Hidrologija 2

Osnovni podaci

ECTS: 4.0

Nositelji: doc. dr. sc. Krešimir Pavlić, dipl. ing.


Izvođači: doc. dr. sc. Krešimir Pavlić, dipl. ing. (A, S)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe15
Predavanja15
Seminar15
 

Opis predmeta: Predavanje:
Procesi otjecanja. Oblici pojavljivanja vode u tlu i pražnjenje podzemlja. Protoci u modulnim koeficijentima i sumarni dotoci. Osnovne značajke hidrologije krša i otjecanje u DInarskom kršu. Otjecanje s malih slivova. Urbana hidrologija. Regionalna hidrološka analiza: definiranje karakterističnih parametara, analize osnovnih podloga, ispitivanje međuparametarskih veza i njihovo definiranje. Iskustvene formule u hidrologiji.

Vježbe:
Primjeri analize hidrograma, karakteristični slučajevi hidroloških obrada malih slivova. Seminarski rad: analiza glavnih karakteristika otjecanja s malog sliva i izrada tehničkog izvještaja.

Seminar:
Studenti samostalno u kolektivu rješavaju zadani projektni zadatak.

Način polaganja ispita:
Na kraju semestra studenti predaju tehnički izvještaj i usmeno odgovaraju.

 

Obavezna literatura:1. Andre Musy; Christophe Higy (2011): Hydrology - A Science of Nature
2. Benoit Hingray; Cecile Picouet; Andre Musy (2015): Hydrology - A Science for Engineers
Preporučena literatura:1. Ranko Žugaj (2015): Hidrologija

 

Ishodi učenja:1. Analizirati hidrološke podloge
2. Identificirati hidrološki problem
3. Rješavati hidrološke probleme
4. Usporediti različita rješenja hidroloških problema i odabrati najrealnije s obzirom na područje istraživanja
5. Napisati tehnički izvještaj (elaborat)