Inženjerska geologija

Osnovni podaci

ECTS: 4.5

Nositelji: izv. prof. dr. sc. Martin Krkač, dipl. ing.


Izvođači: asistent Hrvoje Lukačić, mag. ing. geol. (A)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe30
Predavanja30
 

Opis predmeta: OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA

Student će nakon položenog ispita moći:
1. Definirati pojam ''inženjerska geologija'' i ''geološko inženjerstvo'' te opisati povezanost sa srodnim znanostima/strukama.
2. Objasniti postupak klasifikacije i opisa tla i stijenske mase prema različitim preporukama i normama.
3. Objasniti postupak inženjerskogeološkog kartiranja stijenske mase u svrhu procjene kvalitete stijenske mase.
4. Objasniti svrhu interpretacije inženjerskogeološkog modela na temelju rezultata provedenih istraživanja i ispitivanja.
5. Koristiti inženjerskogeološki izvještaj/geotehnički elaborat i grafičku dokumentaciju inženjerskogeološkog istraživanja.
6. Identificirati potencijalne geotehničke probleme u različitim okolišima u svrhu provođenja inženjerskih zahvata u geotehničkom inženjerstvo i rudarstvo.
7. Definirati senzore koji se koriste za monitoring građevina i geohazarda.
8. Objasniti postupak izrade inženjerskogeološkog presjeka tunela.

SADRŽAJ PREDMETA RAZRAĐEN PREMA SATNICI NASTAVE

T1: Predavanje - Uvod u inženjersku geologiju. Vježbe - Provjera prethodnog znanja. Sadržaj geotehničkog elaborata.
T2: Predavanje - Istraživanje pojedinačnih lokacija. Vježbe - Inženjerski opis tla, identifikacija i opis tla prema preporukama USBR (2002)
T3: Predavanje - Detaljno inženjerskogeološko istraživanje. Vježbe - Izrada presjeka bušotina, grafički prikaz rezultata inženjerskogeološke determinacije jezgre bušotine (inženjersko tlo)
T4: Predavanje - Primjena inženjerskogeoloških istraživanja. Vježbe - Korelacija bušotina i izrada inženjerskogeoloških profila
T5: Vježbe - Klasifikacija, identifikacija i opis stijenskog materijala i mase stijene prema preporukama USBR (2002)
T6: Predavanje - Tlo u inženjerstvu. Posebne vrste tla. Vježbe - Inženjerskogeološko kartiranje kamenoloma
T7: Predavanje - Trošenje stijena. Vježbe - Kolokvij I
T8: Seminari - Stijene u inženjerstvu
T9: Seminari - Stijene u inženjerstvu
T10: Vježbe - Inženjerskogeološko kartiranje tunela
T10: Predavanje - Klizišta, tipovi i značajke. Vježbe - Klasifikacija stijenske mase
T11: Predavanje - Uvod u istraživanje klizišta. Sustav praćenja klizišta Kostanjek.
T12: Vježbe (teren) - Hazardi i rizici uslijed rudarskih radova, primjer klizišta Kostanjek. Monitoring klizišta.
T13: Vježbe (teren) - Inženjerskogeološko kartiranje klizišta u detaljnom i srednjem mjerilu (1:250 - 1:2.000)
T14: Predavanja - Erozija. Endogeodinamički procesi.
T15: Kolokvij

OBAVEZE STUDENATA
Studenti tijekom semestra imaju obavezu redovito pohađati predavanja i vježbe, izraditi i usmeno prezentirati jedan seminarski rad, polagati 2 kolokvija iz teoretskog znanja i vježbi, na vrijeme izraditi i predati programe (inženjerskogeološke izvještaje za glavni projekt) i domaće zadaće iz praktičnog rada (vježbe).

NAČIN POLAGANJA ISPITA
Da biste dobili prolaznu ocjenu, potrebno je predati sve domaće zadaće, predati i održati prezentacije seminarskog rada i položiti oba kolokvija ili pismeni ispit. Pismeni je obavezan samo za one koji ne postignu pozitivnu ocjenu iz oba kolokvija. Usmenom ispitu možete pristupiti ukoliko niste zadovoljni s ponuđenom ocjenom iz kolegija. Na usmenom ispitu ocjenu možete povisiti najviše za jedan u odnosu na ponuđenu ocjenu iz kolegija. Jedan od uvjeta za dobivanje mogućnosti povećanja ocjene putem usmenog ispita su Vaše bilješke s predavanja odgovarajuće kvalitete. Ukupna se ocjena sastoji od svih navedenih dijelova u sljedećim postocima::
- znanje 60% ocjene (kolokvij 1 - 30%; kolokvij 2 - 30%)
- zalaganje 10% ocjene (izlaganje seminara - 10%)
- kvaliteta rada 30% ocjene (domaće zadaće - 10%, seminar - 20%)
Ukoliko student nije zadovoljan s ponuđenom ocjenom, može pristupiti usmenom ispitu.

 

Obavezna literatura:1. De Vallejo, L.G., Ferrer, M., de Freitas, M. (2011): Geological Engineering. CRC Press, 700 str.
2. Goodman, R.E. (1993): Engineering Geology. Rock in Engineering Construction. Wiley, 412 str.
3. Turner, A.K., Schuster, R.L. (1996): Landslides: Investigation and Mitigation (National Research Council (U.S.) Transportation Research Board Special Report). Transportation Research Bord, 673 str.
4. Waltham, T. (2009): Foundations of Engineering Geology. 3rd Ed. Taylor & Francis, New York, 104 str.
Preporučena literatura:1. De Freitas, M.H. (2009): Engineering Geology. Principles and Practice. Springer, 450 str.
2. Johnson & DeGraff (1988): Principles of Engineering Geology. Wiley, 512 str.

 

Ishodi učenja: