Izborni predmeti

Osnove energetike

Osnovni podaci

ECTS: 4.0

Nositelji: doc. dr. sc. Sonja Koščak Kolin, dipl. ing.


Izvođači: doc. dr. sc. Sonja Koščak Kolin, dipl. ing. (A)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe30
Predavanja30
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA
Osnovne spoznaje o mogućnostima pridobivanja prirodnih oblika energije, potrebu i moguće transformacije prirodnih i trnasformiranih oblika enegije, utjecaj korištenja oblika energije na razvitak društva, posljedice korištenja svih oblika energije na okoliš

UVJETI ZA UPIS PREDMETA I POTREBNE ULAZNE KOMPETENCIJE

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI
Studenti će kroz nastavu savladati osnovne spoznaje o temeljnim pojmovima o energiji. o mogućnostima pridobivanja prirodnih oblika energije, primarnim i transformiranim oblicima energije. metodologiji određivanja rezervi energetskih mineralnih sirovina,jedinicama mjere za energiju klasifikaciji oblika energije,potrebu i mogućim transformacijama prirodnih i trnasformiranih oblika enegije, rezervama energetskih mineralnih sirovina,. Primarnim oblicima energije. ugljen. nafta. prirodni plin. vodne snage. nuklearna energija. treset i drvo. Supstibilnosti i konkurentnost pojedinog oblika energije. Utvrđivanje ukupno potrebne energije. Energetski tok. Učinkovitost korištenja energije. Energetska elastičnost. Metode za racionalno korištenje energije. Energetika urbanih i ruralnih sredina, upravljanje energetskim sustavima. Energija i okoliš.

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA (4do10 ISHODA)
1. Energetski izvori neobnovljivi i obnovljivi. Klasifikacija oblika energije.
2. Primarni i transformirani oblici energije
3. Transformiranje primarnih oblika energije. Ekonomska prihvatljivost transformacija.
4 Utvrđivanje ukupno potrebne energije.
5. Supstibilnost i konkurentnost pojedinog oblika energije.
6. Energija i okoliš

SADRŽAJ PREDMETA RAZRAĐEN PREMA SATNICI NASTAVE
PREDAVANJA

P1 Temeljni pojmovi o energiji, odakle energija, energetski izvori neobnovljivi i obnovljivi.
P2 Klasifikacija oblika energije.
P3 Rezerve energetskih mineralnih sirovina, pojam rezervi i klasifikacija
P4 Primarni oblici energije, ugljen. nafta. prirodni plin. vodne snage. nuklearna energija. treset i drvo, ostalo
P5 Transformiranje primarnih oblika
P6 . Vrste transformacija
P7 Ekonomika transformacija.
P8 . Supstibilnost i konkurentnost pojedinog oblika energije.
P9 Utvrđivanje ukupno potrebne energije. Energetski tok.
P10 Energetska bilanca, elementi energetske bilance
P11 Efikasnost korištenja energije,energetska efikasnost energetskog sektora, pojedinih gospodarskih grana, kućanstava
P12 Intenzitet potrošnje energije
P13 Energetska elastičnost.
P14 Metode za racionalno korištenje energije.
P15 Energija i okoliš. Pravna regulativa u energetici

VJEŽBE
V1 primjer izrade energetskih bilanci
V2 efikasnost energetskih transformacija
V3 gubitci u energetskim transformacijama kao elemenat efikasnosti energetskog sustava
V4 određivanje parametara za projektiranje energetskih objekata (prezentacija seminara uz diskusiju)
V5 Analiza strukture primarnih oblika energije u Svjetu EU i Hrvatskoj (prezentacija seminara uz diskusiju)
V6 Analiza pouzdanosti opskrbe energijom (prezentacija seminara uz diskusiju)
V7 Rizik korištenja pojedinih oblika energije (prezentacija seminara uz diskusiju)
V8 Emisije kod korištenja pojedinih oblika energije i utjecaj na klimatskepromjene
V9 Tehno ekonomska analiza rezervi energetskih mineralnih sirovina
V10 Zavisnost energetske bilance o stukturi gospodarstva
V11 Trendovi kretananja energetske potrošnje u kučanstvima (prezentacija seminara s komentarima)
V12 Analiza energije u svijetu na osnovi BP Statistical Review of world Energy od 2011.godine Struktura rezervi raspoložive energije, raspoloživost po regijama, proizvodnja i potrošnja po regijama pojedinih oblika energije največi proizvođaći i potrošaći trend kretanja proizvodnje i potrošnje
V13 Analiza čimbenika koji utjeću na ukupnu potrošnju energije (prezentacija seminara uz diskusiju)
V14 Analiza razina za racionalizaciju potrošnje energije u pojedinim sektorima
V15 Metodologija za dobivanje okolišne dozvole

PRAĆENJE RADA STUDENATA (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS-a odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta): Pohađanje nastave 2,0 Istraživanje
Projekt Referat
Kolokviji Seminarski rad 2,5
Praktični rad Usmeni ispit 1,0
Pismeni ispit (Ostalo upisati)

NAČIN POLAGANJA ISPITA, OCJENJIVANJA I VREDNOVANJA RADA STUDENATA tijekom nastave i na završnom ispitu
Tijekom nastave znanje se provjerava kroz diskusiju i aktivno sudjelovanje u nastavi. Obavezna je izrada izrada seminara koju student izlaže i brani na nastavi i satavni je dio konačne ocjene iz znanja pokazanog na usmenom ispitu.

ISPITNI ROKOVI
Prema akademskom kalendaru: zimski, dekanski, ljetni i jesenski rokovi.

 

Obavezna literatura:1. DOPUNSKA LITERATURA (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1. http://www.worldenergy.org/wec geis/
2. http://www.iea.org/
3. http://www.wci coal.com/web/bl content.php menu id 0.0
4. http://www.wci coal.com/web/list.php menu id 1.3.2
5. Energetski institut Hrvoje Požar , Energija u Hrvatskoj razna godišta, Godišnji energetski pregled, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Zagreb.
2. OBVEZNA LITERATURA (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)
1. B. Udovičić, Energetike, Školska knjiga, Zagreb, 1993.
2. H.Požar,Osnove energetike, Školska knjiga,1976.
3. B.Udovičić, Energija i društvo, knjiga III, Građevinska knjiga,Zagreb,1988
4. Strategija energetskog razvitka republike Hrvatske,Energetski institut Hrvoje Požar , Zagreb,1988
Preporučena literatura:

 

Ishodi učenja: