Projektiranje inženjerskogeoloških istraživanja

Osnovni podaci

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe15
Predavanja30
Seminar15

Opis predmeta: OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA

Poznavanje i razumijevanje naprednih znanja i principa u inženjerskogeološkom istraživanju.
Sposobnost formuliranja i koncipiranja inženjerskogeoloških istraživanja u okviru geotehničkih istraživanja za glavne projekte različitih tipova građevina.
Sposobnost formuliranja i koncipiranja inženjerskogeoloških istraživanja u okviru preliminarnih istraživanja za izradu programa geotehničkih/inženjerskogeoloških istraživanja za različite tipove građevina.
Sposobnost kreativnog razmišljanja s ciljem razvoja novih i originalnih inženjerskogeoloških istraživanja za različite namjene.
Sposobnost samostalnog rada na stručnom području koje uključuje inženjerskogeološko istraživanje, od izrade ponude za istraživanje, do ugovaranja i provedbe poslova inženjerskogeološkog istraživanja.
Razumijevanje uloge inženjerskog geologa u geotehničkom istraživanju.

SADRŽAJ PREDMETA RAZRAĐEN PREMA SATNICI NASTAVE

T1: Predavanje - Ciljevi kolegija i koncept održavanja nastave. Vježbe - Inženjerski opis tla i stijena prema USBR (2002) za rezidualno tlo i trošne stijene.
T2: Vježbe - Inženjerski opis tla i stijena prema USBR (2002) za fliš i siliciklastične stijene.
T3: Predavanje - Uloga inženjerskog geologa i inženjerskogeološka istraživanja u okviru geotehničkog istraživanja za glavni projekt.
T4: Predavanje - Izrada ponuda za geotehničko i inženjerskogeološko istraživanje za glavne projekte sanacije klizišta.
T5: Predavanje - Preporuke i smjernice za izradu geotehničkih izvještaja.
T6: Predavanje - Izrada ponude na temelju natječajne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju linijskih objekata prometne infrastrukture.
T7: Predavanje - Pozivi za javno nadmetanje. Vrste natječaja za inženjerskogeološka istraživanja.
T8: Predavanje - Ugovaranje inženjerskogeoloških istraživanja. Narudžbenica, ugovor.
T9: Predavanje - Zakoni vezani uz inženjerskogeološka istraživanja.
T10: Predavanje - Ovlaštenja u geološkom i geotehničkom inženjerstvu.
T11: Predavanje - Zakoni kojima je definirana djelatnost inženjera.
T12: Vježbe (teren) - Istraživačko bušenje u sklopu geotehničkog istraživanja za glavni projekt.
T13: Vježbe (teren) - Geološka/geotehnička prospekcija lokacije građenja na primjeru linijske građevine komunalne infrastrukture.
T14: Vježbe (teren) - Geološka/geotehnička prospekcija lokacije građenja na primjeru zgrade.
T15: Vježbe - Izrada ponuda za geološke/geotehničke prospekcije. Sadržaj i način izrade inženjerskogeoloških izvještaja geološke/geotehničke prospekcije. Izrada troškovnika istraživačkih radova.

OBAVEZE STUDENATA
Studenti tijekom semestra imaju obavezu redovito pohađati predavanja i vježbe, izrađivati i predavati domaće zadaće u zadanim rokovima, na vrijeme izraditi i predati dva programa, održati jedan seminarski rad, polagati 2 kolokvija.

NAČIN POLAGANJA ISPITA
Ukupna ocjena temelji se na znanju, zalaganju i kvaliteti rada. Za prolaznu ocjenu, potrebno je položiti oba kolokvija, predati sve domaće zadaće i dva programa, održati prezentaciju jednog seminarskog rada. Pismeni ispit je obavezan samo za one koji ne postignu pozitivnu ocjenu iz oba kolokvija. Dozvoljeno je samo jednom pristupiti svakom kolokviju. Ukupna ocjena izračunava se na osnovi svih navedenih pojedinačnih ocjena u sljedećim postocima:
- znanje 40% ocjene (kolokvij 1 - 20%; kolokvij 2 - 20%)
- zalaganje 20% ocjene (dinamika izvršavanja zadataka - 10%; seminar - 10%)
- kvaliteta rada 40% ocjene (programi - 20%; domaće zadaće - 20%)
Ukoliko student nije zadovoljan s ponuđenom ocjenom, može pristupiti usmenom ispitu.

 

Literatura:

LITERATURAVRSTA LITERATURE
AGS (2005): Management of Risk Associated with the Preparation of Ground Reports. Guidelines for the Preparation of the Ground Report. Association of Geotechnical and Geoenvironmental Specialists.Obavezna
Site Investigation Steering Group (2008): UK Specification for Ground Investigation, 2nd edition. ICE Publishing, 322 str.Neobavezna
 

Nastava

4. semestar - izvanredni predmet studija Hidrogeologija i inženjerska geologija