Ležišta industrijskih minerala

Osnovni podaci

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe30
Predavanja30
Terenske vježbe15
 

Opis predmeta: Ciljevi predmeta
Cilj predmeta je upoznavanje s fizikalno-kemijskim i geološkim uvjetima nastanka ležišta najvažnijih industrijskih minerala i njihovom primjenom u industriji.

Uvjeti za upis predmeta i potrebne ulazne kompetencije
Uvjet za upis predmeta je završen preddiplomski studij.Ishodi učenja na razini programa kojima predmet doprinosi
Student bi trebao biti stručan i kompetentan za istraživanje i procjenu ležišta industrijskih minerala te bi trebao znati osnove primjene industrijskih minerala u raznim granama industrije.
Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda)
Studenti nakon položenog ispita mogu:
1. Definirati i opisati tipove ležišta industrijskih minerala
2. Argumentirati genezu ležišta industrijskih minerala
3. Istražiti i opisati ležišta industrijskih minerala
4. Analizirati i procijeniti kvalitetu industrijskih minerala
5. Poznavati primjenu industrijskih minerala u raznim granama industrije

Sadržaj predmeta razrađen prema satnici nastave

Predavanja
P1 - Definicija pojmova: (1) rudni mineral i (2) industrijski mineral. Klasifikacije industrijskih minerala.
P2 - Fizikalno-kemijski uvjeti nastanka ležišta gline. Industrijske gline: kaolini, bentoniti, sepiolit i paligorskit.
P3 - Mineralogija i geologija ležišta kaolina.
P4 - Mineralogija i geologija ležišta bentonita.
P5 - Građevinarske gline. Primjena glina u industriji.
P6 - Fizikalno-kemijski uvjeti nastanka ležišta boksita. Lateritni i krški boksiti. Primjena boksita u industriji.
P7 - Kvarcne mineralne sirovine. Ležišta kvarcnih kristala. Ležišta kvarcnih pijesaka i pješčenjaka. SiO2 kao kemijski i biogeni sediment. Ležišta diatomita i flinta. Primjena kvarcnih mineralnih sirovina u industriji
P8 - Fizikalno-kemijski uvjeti nastanka evaporita. Ležišta gipsa i anhidrita.
P9 - Ležišta halita, silvina, sode, borata i Mg-soli. Primjena mineralnih sirovina iz skupine evaporita u industriji.
P10 - Fizikalno-kemijski uvjeti nastanka fosfata. Ležišta apatita i fosforita. Primjena fosfata u industriji.
P11 - Ležišta barita. Primjena barita u industriji.
P12 - Ležišta sumpora. Primjena sumpora u industriji.
P13 - Fizikalno-kemijski uvjeti nastanka zeolita. Ležišta zeolita. Primjena zeolita u industriji.
P14 - Pigmenti i njihova primjena u industriji.
P15 - Ležišta grafita. Primjena grafita u industriji.

Vježbe
V1 - Mineralne sirovine Europske unije
V2 - Mineraloške i geokemijske karakteristike ležišta kaolinita
V3 - Bentoniti i njihov utjecaj na moderni život
V4 - Određivanje udjela minerala u uzorku gline na temelju rezultata rendgenske i kemijske analize (1. dio)
V5 - Određivanje udjela minerala u uzorku gline na temelju rezultata rendgenske i kemijske analize (2. dio)
V6 - Trošenje gnajsa u suptropskim uvjetima i formiranje rezidualne kore trošenja
V7 - Mineralne sirovine za proizvodnju stakla
V8 - Prvi kolokvij
V9 - Elaborat o mineralnim rezervama-ležište gipsa Kosovo polje kod Knina
V10 - Elaborat o mineralnim rezervama-ležište gline Rečica kod Karlovca
V11 - Fluorit, definicija, mineralogija i geneza
V12 - Odlaganje otpada u površinske kopove nakon prestanka eksploatacije
V13 - Seminar na zadanu temu
V14 - Seminar na zadanu temu
V15 - Drugi kolokvij

Ispit se polaže usmeno. Preduvjeti za izlazak na ispit su:
1. predani i od asistenta ovjereni zadaci
2. predan i održan seminarski rad
3. predano terensko izvješće
4. pozitivno ocijenjena oba kolokvija

Ocjena iz kolokvija:
1. 60 do 69% - 2
2. 70 do 79% - 3
3. 80 do 89% - 4
4. 90 do 100% - 5

Ukoliko više od 50% polaznika dobije negativnu ocjenu iz kolokvija, isti se poništava i piše se novi kolokvij. Ukoliko polaznik iz kolokvija dobije negativnu ocjenu, isti može ponoviti samo jedan put. U slučaju ponovnog dobivanja negativne ocjene student gubi pravo potpisa.

 

Obavezna literatura:1. Manning, D.A.C. (1995): Introduction to industrial minerals, Chapman & Hall, 276s.
Preporučena literatura:1. Evans, A. M. (1993): Ore geology and industrial minerals, Blackwell Science Publications, 389s.
2. Kužvart, M. (1984): Industrial minerals and rocks, Academia, Praha, 454s.
3. Chang, L. L. Y. (2002): Industrial mineralogy, Prentice Hall, 472.
4. Harben, P. W. & Kužvart, M. (1997): Industrial minerals-A global geology, Industrial Minerals Information, 476s.

 

Ishodi učenja: