumjeti utjecaj kompleksnosti sila prirodnog okruženja i tehnoloških zahtjeva pri radovima na vodenim površinama. To će razviti vještine za definiranje inženjerskih zahtjeva i pretočiti ih u tehničke i tehnološke specifikacije.

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će:
- moći opisati i objasniti osnovne tehnološke procese tijekom izrade kanala bušotine na vodenim površinama;
- ovladati znanjima o tehničko-tehnološkim zahtjevima odabira postrojenja za izradu bušotina na moru;
- steći znanja o osnovnim načinima zadržavanja plovnih struktura na zadanoj lokaciji;
- razlučiti vrste proizvodnih postolja i platformi;
- shvatiti način proizvodnje ugljikovodika iz podmorja;
- moći objasniti osnovne razlike dubinskih proizvodnih sustava;
- naučiti tehničke normative za primjenu pojedinih tipova bušaćih platformi kao i zakonsku regulativu iz područja pomorskih aktivnosti;
- moći objasniti pridružene rizike koji su imanentni odobalnim djelatnostima, a koji proizlaze iz spleta simultanih operacija.

PREDAVANJA:
P1 - Uvodno predavanje
P2 - Refljef akvatorija; pomorske osobine i konstrukcijske karakteristike plovnih objekata za izradu bušotina na moru.
P3 - Svojstva proizvodnih postolja i proizvodnih platformi, tipovi platformi.
P4 - Međunarodni propisi iz domene aktivnosti u akvatoriji; međunarodno certificiranje objekata za bušenje na moru (stjecanje klase).
P5 - Osnove stabilnosti plovnih postrojenja za izradu bušotina na moru; sistematiziranje pojmova vezanih uz stabilnost.
P6 - Komponente sidrenih sustava; temeljni dizajn sidrenog sustava sukladno oblicima i vrstama platformi.
P7 - Pomorske osobine i tehničke karakteristike poduprtih bušaćih postrojenja. Osiguravanje poduprtih platformi od prevrtanja tijekom njihova postavljanja na lokaciji.
P8 - Načini izrade kanala bušotine s poduprtih platformi (izrada bušotine po fazama).
P9 - Poluuronjive platforme i brodovi za bušenje; tehničko-tehnološke specifičnosti u odnosu na ostala MODU postrojenja.
P10 - Tegljenje platformi; sidrenje i dinamičko pozicioniranje;
P11 - Spar platforme za proizvodnju iz dubokog podmorja.
P12 - Ostali sustavi za proizvodnju iz podmorja; brodovi za prihvat, uskladištenje i otpremu proizvedene nafte (FPSO).
P13 - Simultane operacije pri radovima u odobalju; sustav odgovornosti.
P14 - Tipovi i vrste hrvatskih proizvodnih platformi.
P15 - Završno prezentacija o dosezima radova u odobalju, aktualno stanje i budući radovi u odobalju hrvatskog akvatorija.

VJEŽBE:
V1 - Uvodne vježbe
V2 - Utjecaj sila prirodnog okruženja na strukture, uzgon.
V3 - Nastavni filmovi o izgradnji i transportu betonske gravitacijske platforme na Sjevernom moru.
V4 - Sistematizacija svih potencijalnih opasnosti na strukture u odobalju.
V5 - Inducirana naprezanja; osnove proračuna stabilnosti plovnih objekata.
V6 - Nastavni filmovi o transportu i dolasku na lokaciju za poduprta bušaća postrojenja.
V7 - Zadaci za seminar ili prijevod stručne literature iz područja radova u akvatoriju.
V8 - Sistematiziranje ušteda kao rezultat primjene načina izrade bušotine po fazama u odnosu na konvencionalni način izrade bušotine u podmorju.
V9 - Sustavi za privremeno napuštanje bušotina na moru; razlike izrade istraženih i proizvodnih bušotina primjenom poduprtih bušaćih postrojenja.
V10 - Način funkcioniranja preventerskih sklopova smještenih na morskom dnu; sustavi za upravljanje i kontrolu rada podmorskih sklopova; kontrola tlaka.
V11 - Prezentacije seminara ili stručnih prijevoda.
V12 - Seminari.
V13 - Analiza procesa simultanih operacija; matrica odlučivanja; puni ciklus SIMOP-a.
V14 - terenska nastava
V15 - Diskusija na temu pozvanog predavanja.

OBVEZE STUDENATA: Obaveza studenta je prisustvovanje na minimalno 80% predavanja, te prisustvovanje na minimalno 80% auditornih vježbi kao i terenskoj nastavi.

NAČIN POLAGANJA ISPITA, OCJENJIVANJA I VREDNOVANJA RADA STUDENATA TIJEKOM NASTAVE I NA ZAVRŠNOM ISPITU: Završna ocjena iz predmeta, za studente koji su uredno izvršili svoje obaveze formira se na osnovu sljedećih ocjena: seminarski rad ili prijevod stručnog teksta (20%) i ocjena iz usmenog ispita (80%).

 

Obavezna literatura:1. Noble Denton, The Marine Operations of Self-elevating Platforms, Aberdeen College of Further Education, School of Scinence and Technology, 1992.
2. Atteraas, L., Frydenbo, F., Hattestad, B., Hopen, T.: Underwater Technology, Pergamon Press, Oxford, 1980.
3. The Technology of Offshore Drilling, Completion and Production, The Petroleum Publishing Company, Tulsa, 1976.
4. Car, T.:Mogućnosti proizvodnje ugljikovodika iz jadranskog podmorja; RGN fakultet, Zagreb, 1989.
5. Glavni rudarski projekt plinskog polja Ivana, INA Industrija nafte, d.d., 1998.
6. Matanović, D., Gaurina-Međimurec, N., Simon,K.: Risk Analysis for Prevention of Hazardous Situations in Petroleum and Natural Gas Engineering, IGI Global, 2014.
Preporučena literatura:1. Graff, W.: Introduction of Offshore Structure Design, Fabrication, Instalation, Gulf Publishing Company, 1981.
2. Hsu, T. H.: Applied Offshore Structure Engineering, Gulf Publishing Company, 1984.
3. Boswell, L. F., D´Mello,C. A.:The Jack-up Drilling Platform Design, Construction and Operation, Elsevier Applied Sciences, 1989.
4. Bilješke s predavanja i vježbi, diplomski radovi

 

Ishodi učenja: