Geologija nafte

Osnovni podaci

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe15
Predavanja30
Projektantske vježbe15
Terenske vježbe15
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA

Stjecanje znanja i vještina iz istraživanja u domeni geologije nafte prema najnovijim postignućima iz Svijeta i Hrvatske, koja su potrebna za uključivanje studenata, budućih inženjera, u sve aspekte istraživanja i pridobivanja nafte, plina, kondenzata, geotermalnih voda i voda velike tehnološke kakvoće te profesionalnu interakciju s inženjerima srodnih struka u timskome radu.

ISHODI UČENJA

1. Upoznavanje s količinama rezervi ugljikovodika te pridobivanjem u Hrvatskoj i u Svijetu.
2. Prepoznavanje glavnih značajki naftnogeoloških sustava od okoliša nastajanja matičnih i kolektorskih te izolatorskih stijena do nakupljanja ugljikovodika i očuvanja u obliku ležišta.
3. Interpretacija raznih vrsta analiza i mjerenja: na terenu, u bušotinama, u laboratorijima i u kabinetu.
4. Određivanje značajki ugljikovodika s višestrukim ciljevima.
5. Moguća smjestišta istraživanja s ciljem pronalaska novih rezervi u zamkama stratigrafskoga tipa i u nekonvencionalnim ležištima.
6. Uspješnost u izradbi litofacijesnih karata i njihovoj interpretaciji.
7. Upoznavanje s glavnim elementima bušaćeg postrojenja i radom geologa prilikom izradbe bušotine.
8. Izvedba i praktična primjena luminiscentnih analiza
9. Samostalnost prilikom utvrđivanja vrsta ležišta i zamki.

PREGLED SADRŽAJA PREDMETA (PREDAVANJA+VJEŽBE) PO TJEDNIMA ODRŽAVANJA NASTAVE

PREDAVANJA

P1 Uvod. Obveze studenata. Pridobivanje i rezerve nafte i plina u Svijetu i u Hrvatskoj. Tablice simbola i oznaka koje će se koristiti tijekom nastave.
P2 Šupljikavost (poroznost) stijena kao osnovna značajka naftnokolektorskih stijena. Vrste poroznosti prema postanku. Načini određivanja poroznosti u laboratoriju i in situ.
P3 Propusnost. Podjela propusnosti prema broju prisutnih fluida. Geološki čimbenici koji utječu na propusnost. Mjerenje propusnosti. Odnos poroznost;propusnost, poglavito za najčešće kolektorske stijene prema tipovima i okolišima postanka.
P4 Primjeri propusnosti i poroznosti iz nekih polja u Savskoj depresiji, korelacija s dubinom ležišnih stijena.
P5 Uvod u naftnu geokemiju. Sastav i značajke nafte. Vrste analiza. Interpretacija elementarne i skupinske analize.
P6 Organskogeokemijski fosili. Piroliza;rock;eval analiza. Interpretacija.
P7 Podrijetlo ugljikovodika. Prihvaćena teorija o podrijetlu iz fitoplanktona i anoksičnom okolišu.
P8 Modeli bazena s anoksičnim okolišima. Primjeri iz Svijeta i iz Hrvatske.
P9 Sedimentni okoliši u kojima se događa odlaganje sapropela: kontinentalni, prijelazni i marinski. Postanak kerogena. Osnovna shema izdvajanja nafte i plina iz kerogena.
P10 Parametri zrelosti matičnih stijena: maceralni sastav, Tmax, TAI, Ro. Zrelost prema udjelu pojedinih skupina ugljikovodika. Podatci iz Hrvatske. Maceralni sastav i vrste kerogena: I., II., III. i IV.
P11 Matične stijene u Hrvatskoj: vrste stijena, njihova geološka starost, način pojavljivanja. Stupanj istraženosti. Mogući novi pristupi.
P12 Migracija ugljikovodika. Prvotna i drugotna. Mehanizmi migracije. Udaljenosti i dosezi prvotne i drugotne migracije.
P13 O migraciji u hrvatskome dijelu Panonskoga bazena. Značajke. Dosezi. Trase migracije. O migraciji u Jadranskome podmorju. Dosezi i trase migracije.
P14 Naftnogeološki odnosi u hrvatskome dijelu Panonskoga bazena. Podjela na veće strukturne jedinice;izdignute i spuštene. Rasjedi.
P15 Naftnogeološki odnosi u hrvatskome dijelu Jadranskoga podmorja i u Dinaridima. Podjela na veće strukturne jedinice;izdignute i spuštene. Rasjedi. Izgledna područja za pronalaženjem novih ležišta. Usmjerenja budućih istraživanja.

VJEŽBE

V1 Uvod. Obveze studenata s obzirom na uspješno polaganje vježbi.
V2 Utvrđivanje poroznosti na uzorcima stijena iz hrvatskog dijela Panonskog bazena i Dinarida.
V3 Proračun apsolutne, efektivne i rezidualne poroznosti za tri geometrijski pravilna uzorka različitog litološkog sastava
V4 Sustavi jedinica u stratigrafiji s posebnim naglaskom na litostratigrafski sustav jedinica. Elektorkarotažni markeri i reperi, razlike i način prepoznavanja, pregled utvrđenih u hrvatskom dijelu Panonskog bazena.
V5 Litofacijesne karte, tipovi karata, primjena, tumačenje način izradbe
V6 Izradba dvokomponentnih litofacijesnih karata ; karte h i he
V7 Izradba dvokomponentnih litofacijesnih karata ; karte ss/sh i n
V8 Interpretacija izrađenih litofacijesnih karata
V9 Trokomponentne litofacijesne karte ; teorija i izradba karata omjera litofacijesa, relativne entropije i udaljenosti litofacijesa
V10 Luminiscentne analize nafte, uzoraka zasićenih naftom i ugljena. Teoretske osnove luminiscencije kao pojave, boja luminiscencije nafte u ovisnosti o njenom sastavu (teške, lake i kondenzati) s primjerima u tamnoj komori.
V11 Načini izradbe bušotina za istraživanje ugljikovodika ; opis bušotinskog postrojenja, sustava protoka isplake, kolone, cementacija.
V12 Opis posla geologa prilikom izradbe bušotine. Diferencijalni tlak. Pojave plina. Pojave natpritiska
V13 Klasifikacija ležišta i zamki uz primjere iz hrvatskog dijela Panonskog bazena i Jadranskog podmorja
V14 seminarski rad iz klasifikacije ležišta i zamki prema primjerima iz hrvatskog dijela Panonskog bazena i Jadranskog podmorja uz usmen prezentaciju studenta ; 1. dio
V15 seminarski rad iz klasifikacije ležišta i zamki prema primjerima iz hrvatskog dijela Panonskog bazena i Jadranskog podmorja uz usmen prezentaciju studenta ; 2. dio

OBVEZE STUDENATA

Pribivanje na nastavi, vježbama i terenskim vježbama. Načinjen program iz izradbe litofacijesnih karata i seminarski rad iz ležišta i zamki.

NAČIN POLAGANJA ISPITA

Razgovor sa studentima tijekom predavanja. Provjera razumijevanja izloženoga sadržaja. Provjera tijekom predavanja iz prethodno položenih kolegija koji su u svezi sa sadržajem kolegija Geologija nafte. Usmeno polaganje ispita s elementima pisanoga načina polaganja ; rješavanje zadataka pomoću crteža, grafičko tumačenje kao dio odgovaranja na pitanja.

 

Obavezna literatura:1. Levorsen, A.I. (1967): Geology of Petroleum. W. H. Freeman and company. 639 str., San Francisco and London.
2. Monicard, R. P. (1980): Properties of Reservoir Rocks: Core Analysis. Gulf publishing Company. Book Division. 168 str., Houston, London, Paris, Tokyo.
3. Roehl, P. O. & Choquette, P. W. (eds.)(1985): Carbonate Petroleum reservoirs. Springer;Verlag. 622 str., New York, Berlin, Heidelberg, Tokyo.
4. Barwis, J. H., McPherson, J. G. & Studlick, J. R. J. (eds)(1990): Sandstone Petroleum reservoirs. Springer;Verlag. 583 str., New York.
5. Velić, J. (2007): Geologija ležišta nafte i plina. Udžbenik. Sveučilište u Zagrebu. 342 str., Zagreb
6. Gretić, Z. i Bobić, D. (2002): Od paklina do naftnih polja. INA;industrija nafte d.d. Naftaplin. 341 str., Zagreb.
7. Frick, T.C. (1984): Priručnik o iskorištavanju naftnih ležišta. I. II. III. Nafta. Zagreb.
8. Velić, J., Malvić, T. i Cvetković, M. (2015): Geologija i istraživanje ležišta ugljikovodika. Priručnik. Sveučilište u Zagrebu i RGNF. 144 str. Zagreb.
Preporučena literatura:1. Barić, G. (1990): Uvod u naftnu geokemiju. INA Naftaplin. 89 str., Zagreb.
2. Galloway, W.E. & Hobday, D. K. (1996): Terrigenous Clastic Depositional Systems. Springer Verlag, 489 str., Berlin Heidelberg.
3. Miall, A. D. (1997): The Geology of Stratigraphic Sequences. Springer Verlag. 433 str., Berlin, Heidelberg.

 

Ishodi učenja: