Kemizam i obradba vode

Osnovni podaci

ECTS: 5.0

Nositelji: prof. dr. sc. Frankica Kapor, dipl. ing.


Izvođači: asistent Marina Samardžija, mag.ing.cheming. (L)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Laboratorijske vježbe30
Predavanja30
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA
Upoznavanje s kemijskim procesima koji se zbivaju između vode, atmosfere i tla, kao i razumijevanje uzroka različitosti u sastavu vode u pojedinim zonama zemljine kore.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI
Nakon završetka kolegija studenti će:
- moći klasificirati vode u prirodi s obzirom na količinu otopljenih tvari, te poznavanja ravnoteža u različitim uvjetima.
- na temelju poznavanja i razumijevanja kemijskih i fizikalnih svojstva vode moći će predvidjeti mogućnosti njihove obradbe i korištenja.

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA
Stečenim znanjem studenti će moći:
- definirati fizikalna i kemijska svojstva voda u prirodi
- objasniti ravnoteže karbonata u vodi i procese trošenja minerala
- definirati i objasniti mehaničke i kemijske postupke obradbe voda
- nabrojati i ispitati prisutnost i koncentraciju glavnih kationa u površinskim i podzemnim vodama
- će izračunati indeks zasićenja
- će odabrati najprikladniji postupak za obradbu voda.

SADRŽAJ PREDMETA RAZRAĐEN PREMA SATNICI NASTAVE
P1 Uvodno predavanje. Hidrološki ciklus i raspodjela vode na zemlji. Podjela tema seminara. V1 Uvod u laboratorijske vježbe (obaveze studenata, pravila rada, metode opreza i zaštite pri radu s kemikalijama, zaduživanje radnog mjesta). Određivanje primjesa u vodu.
P2 Sastav i građa molekule vode te njezina fizička i kemijska svojstva. Seminari studenata. V2 Kvalitativno i kvantitativno određivanje sastava prirodnih voda.
P3 Homogene ravnoteže, ravnoteže u otopinama elektrolita, kiselinsko bazne ravnoteže. Seminari studenata. V3 Utjecaj zajedničkog iona na ravnotežu u otopini.
P4 Redoks ravnoteže. Seminari studenata. V4 Redoks titracija.
P5 pH-Eh odnosi u otopinama elektrolita, Eh-pH dijagrami. Seminari studenata. V5 Određivanje redoks potencijala u realnim uvjetima.
P6 Aktivitet, odnos koncentracija-aktivitet, ionski kompleksi u vodi. Seminari studenata. V6 Izračunavanje aktiviteta. Kompleksometrijska titracija.
P7 Heterogene kemijske ravnoteže, ravnoteža kruto-tekuće, produkt topljivosti, modeli topljivosti, termodinamički model višekomponentnih vodenih otopina. Seminari studenata. V7 Produkt topljivosti.
P8 Svojstva otopina. Voda kao otapalo okolnih stijena i minerala, topljivost raznih komponenata u vodi i njihovi ravnotežni odnosi. Seminari studenata. V8 Mjerenje električne vodljivosti prirodnih voda. Izračunavanje molarne provodnosti.
P9 Ravnoteža karbonata u vodi. Seminari studenata. V9 Učinak temperature na karbonatnu ravnotežu.
P10 Difuzija i zakoni difuzije. Koncentracijski gradijenti. Seminari studenata. V10 Osmoza.
P11 Koloidi, vrste i svojstva koloida. Vodene otopine koloida, adsorpcija koloida, kapacitet ionske izmjene. Seminari studenata. V11 Adsorpcija.
P12 Prikazivanje sastava vode. Promjena sastava podzemne vode u ciklusu od kiše do mora. Seminari studenata. V12 Klasifikacija po Palmeru. Piperovi dijagrami.
P13 Upotreba vode. Pitka voda, tehnološka voda i uvjeti kakvoće za pojedine namjene. Seminari studenata. V13 Ionska izmjena.
P14 Metode analize vode za pojedine namjene. Pregled kondicioniranja vode za pojedine namjene. Seminari studenata. V14 Analiza fizikalnih i kemijskih parametara vode.
P15 Kolokvij iz predavanja. V15 Kolokvij iz vježbi.

OBAVEZE STUDENATA
Studenti su obavezni odraditi sve laboratorijske vježbe te imati ispravno popunjene radne listove, prisustvovati 80 % predavanja, prezentirati seminarske radove te položiti završni pismeni kolokvij iz laboratorijskih vježbi. Sve navedeno uvjet je za pristupiti završnom ispitu iz kolegija.

 

Obavezna literatura:1. Radovan Halle: Kemizam i obradba vode, Sveučilište u Zagrebu, RGN fakultet, Zagreb, 2004
Preporučena literatura:1. C.A.J. Apepelo, D. Postma: Geochemistry, groundwater and pollution, A.A.Balkema, Rotterdam (1994)
2. John D. Hem:Study and Interperetation of the Chemical Characteristics of Natural Water, US DOI,Washington DC, (1959)
3. Robert M. Garrels: Mineral Equilibria, Harper and Brothers, Publ., New York (1960)
4. T.H.Y. Tebbutt: Principles of water quality control,Pergamon Press, Oxford, 1992
5. W.J.Deutsch: Groundwatwr Geochemistry, Lewis Publ., Boca Raton, 1997

 

Ishodi učenja: