Projektiranje hidrogeoloških istraživanja

Osnovni podaci

ECTS: 5.0

Nositelji: prof. dr. sc. Kristijan Posavec, dipl. ing.


Izvođači: asistent Laura Bačani, mag. ing. geol. (A, S)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe15
Predavanja30
Seminar15
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA:
Ovaj predmet daje pregled projekata općenito kao i projektiranja preliminarnih, regionalnih, detaljnih i specijalnih hidrogeoloških istraživanja. Posebna pozornost posvećena je hidrogeološkim projektima i projektima povezanima s hidrogeologijom, a koji obuhvaćaju Osnovnu hidrogeološku kartu Republike Hrvatske, Strategiju upravljanja vodama, Prostorno-planerske projekte i Procjenu utjecaja na okoliš. Osim na tehnički aspekt, naglasak je stavljen i na zakonsku regulativu, a koja je neodvojivi dio projektiranja. Praktični zadaci obuhvaćaju projektiranje specijalnih hidrogeoloških istraživanja (eksperiment trasiranja u aluvijalnom vodonosniku) te analize realnih projektnih zadataka u svrhu stjecanja prvog iskustva za potrebe samostalnog pisanja/realizacije projektnih zadataka nakon zaposlenja u struci. Ciljevi predmeta sastoje se u (1) stjecanju općenitih znanja o projektima i projektiranju, (2) stjecanju potrebnih znanja za projektiranje preliminarnih, regionalnih, detaljnih i specijalnih hidrogeoloških istraživanja, (3) stjecanju potrebnih znanja za pisanje projektnih zadataka i (4) stjecanju dodatnih potrebnih znanja za realizaciju projektnih zadataka.

UVJETI ZA UPIS PREDMETA I POTREBNE ULAZNE KOMPETENCIJE:
Uvjeta za upis predmeta nema jer se sva neophodna materija obrađuje u sklopu ovog predmeta. Dijelovi predmeta Hidrogeologija I, Dinamika podzemnih voda I, Modeliranje toka podzemne vode i transporta zagađivala, Okolišna i inženjerska geofizika i GIS u geološkom inženjerstvu primjenjivat će se u nastavi stoga je prednost ako studenti već imaju znanja iz ovih predmeta.

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:
- znanja o projektima i projektiranju općenito
- sposobnost snalaženja u zakonskoj regulativi povezanoj s projektiranjem hidrogeoloških istraživanja
- sposobnost projektiranja preliminarnih, regionalnih, detaljnih i specijalnih hidrogeoloških istraživanja
- sposobnost pisanja projektnih zadataka
- sposobnost realizacije projektnih zadataka

SADRŽAJ PREDMETA RAZRAĐEN PREMA SATNICI NASTAVE:

Predavanja:
P1 Uvod / Općenito o projektima i projektiranju
P2 Vrste projekata
P3 Faze projektiranja
P4 Natječajna dokumentacija / analiza objavljenih natječaja (http://www.nn.hr/) i Zakona o javnoj nabavi
P5 Planiranje projekata / cijena projekata / projektni i poslovni rizik
P6 Sudionici na realizaciji projekata / vođenje projekata / prezentacija projekata
P7 Hidrogeološki projekti Osnovna hidrogeološka karta R. Hrvatske
P8 Hidrogeološki projekti Strategija upravljanja vodama
P9 Projekti povezani s hidrogeologijom Prostorno planerski projekti
P10 Projekti povezani s hidrogeologijom Procjena utjecaja na okoliš
P11 Projektiranje hidrogeoloških istraživanja preliminarna i regionalna
P12 Projektiranje hidrogeoloških istraživanja detaljna i specijalna
P13 Rasprava o obrađenoj nastavnoj materiji / Uvod u prvi praktični zadatak projektiranje specijalnih hidrogeoloških istraživanja: disperzijski eksperiment: eksperiment trasiranja u aluvijalnom vodonosniku
P14 Rad na prvom praktičnom zadatku: projektiranje specijalnih hidrogeoloških istraživanja: disperzijski eksperiment: eksperiment trasiranja u aluvijalnom vodonosniku - nastavak
P15 Rad na prvom praktičnom zadatku: projektiranje specijalnih hidrogeoloških istraživanja: disperzijski eksperiment: eksperiment trasiranja u aluvijalnom vodonosniku - nastavak

Vježbe:
V1 Rad na prvom praktičnom zadatku: projektiranje specijalnih hidrogeoloških istraživanja: disperzijski eksperiment: eksperiment trasiranja u aluvijalnom vodonosniku - nastavak
V2 Rad na prvom praktičnom zadatku: projektiranje specijalnih hidrogeoloških istraživanja: disperzijski eksperiment: eksperiment trasiranja u aluvijalnom vodonosniku - nastavak
V3 Rad na prvom praktičnom zadatku: projektiranje specijalnih hidrogeoloških istraživanja: disperzijski eksperiment: eksperiment trasiranja u aluvijalnom vodonosniku - nastavak
V4 Rad na prvom praktičnom zadatku: projektiranje specijalnih hidrogeoloških istraživanja: disperzijski eksperiment: eksperiment trasiranja u aluvijalnom vodonosniku - nastavak
V5 Rad na prvom praktičnom zadatku: projektiranje specijalnih hidrogeoloških istraživanja: disperzijski eksperiment: eksperiment trasiranja u aluvijalnom vodonosniku - nastavak
V6 Rad na prvom praktičnom zadatku: projektiranje specijalnih hidrogeoloških istraživanja: disperzijski eksperiment: eksperiment trasiranja u aluvijalnom vodonosniku - nastavak
V7 Rad na prvom praktičnom zadatku: projektiranje specijalnih hidrogeoloških istraživanja: disperzijski eksperiment: eksperiment trasiranja u aluvijalnom vodonosniku - prezentacija rješenja i rasprava.
V8 Rad na prvom praktičnom zadatku: projektiranje specijalnih hidrogeoloških istraživanja: disperzijski eksperiment: eksperiment trasiranja u aluvijalnom vodonosniku - prezentacija rješenja i rasprava.
V9 Uvod u drugi praktični zadatak analiza realnih projektnih zadataka u svrhu stjecanja prvog iskustva za potrebe samostalnog pisanja/realizacije projektnih zadataka nakon zaposlenja u struci
V10 Rad na drugom praktičnom zadatku: analiza realnih projektnih zadataka u svrhu stjecanja prvog iskustva za potrebe samostalnog pisanja/realizacije projektnih zadataka nakon zaposlenja u struci - nastavak
V11 Rad na drugom praktičnom zadatku: analiza realnih projektnih zadataka u svrhu stjecanja prvog iskustva za potrebe samostalnog pisanja/realizacije projektnih zadataka nakon zaposlenja u struci - nastavak
V12 Rad na drugom praktičnom zadatku: analiza realnih projektnih zadataka u svrhu stjecanja prvog iskustva za potrebe samostalnog pisanja/realizacije projektnih zadataka nakon zaposlenja u struci - nastavak
V13 Rad na drugom praktičnom zadatku: analiza realnih projektnih zadataka u svrhu stjecanja prvog iskustva za potrebe samostalnog pisanja/realizacije projektnih zadataka nakon zaposlenja u struci - nastavak
V14 Rad na drugom praktičnom zadatku: analiza realnih projektnih zadataka u svrhu stjecanja prvog iskustva za potrebe samostalnog pisanja/realizacije projektnih zadataka nakon zaposlenja u struci - prezentacija rješenja i rasprava
V15 Rad na drugom praktičnom zadatku: analiza realnih projektnih zadataka u svrhu stjecanja prvog iskustva za potrebe samostalnog pisanja/realizacije projektnih zadataka nakon zaposlenja u struci - prezentacija rješenja i rasprava

OBVEZE STUDENATA:
Od studenata se očekuje da pohađaju predavanja i vježbe te da zadatke obavljaju na vrijeme.

 

Obavezna literatura:1. Obvezna literatura:
Mayer, D. (2004/2005): Projektiranje hidrogeoloških istraživanja, Interna skripta u pripremi za tisak kao udžbenik, Zavod za geologiju i geološko inženjerstvo, RGN fakultet, Zagreb.

Dopunska literatura:
Kniewald, J., (1993): Metodika znanstvenog rada, Multigraf, Zagreb.
Miletić, P., Kranjec, V. & Nowinski, A. (1972): Metodologija hidrogeoloških istraživanja, Direkcija za Savu, Zagreb.
Zakonska regulativa: http://www.voda.hr/Default.aspx?sec=489, http://www.voda.hr/Default.aspx?sec=945, http://puo.mzoip.hr/default.aspx?id=2, http://www.nn.hr/
Preporučena literatura:

 

Ishodi učenja: