Hidrologija 1

Osnovni podaci

ECTS: 5.0

Nositelji: doc. dr. sc. Krešimir Pavlić, dipl. ing.


Izvođači: doc. dr. sc. Krešimir Pavlić, dipl. ing. (A)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe30
Predavanja30
 

Opis predmeta: Predavanja:
Definicija, podjela hidrologije i njezina povezanost s drugim znanostima. Kruženje vode u prirodi. Povijest, zadaci i primjena hidrologije. Procijenjene količine vode na Zemlji. Pristup hidrološkim izračunima.
Osnove meteorologije i klimatologije. Strujanja u atmosferi. Temperatura zraka, vlaga u zraku i isparavanje. Postanak, vrste, tipovi i mjerenje oborine. Određivanje srednje količine oborine na slivu. Godišnji hod oborine. PTP i ITP krivulje.
Hidrologija površinskih voda - osnovni pojmovi. Karakteristike hidroloških pojava. Osnove statistike i računa vjerojatnosti u hidrologiji. Općenito o obradi hidroloških podataka. Normalna i standardna normalna raspodjela. Korelacijska analiza. Oblik, srednja nadmorska visina i nagib sliva i vodotoka. Koeficijent otjecanja, specifični dotoci. Dvostruke sumarne količine. Hidrometrija. Mjerenje razine vode. Mjerenje količine vode: volumenska metoda, mjerenje brzina vode, preljevi i mjerni kanali, primjena različitih obilježivača. Mjerenje nanosa. Protočna krivulja i produljivanje protočne krivulje. Grafički prikazi u hidrologiji: nivogram, hidrogram, krivulje učestalosti i trajanja. Hidrogram i njegovi sastavni dijelovi. Velike vode: statističke metode, jedinični hidrogram, metoda izokrona i racionalna formula. Male vode, hidrološka suša, malovodna razdoblja i problem biološkog minimuma. Nanos u vodotocima. Jednadžba hidrološke bilance vode. Hidrološke podloge za studije utjecaja na okoliš.

Vježbe:
Tečenje u otvorenim tokovima: Bernoullijeva jednadžba i njezina primjena. Karakteristični primjeri iz hidraulike otvorenih tokova, meteorologije i praktični primjeri iz inženjerske hidrologije.

Način polaganja ispita:
Tijekom semestra održavaju se dva kolokvija kojima se može u cijelosti položiti ispit.
Usmeni ispit.

 

Obavezna literatura:1. Andre Musy; Christophe Higy (2011): Hydrology - A Science of Nature
2. Benoit Hingray; Cecile Picouet; Andre Musy (2015): Hydrology - A Science for Engineers
Preporučena literatura:1. Ranko Žugaj (2015): Hidrologija

 

Ishodi učenja:1. Opisati osnovne hidrološke i meteorološke pojmove
2. Primijeniti osnovne koncepte iz mehanike fluida u hidrološkim problemima
3. Analizirati kakvoću ulaznih meteoroloških i hidroloških podataka
4. Analizirati statističke raspodjele hidroloških nizova podataka