Zaštita podzemnih voda

Osnovni podaci

ECTS: 5.0

Nositelji: prof. dr. sc. Zoran Nakić, dipl. ing.


Izvođači: asistent Laura Bačani, mag. ing. geol. (A, PRJ)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe15
Predavanja30
Projektantske vježbe15
 

Opis predmeta: Ciljevi predmeta
Stjecanje temeljnih znanja o:
1. političkim, sociološkim i pravnim aspektima zaštite podzemnih voda,
2. postupcima i načinima zaštite podzemnih voda,
3. metodama zaštite podzemnih voda,
4. modeliranju podzemnih voda u funkciji njihove zaštite,
5. metodama pročišćavanja i sanacije onečišćenja podzemnih voda.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta:
- primijeniti moderne pristupe i koncepte zaštite podzemnih voda u rješavanju specifičnih problema zaštite podzemnih voda na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini
- analizirati uporabne i neuporabne funkcije podzemnih voda radi identifikacije konceptualnog okvira za vrednovanje i zaštitu podzemnih voda
- analizirati mjere i instrumente zaštite podzemnih voda
- primijeniti metode simulacije toka i transporta čestica u određivanju zona sanitarne zaštite
- kombinirati različite metode za određivanje zona sanitarne zaštite
- analizirati primjenjivost metoda sanacije onečišćenih vodonosnih sustava u specifičnim hidrogeološkim uvjetima i ovisno o karakteristikama onečišćujućih tvari

Sadržaj predmeta razrađen prema satnici nastave
Predavanja:
P1 - Uvod u kolegij, prirodne značajke vodonosnih sustava RH, kakvoća podzemnih voda, karakteristični izvori onečišćenja podzemnih voda
P2 - Pristup zaštiti podzemnih voda prema EU direktivama i smjernicama, razvoj pravnog okvira zaštite podzemnih voda u zemljama EU, Okvirna direktiva o vodama i direktive kćeri
P3 - Zakonodavni okvir sustava zaštite podzemnih voda u Republici Hrvatskoj, strategije, zakoni i podzakonski akti u funkciji zaštite podzemnih voda
P4 - Razine zaštite podzemnih voda, zaštita strateških zaliha podzemnih voda: kategorizacija, regulatorni okvir i mjere zaštite
P5 - Prostorno planiranje u funkciji zaštite podzemnih voda; značaj prostorno-planske dokumentacije, strateški dokumenti prostornog uređenja, primjeri integriranja zaštićenih područja za pitke vode u prostorne planove i dokumente
P6 - Vrednovanje podzemnih voda, konceptualni okvir za vrednovanje, uporabne i neuporabne funkcije podzemnih voda
P7 - Mjere i instrumenti zaštite podzemnih voda - osnovne i dopunske mjere; regulacijski, ekonomski, samoregulacijski i institucionalni instrumenti, zakonodavni okvir primjene mjera i instrumenata zaštite
P8 - Zone sanitarne zaštite izvorišta - kriteriji i metode određivanja zona sanitarne zaštite, prirodna i specifična ranjivost podzemne vode
P9 - Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta, primjeri određivanja zona sanitarne zaštite u stijenama s međuzrnskom i pukotinskom poroznosti
P10 - Primjena analitičkih, semianalitičkih i numeričkih metoda u određivanju zona sanitarne zaštite, primjeri iz prakse
P11 - Primjena metoda određivanja prirodne i specifične ranjivosti u zaštiti podzemnih voda, primjeri iz prakse
P12 - Zaštita eksploatacijskih objekata - zdenaca i kaptaža izvorišta: kriteriji za lociranje zdenaca, projektiranje i izvedba zdenaca sa sigurnim materijalima, dezinfekcija zdenaca i vodoopskrbnih sustava
P13 - Posjet crpilištu Mala Mlaka u Zagrebu
P14 - Metode i tehnike sanacije onečišćenja podzemnih voda: lokalizacijske mjere za sprječavanje širenja zagađivala; mjere za uklanjanje zagađivala iz podzemlja
P15 - Prezentacija seminarskih radova studenata

Vježbe:
V1 - Uvodne vježbe: vodonosni sustavi, hidrogeološki parametri
V2 - Zakonska regulativa EU vezana uz zaštitu podzemnih voda: sličnosti, razlike i nedostaci
V3 - Zakonska regulativa Republike Hrvatske vezana uz zaštitu podzemnih voda: sličnosti, razlike i nedostaci
V4 - Međunarodni FP 7 projekt GENESIS: Ispitivanje javnog mijenja o stanju zagrebačkoga vodonosnika - rezultati i zaključci
V5 - Prostorni planovi i zaštita podzemnih voda
V6 - Prikaz karakterističnih primjera zona sanitarne zaštite na prostornim planovima - problemi i nedostaci
V7 - 1. Kolokvij
V8 - Zone sanitarne zaštite, prirodna i specifična ranjivost vodonosnika - opis metoda
V9 - Primjeri metoda određivanja zona sanitarne zaštite - 1. dio
V10 - Primjeri metoda određivanja zona sanitarne zaštite - 2. dio
V11 - Izrada karte ranjivosti vodonosnika pomoću GOD metode - tematski sloj "vrsta vodonosnika" i tematski sloj "dubina do podzemne vode"
V12 - Izrada karte ranjivosti vodonosnika pomoću GOD metode - tematski sloj "litološke značajke krovine vodonosnika" i tematski sloj "dubina do podzemne vode"
V13 - Posjet crpilištu Mala Mlaka u Zagrebu
V14 - Izrade konačne karte ranjivost vodnosnika pomoću GOD metode
V15 - Prezentacija seminarskih radova studenata

Praćenje rada studenata (u ECTS bodovima)
Pohađanje nastave - 2
Kolokviji - 0.5
Istraživanje - 0.5
Seminarski rad - 1
Usmeni ispit - 1

Način polaganja ispita, ocjenjivanja i vrednovanja rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Ocjenjivanje putem dva kolokvija, seminarskog rada, domaćih zadaća (izrađene i predane domaće zadaće) i usmenog ispita

 

Obavezna literatura:1. Nakić Z. (2015): Zaštita podzemnih voda. Skripta, RGNF.
P.A. Domenico & F.W.Schwartz: Physical and chemical hydrogeology. J. Willey & sons, 1997.
EU direktive, strategije, zakoni i pravilnici, članci iz časopisa
Preporučena literatura:1. Mayer, D. (1993): Kvaliteta i zaštita podzemnih voda, Hrv. društvo za zaštitu voda, Zagreb
2. Tedeschi, S (1997): Zaštita voda, Hrv. Društvo građ. inženjera., Zagreb

 

Ishodi učenja: