Geotehnički objekti

Osnovni podaci

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe15
Predavanja30
Seminar15
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA
Upoznavanje studenata s različitim tipovima geotehničkih građevina: građevne jame, klizišta, nasipi, brane, potporne konstrukcije i piloti

ISHODI UČENJA PREDMETA
Temeljna znanja, potrebna za sagledavanje problematike projektiranja geotehničkih građevina, što uključuje: postavljanje projektnog zadatka, izrada modela građevine u odgovarajućem softveru (Geostudio) i rješavanje problema stabilnosti i deformacija (slijeganja i sl.) u skladu s eurokodom 7.

NAČIN IZVOĐENJA NASTAVE
predavanja
auditorne vježbe

IZVEDBENI PROGRAM KOLEGIJA

Tjedan 1 Osnove ponašanja geotehničkih materijala (prvenstveno tla)
Tjedan 2 Klizišta i osnove stabilnosti kosina
Tjedan 3 Klizišta, tipovi
Tjedan 4 Klizišta, primjeri sanacija
Tjedan 5 Nasipi
Tjedan 6 Brane
Tjedan 7 Potporni zidovi (masivni, betonski, armiranobetonski)
Tjedan 8 Potporni zidovi (gabioni i moderne konstrukcije)
Tjedan 9 Armirano tlo
Tjedan 10 Čavlano tlo
Tjedan 11 Građevne jame
Tjedan 12 Geosintetici
Tjedan 13 Piloti tipovi
Tjedan 14 Piloti mjerenja
Tjedan 15 Odlagališta

OBVEZE STUDENATA
Pohađanje nastave, sudjelovanje u vježbama i samostalna izrada zadatka (programa).

NAČIN POLAGANJA ISPITA
Ispit se na kraju semestra polaže samo usmeno. U konačnoj ocjeni 3 programa nose 30%, 2 kolokvija 40%, a usmeni ispit 30% ukupne ocjene.

 

Obavezna literatura:1. Babić B., Jašarević I., Kvasnička P., Prager A., Schwabe Ž, Šimetin V. (1995): Geosintetici u graditeljstvu
2. Domitrović D. Kovačević Zelić B. (2017): Mehanika tla, Interna zbirka zadataka
3. Domitrović D., Helena V. (2019): Geotehnički objekti, nastavni materijali i prezentacije (Merlin)
4. Kvasnička P., Domitrović D. (2007): Mehanika tla, Interna skripta
Preporučena literatura:1. Mulabdić M. (2011): Pojmovnik geosintetika

 

Ishodi učenja: