Inženjerskogeološko kartiranje

Osnovni podaci

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Predavanja15
Terenske vježbe15
Vježbe u praktikumu30
 

Opis predmeta: OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA

Poznavanje i razumijevanje principa inženjerskogeološkog kartiranja.
Poznavanje i razumijevanje značenja inženjerskogeoloških karata i ostalih grafičkih prikaza rezultata inženjerskogeoloških istraživanja.
Sposobnost formuliranja i načina prikaza sadržaja inženjerskogeoloških karata za različite tipove korisnika.
Sposobnost primjene specijaliziranih softvera u izradi grafičkih prikaza dokumentacije i interpretacije rezultata inženjerskogeoloških istraživanja pojedinačnih lokacija (detaljno mjerilo).
Sposobnost kreativnog razmišljanja s ciljem razvoja novih i originalnih inženjerskogeoloških karata različitih mjerila za različite korisnike.
Sposobnost samostalnog rada na stručnom području koje uključuje inženjerskogeološko kartiranje.
Razumijevanje uloge inženjerskogeološkog kartiranja za prikaz rezultata svih vrsta inženjerskogeoloških istraživanja.

SADRŽAJ PREDMETA RAZRAĐEN PREMA SATNICI NASTAVE

T1: Predavanje - Uvod u inženjerskogeološko kartiranje
T2: Vježbe (praktikum) - Log Plot softver. Sadržaj i struktura presjeka bušotine.
T3: Vježbe (praktikum) - Log Plot softver. Vrste podataka za prikaz na presjecima bušotina.
T4: Vježbe (praktikum) - Log Plot softver. Izrada presjeka bušotina.
T5: Vježbe (praktikum) - Log Plot i AutoCAD softver. Prikaz presjeka bušotina na prognoznim presjecima klizišta.
T6: Vježbe (praktikum) - AutoCAD softver. Organizacija podataka na tehničkim crtežima inženjerskogeološkog presjeka i plana (detaljno mjerilo).
T7: Vježbe (praktikum) - AutoCAD softver. Korelacija bušotina i interpretacija inženjerskogeoloških jedinica.
T8: Vježbe (praktikum) - AutoCAD softver. Izrada tehničkog crteža prognoznog inženjerskogeološkog profila. Sastavnica inženjerskogeoloških priloga.
T9: Vježbe (praktikum) - AutoCAD softver. Sastavnica inženjerskogeoloških priloga.
T10: Kolokvij 1 (Log Plot i AutoCAD softver)
T11: Predavanje - Principi inženjerskogeološkog kartiranja
T12: Predavanje - Vrste inženjerskogeoloških karata i planova
T13: Predavanje - Urbane inženjerskogeološke karte
T14: Predavanje - Primijenjene geološke karte za prostorno planiranje i razvoj: pregled primjera iz Engleske i Walesa, 1983-1996
T15: Kolokvij 2 (teorija)

TERENSKA NASTAVA (2 dana): Kartiranje teško prohodnih klizišta u detaljnom mjerilu na osnovi topografskih karata izvedenih iz digitalnog modela reljefa vrlo visoke preciznosti: primjer klizišta Grohovo aktivirano 1996. (sliv Rječine u zaleđu Grada Rijeke). Kartiranje vegetacijom obraslih klizišta u detaljnom mjerilu na osnovi topografskih karata izvedenih iz digitalnog modela reljefa vrlo visoke preciznosti: primjer klizišta Grohovo-akumulacija Valići aktivirano 2014. (sliv Rječine u zaleđu Grada Rijeke). Kartiranje pokosa stijenske mase (zaštita kulturnog nasljeđa Kašetla Rota, Momjan).

OBAVEZE STUDENATA
Studenti tijekom semestra imaju obavezu redovito pohađati predavanja i vježbe, izrađivati i predavati domaće zadaće u zadanim rokovima, na vrijeme izraditi i predati dva programa, polagati 2 kolokvija iz teorije i vježbi na računalima, prisustvovati terenskoj nastavi i izraditi i predati terenski dnevnik

NAČIN POLAGANJA ISPITA
Ukupna ocjena temelji se na znanju, zalaganju i kvaliteti rada. Za prolaznu ocjenu, potrebno je položiti oba kolokvija, predati sve domaće zadaće i dva programa, obaviti terensku nastavu i predati terenski dnevnik. Pismeni ispit je obavezan samo za one koji ne postignu pozitivnu ocjenu iz oba kolokvija. Dozvoljeno je dva puta pristupiti svako kolokviju. Ukupna ocjena izračunava se na osnovi svih navedenih pojedinačnih ocjena u sljedećim postocima:
- znanje 60% ocjene (kolokvij 1 - 30%; kolokvij 2 - 30%)
- kvaliteta rada 40% ocjene (program - 25%; domaće zadaće - 15%)
Ukoliko student nije zadovoljan s ponuđenom ocjenom, može pristupiti usmenom ispitu.

 

Obavezna literatura:1. Anon. (1988): Upute za izradu osnovne inženjerskogeološke karte SFRJ 1:100.000, drugo, izmijenjeno i dopunjeno izdanje.- Savezni geološki zavod, Beograd, 40 str.
2. Čubrilović, P. (1969): Tumač inženjerskogeološke karte SFRJ mjerila 1:500.000.-Savezni geološki zavod, Beograd, 136 str.
3. Dearman (1991): Engineering Geological Mapping. Advanced Series in Geotechnical Engineering. Butterworth-Heinemann, 1991, 464 str. (Out of print)
4. Interna skripta
Preporučena literatura:1. Anon. (1972): Izrada inženjerskogeoloških karata i planova.- Quarterly Journal of Engineering Geology, 5, 293-381.
2. Anon. (1976): Engineering Geological Maps. A Guide to their Preparation. The UNESCO Press, Paris, 79 pp.
3. Braun, K. (1998): Inženjerskogeološka karta Republike Hrvatske mjerila 1:300.000: pregled, nazivi i opis inženjerskogeoloških znacajki stijenskih masa po litostratigrafskim jedinicama.- Institut za geološka istraživanja, Zagreb, 17 str.
4. IAEG (1981) Rock and soil description and classification for engineering geological mapping. International Association of Engineering Geology. Bull. No. 24, Paris. France, pp: 235-274.
5. USBR (2001): Engineering Geology Field Manual. 2nd ed. U.S. Department of the Interior Bureau of Reclamation, 432 p.
6. Vulić (1994): Upute za izradu Osnovne inženjerskogeološke karte Republike Hrvatske M 1:100.000.- Institut za geološka istraživanja, Zagreb, 62 str.

 

Ishodi učenja: