Kontrola tlaka u bušotini

Osnovni podaci

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe30
Predavanja30
 

Opis predmeta: CILJ PREDMETA:
Cilj predmeta je osposobljavanje studenata za razumijevanje stanja u ležištima nafte, plina i vode te razloge koji mogu dovesti do dotoka slojnih fluida u kanal bušotine tijekom njene izrade. Stjecanje znanja o postupcima ugušivanja bušotina ovisno o ležišnim parametrima, položaju alata u bušotini te ostalim bitnim pokazateljima za primjenu određene metode ugušivanja. Stjecanje rutine izračunavanja radnih listova za ugušivanje bušotine sukladno zahtjevima International Well Control Foruma uz pripadajuće proračune. Tehničke karakteristike i operativne mogućnosti opreme za hermetiziranje ušća te hidrauličkih jedinica za upravljanje preventerskim sklopovima.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:
Studenti bi trebali razumjeti utjecaj ležišnih uvjeta na načine i sigurnost izrade kanala bušotine. Razvijanje vještina za saniranje interventnih stanja kao posljedica dotoka slojnih fluida. Definiranje inženjerskih zahtjeva koji se prevode u tehničke i tehnološke specifikacije. Sposobnost svladavanja gradiva za srodne tečajeve koje su u praksi preduvjeti za rad na nadzorničkim mjestima pri izradi bušotina.

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:
Nakon uspješno savladanog predmeta student će:
- moći opisati i objasniti razloge dotoka te posljedična stanja u kanalu bušotine. Znati primijeniti sve proračune neophodne za primjenu osnovnih metoda ugušivanja bušotina, sukladno pravilima referentnih međunarodnih institucija;
- steći osnovna znanja o opremi koja se koristi za sprečavanje erupcija kao i o načinu njihova funkcioniranja;
- usvojiti osnovne principe rada na simulatorima u cilju saniranja stanja dotoka u kanalu bušotine;
- moći definirati sve probleme koji se susreću tijekom izrade kanala bušotine te predložiti najpovoljnije načine saniranja.

PREDAVANJA:
P1 - Uvodno predavanje
P2 - Svojstva stijena i ležišnih fluida.
P3 - Stanja u bušotini i otkrivanje dotoka. Pokazatelji dotoka
P4 - Smanjeni tlakovi cirkulacije. Ugušivanje bušotine
P5 - Bušaća metoda ugušivanja
P6 - Inženjerska metoda ugušivanja
P7 - Istodobna metoda. Volumetrijska metoda
P8 - "Top kill" metoda ugušivanja
P9 - Ostale metode ugušivanja (metoda malog tlaka na sapnici, metoda vraćanja dotoka natrag u sloj - "bullheading")
P10 - Radni list za ugušivanje bušotine. Principi rada na simulatorima erupcija.
P11 - Hidraulička jedinica za upravljanje preventerskim sklopom ("Koomey")
P12 - Teorijska osnova proračunavanja potrebnog volumena hidrauličkog fluida
P13 - Preventerska oprema za hermetiziranje ušća bušotine
P14 - Priprema za završni test sukladno pravilima International well control foruma
P15 - Završno predavanje

VJEŽBE:
V1 - Uvodne vježbe
V2 - Izvodi za razne formule koje se primjenjuju tijekom postupaka kontrole tlaka.
V3 - Kratki zadaci za visinu dotoka, izračunavanje volumena u alatkama i kanalu bušotine; tablice za inženjerske proračune.
V4 - Parametri rada pumpi. Izračunavanje tlakova kod promjena gustoće fluida te broja hodova klipnih pumpi.
V5 - Proračunavanje volumena u bušotini kod "suhog i mokrog" vađenja. Uloga trip tanka kod manevra.
V6 - Dijagrami razvoja tlakova kod primjena različitih metoda ugušivanja.
V7 - Specifičnosti proračuna kod vertikalnih i horizontalnih bušotina.
V8 - Parametri koje obuhvaća radni list za ugušivanje bušotina.
V9 - Izračunavanje radnih listova za ugušivanje bušotina.
V10 - Nastavni filmovi o uzrocima i saniranju dotoka. Nastavni filmovi o erupcijama.
V11 - Nastavni filmovi i pojašnjenja rada na simulatorima erupcija. Po potrebi povezivanje s programima koji se slušaju u izbornom kolegiju "Programski paketi u naftnoj industriji".
V12 - Izračunavanje potrebnog volumena hidrauličkog fluida, odnosno potrebnog broja akumulatorskih boca za kopnena i odobalna postrojenja..
V13 - Interpretacija radnih listova za ugušivanje bušotine. Različiti primjeri praćenja tlakova i posljedičnih stanja kod primjene poznatih metoda ugušivanja.
V14 - Završni test.
V15 - Diskusija rezultata završnog testa.

OBVEZE STUDENATA:
Studenti tijekom predavanja ili auditornih vježbi smiju neopravdano izostati najviše tri puta (obavezno je 80% pohađanja).

NAČIN POLAGANJA ISPITA, OCJENJIVANJA I VREDNOVANJA RADA STUDENATA TIJEKOM NASTAVE I NA ZAVRŠNOM ISPITU:
Ocjena iz predmeta, za studente koji su uredno izvršili svoje obaveze najčešće proizlazi iz ocjene dobivene na usmenom ispitu. Druga mogućnost je da se pozitivni rezultat završnog testa, koji obuhvaća gradivo cijelog kolegija, a provodi se prema pravilima Međunarodnog udruženja za kontrolu tlaka u bušotini (IWCF), prihvati kao konačna ocjena. Studenti koji nisu zadovoljili na testu ili nisu zadovoljni ocjenom testa polažu usmeni ispit.

 

Obavezna literatura:
Preporučena literatura:

 

Ishodi učenja: