Protueksplozijska zaštita

Osnovni podaci

ECTS: 3.5

Nositelj: dr. sc. izv. prof. Dalibor Kuhinek dipl. ing.

Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Razumijevanje osnovnih pojmova, temeljnih zakona i načela koja se odnose na protueksplozijsku zaštitu. Naučiti utjecajne veličine na formiranje smjese ili atmosfere, utjecaj temperature i tlaka na granice eksplozivnosti i uvjete za sprječavanje eksplozije. Razumjeti utjecaj ventilacije na smanjenje opasnosti te princip funkcioniranja probojnog paljenja. Razlikovati različite tipove PEX zaštita i fizikalne principe kojima se ostvaruje zaštita.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta:
Znati očitati podatke o medijima iz dostupne literature. Analizirati svojstva mješavine medija i zraka uz poznate parametre ispuštanja i ventilacije te izračunati kako postići primarnu protueksplozijsku zaštitu. Znati izračunati potrebno početno vjetrenje prostora sa standardnom opremom. Izračunati prostiranje zone opasnosti i provesti klasifikaciju jednostavnih prostora. Prepoznati značenje oznaka na protueksplozijski zaštićenim uređajima.

Sadržaj predmeta razrađen prema satnici nastave:
P1 Uvod u protueksplozijsku zaštitu.
V1 Podaci medija. Pronalaženje, svrha i upotreba podataka medija.
P2 Zapaljive i eksplozivne smjese.
V2 Pregled riješenih zadataka i komentari.
P3 Svojstva zapaljivih i eksplozivnih smjesa. Gustoća. Isparavanje i hlapljenje. Energija paljenja.
V3 Granice eksplozivnosti.
P4 Temperatura paljenja. Zapaljive i eksplozivne prašine. Razvrstavanje eksplozivnih plinova i para.
V4 Izvor. Ventilacija. Koncentracija medija u prostoru.
P5 Formiranje eksplozivne atmosfere, strujanjem, difuzijom i disanjem prostora. Klasifikacija prostora.
V5 Rasprostiranje zona opasnosti.
P6 Ventilacija. Uzročnici paljenja općenito i neelektrični uzročnici paljenja.
V6 Početno vjetrenje.
P7 Uzročnici paljenja uzrokovani djelovanjem elektriciteta.
V7 Klasifikacija prostora.
P8 Atmosferska pražnjenja. Neizjednačeni potencijali. Katodna zaštita. Statički elektricitet. Visokofrekventna i elektromagnetska zračenja.
V8 Analiza primjera klasifikacije prostora.
P9 Zaštitne mjere za smanjenje opasnosti formiranja eksplozivne smjese.
V9 Označavanje uređaja uz primjere opreme izvedene u PEX zaštiti.
P10 Fizikalna svojstva eksplozije
V10 Preuzimanje programa s objašnjenjima o načinu rješavanja programa.
P11 Probojno paljenje
V11 Rad na programu.
P12 Izvedba protueksplozijske zaštite električnih i neelektričnih uređaja.
V12 Rad na programu.
P13 Protueksplozijska zaštita oklapanje.
V13 Rad na programu.
P14 Ostale vrste zaštita.
V14 Rad na programu.
P15 Označavanje uređaja i certifikacija.
V15 Komentari na izrađene programe uz diskusiju o izrađenim programima.

Obveze studenata:
Prisustvovanje predavanjima i auditornim vježbama. Izrada seminara. Izrada projekta.

Način polaganja ispita, ocjenjivanja i vrednovanja rada studenata :
Obavezno je prisustvovanje nastavi od 50 %.
Studenti nakon 10 termina vježbanja zadataka na auditornim vježbama pristupaju izradi programa i na kraju kolokviju čime se formira predložena ocjena iz pismenog dijela ispita. Kolokvij se sastoji iz dva dijela koji svaki nose 20 % bodova. Prvi dio je pismeni ispit iz teorije a drugi dio je test koji se polaže preko sustava eučenja.
Studenti izrađuju 1 do 4 seminara (ovisno o broju upisanih studenata) koje prezentiraju pred ostalim studentima. Izlagač seminara priprema pitanja vezana uz gradivo na koja odgovaraju ostali studenti. Nakon svakog seminara nastavnik potiče diskusiju i komentira odgovore koje su dali studenti. Temeljem broja odgovorenih pitanja i truda na izradi i prezentaciji seminara, te ocjene iz pismenog dijela, formira se prijedlog ocjene usmenog dijela ispita. Studenti mogu izaći i na usmeni dio ispita ako nisu zadovoljni sa predloženom ocjenom.

 

Literatura:

LITERATURAVRSTA LITERATURE
1. Marinović, N.: Protueksplozijska zaštita za eksplozivnu atmosferu, Etekon d.o.o., Zagreb, 2005. 2. Kuhinek D.: Skripta za auditorne vježbe iz protueksplozijske zaštite.Obavezna
1.Marinović, N.: Oprema i instalacije za eksplozivnu atmosferu, Zagreb, 2010. Svezak 1 i svezak 2. 2. Marinović, N.: Electrotechnology in Mining, Elsevier, Amsterdam, 1990.Neobavezna
 

Nastava

2. semestar - izvanredni predmet studija Zbrinjavanje i odlaganje otpada