Zakoni i propisi u zaštiti okoliša

Osnovni podaci

ECTS: 4.0

Nositelji: doc. dr. sc. Nikola Vištica,


Izvođači: asistent Ivan Smajla, mag. ing. petrol. (A)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe30
Predavanja30
 

Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Razumijevanje predavanja i vježbi prema cjelinama iz sadržaja predmeta, kao i znanja iz obvezne literature, primjena stečenog znanja u rješavanju problema iz područja zakonske regulative u zaštiti okoliša naftnom rudarstvu.

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet doprinosi:
Razumijevanje zakonske regulative iz područja zaštite okoliša u naftnom rudarstvu

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4 10 ishoda):
Poznavanje regulative iz područja zaštite okoliša u naftnom rudarstvu.
Poznavanje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš.
Poznavanje zakonske regulative iz područja rudarstva, istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina.
Poznavanje zakonske regulative iz područja građenja i prostornog uređenja.
Poznavanje zakonske regulative iz područja zaštite na radu.
Poznavanje zakonske regulative iz područja tržišta nafte i plina.
Poznavanje europske zakonske regulative.
Poznavanje interne zakonske regulative naftnih kompanija.

SADRŽAJ PREDMETA RAZRAĐEN PREMA SATNICI NASTAVE:
Predavanja Vježbe
P1 Uvod u zakonsku regulativu V1 Pretraživanje zakonske regulative
P2 Zakon o rudarstvu i podzakonski propisi iz područja istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina V2 Zakon o rudarstvu i zakonska regulativa i podzakonski propisi iz područja istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina primjeri
P3 Zakonska regulativa o zaštiti okoliša V3 Zakonska regulativa o zaštiti okoliša primjena
P4 Studije utjecaja na okoliš zahvata u naftnom rudarstvu V4 Studije utjecaja na okoliš zahvata u naftnom rudarstvu primjeri
P5 Zakonska regulativa iz područja građenja i prostornog uređenja V5 Zakonska regulativa iz područja građenja i prostornog uređenja primjena u naftnom rudarstvu
P6 Zakonska regulativa i podzakonski propisi iz područja zaštite na radu, zaštite od požara, buke V6 Zakonska regulativa i podzakonski propisi iz područja zaštite na radu, zaštite od požara, buke primjena u naftnom rudarstvu
P7 Zakonska regulativa o tržištu nafte i plina V7 Tarifni sustavi za naftu i plin
P8 Zakonska regulativa o zaštiti prirode V8 Zakonska regulativa o zaštiti prirode primjena u naftnom rudarstvu
P9 Zakonska regulativa za svaku pojedinu sastavnicu okoliša V9 Zakonska regulativa za svaku pojedinu sastavnicu okoliša primjeri
P10 Procjena utjecaja zahvata na okoliš V10 Procjena utjecaja zahvata na okoliš vođenje postupka
P11 Propisi o tehničkim uvjetima i normativima za sigurno istraživanje, proizvodnju, transport i skladištenje ugljikovodika V11 API standardi
P12 Zakonska regulativa o otpadu i gospodarenju otpadom V12 Zakonska regulativa o otpadu i gospodarenju otpadom
P13 Direktive EU V13 Ostali propisi EU
P14 Rudarski projekti V14 Primjeri rudarskih projekata
P15 Interni propisi naftnih kompanija vezani uz zaštitu okoliša V15 Različiti propisi the best business practice

Obveze studenata:
Redovito pohađanje nastave, seminarski rad

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS a odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):
Pohađanje nastave 0,5 Istraživanje 0
Projekt 0 Referat 0
Kolokviji 0 Seminarski rad 1,5
Praktični rad 0 Usmeni ispit 2,0
Pismeni ispit 0 (Ostalo upisati) 0

Način polaganja ispita, ocjenjivanja i vrednovanja rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Tijekom semestra kontinuirano se nadgleda pohađanje nastave kao i rješavanje zadataka tijekom semestra, izrada seminarskog rada kao i uspjeh na ispitu.

Ispitni rokovi
Prema akademskom kalendaru: zimski, dekanski, ljetni i jesenski rokovi.

 

Obavezna literatura:1. Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)
1. Daria Karasalihović Sedlar (2013): Nastavni materijali Zakoni i propisi u zaštiti okoliša na Merlinu

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1. Narodne novine RH, različita godišta
2. Internet
Preporučena literatura:

 

Ishodi učenja: