Primijenjena geofizika 2

Osnovni podaci

ECTS: 5.5

Nositelj: dr. sc. prof. Franjo Šumanovac dipl. ing.

Izvođač: dr. sc. asistent Josipa Kapuralić

Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe30
Predavanja30
Terenske vježbe15

Opis predmeta: Geofizička mjerenja u bušotinama - Pregled karotažnih metoda. Električna svojstva stijena. Raspored tekućina i otpornosti u propusnom sloju. Karotaža spontanog potencijala. Karotaža otpornosti. Radioaktivne karotažne metode. Zvučna karotaža. Ostale karotažne metode. Interpretacija karotažnih dijagrama. Primjena karotažnih metoda u rudarstvu.
Refleksijska seizmička istraživanja visoke rezolucije (HRS-metoda): teoretske osnove, instrumenti i oprema, terenska mjerenja, obrada podataka (statičke, dinamičke i rezidualne korekcije), analiza brzina, softver za obradu podataka, interpretacija. Interpretacija refrakcijskih seizmičkih podataka. Metoda inducirane polarizacije: teoretske osnove, mjerenje u vremenskom području, mjerenje u frekvencijskom području. Električna tomografija. Osnove elektromagnetskih i georadarskih istraživanja. Istraživanje naslaga između bušotina (down-hole, cross-hole, seizmička tomografija). Geofizička istraživanja u rudarstvu.


Ciljevi predmeta: Ovladavanje specijalističkim geofizičkim metodama mjerenja i interpretacije, koje se primjenjuju u okviru rudarskih projekata.
Obveze studenata: Pohađanje nastave (predavanja, vježbe i terenska nastava), predani programi, položen barem jedan kolokvij.
Način polaganja ispita, ocjenjivanja i vrednovanja rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu: Položeni svi kolokviji ili pismeni i usmeni ispit (80%), predani programi (20%).

 

Literatura:

Nastava

2. semestar - izvanredni predmet studija Rudarstvo