Izborni predmeti

Odabrana poglavlja iz kemije

Osnovni podaci

ECTS: 4.0

Nositelji: prof. dr. sc. Frankica Kapor, dipl. ing.


Izvođači: asistent Marina Samardžija, mag.ing.cheming. (L)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Laboratorijske vježbe30
Predavanja30
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA
Usvajanje teoretskog i praktičnog znanja iz fizikalne kemije (koloidna kemija i korozija).

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI
Nakon završetka kolegija studenti će:
- Moći klasificirati vode u isplaci s obzirom na sastav i količinu otopljenih tvari, te poznavanja ravnoteža u različitim uvjetima.
- Na temelju poznavanja i razumijevanja kemijskih i fizikalnih svojstva metala u različitim uvjetima izabrati odgovarajuću leguru i metodu zaštite od korozije.

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA
Stečenim znanjem studenti će moći:
- razlikovati koloidne sustave i objasniti njihova svojstva
- prepoznati i definirati vrste korozija
- odabrati odgovarajuću metodu zaštite metala od korozije
- prepoznati i definirati odgovarajući odnos gline u isplaci s obzirom svojstva isplake
- prepoznati i definirati izbor odgovarajućeg cementa s obzirom na primjenu

SADRŽAJ PREDMETA RAZRAĐEN PREMA SATNICI NASTAVE
P1 Uvodno predavanje. Uvod u koloidnu kemiju i kemiju površina. Podjela tema seminara. V1 Uvod u laboratorijske vježbe (obaveze studenata, pravila rada, metode opreza i zaštite pri radu s kemikalijama, zaduživanje radnog mjesta). Ispitivanje voda s obzirom na količinu otopljenih tvari.
P2 Klasifikacija koloidnih sistema. Strukturne karakteristike, kinetička i optička svojstva. Seminari studenata. V2 Ispitivanje svojstava koloida.
P3 Pojave na granici faza čvrsto/tekuće i električki nabijene površine, stabilnost koloida. Seminari studenata. V3 Zaštitno djelovanje koloida.
P4 Kemija glina. Seminari studenata. V4 Određivanje kapaciteta ionske izmjene.
P5 Isplake. Funkcije i svojstva, gustoća, viskozitet, tečenje, filtracija, zaštita formacije, utjecaj temperature. Seminari studenata. V5 Ispitivanje fizikalnih svojstava isplaka.
P6 Klasifikacija minerala gline. Ionska izmjena, bubrenje. Električni dvosloj, flokulacija i deflokulacija, agregiranje i disperzija, mehanizam geliranja. Seminari studenata. V6 Flokulacija.
P7 Osnovne strukture i vrste polimera, primjena s obzirom na specifičnost isplake. Seminari studenata. V7 Izračunavanje molekulske mase i definiranje polimera.
P8 Kemija topljivih polimera. Sredstva za disperziju i protiv gubitka kapljevine. Seminari studenata. V8 Ispitivanje topljivosti polimera.
P9 Isplake gline u vodi i uljne isplake. Seminari studenata. V9 Kvalitativna kemijska analiza isplaka.
P10 Cement, sirovine, sastav i usporivači vezanja. Seminari studenata. V10 Određivanje sastava cementa.
P11 Osnove korozije metala. Korozija u vodenim otopinama, anodno otapanje, razvijanje vodika, pasivitet. Seminari studenata. V11 Određivanje brzine korozije gravimetrijskom metodom.
P12 Metode ispitivanja korozije. Metode zaštite, katodna zaštita, inhibitori, metalne i organske prevlake. Seminari studenata. V12 Određivanje brzine korozije elektrokemijskom metodom.
P13 Lokalizirana korozija. Elektrolitska i galvanska korozija. Seminari studenata. V13 Ispitivanje lokalizirane korozije cikličkom polarizacijom.
P14 Korozija u istraživanju i proizvodnji nafte i plina. Seminari studenata. V14 Računalno određivanje brzine korozije u naftnoj industriji.
P15 Kolokvij iz predavanja. V15 Kolokvij iz vježbi.

OBAVEZE STUDENATA
Studenti su obavezni odraditi sve laboratorijske vježbe te imati ispravno popunjene radne listove, prisustvovati 80 % predavanja, prezentirati seminarske radove te položiti završni pismeni kolokvij iz laboratorijskih vježbi. Sve navedeno uvjet je za pristupiti završnom ispitu iz kolegija.

 

Obavezna literatura:1. Brdička R.: Osnove fizikalne kemije, Školska knjiga, Zagreb, 1995.
2. I.Esih, Z. Dugi; Tehnologija zštite od korozije; Školska knjiga, Zagreb, 1990.
3. W. Grimshaw; The chemistry and phiscs of Clays and Other Ceramic Materijals;Ernest Benn Limited, London, 1971.
Preporučena literatura:1. George R. Gray, H.C.H. Darley, Composition and Properties of Oil Well Drilling Fluids, Fourth Edition 1981.
2. J. C. Scully, The Fundamenta lof Corrosion Engineering, 3rd ed. McGraw-Hill Book Company, 1987.
3. L. L. Sheir, R. A. Jarman & G. T. Burstein, Corrosion, Vol.1. Butterworth-Heinemann, 3rd Edition, Oxford, UK, 1994.
4. Roberge R.P.: Handbook of Corrosion Engineering, Mc Graw-Hill, New York, 2000.

 

Ishodi učenja: