Distribucija i korištenje energije

Osnovni podaci

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe30
Predavanja30
 

Opis predmeta: Ciljevi predmeta
Razumijevanje predavanja i vježbi prema cjelinama iz sadržaja predmeta, kao i znanja iz obvezne literature, primjena stečenog znanja u rješavanju problema iz područja distribucije i korištenja energije

Uvjeti za upis predmeta i potrebne ulazne kompetencije
Odslušan predmet Osnove energetike

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet doprinosi

Razumijevanje uloge energije u gospodarstvu i distribucije energije
Razumijevanje odnosa u potrošnji energije, te odnosa u distribuciji pojedinih energenata
Razumijevanje odnosa u distribuciji i sustavima za distribuciju energije na nacionalnom tržištu
Razumijevanje osnove energetske politike i djelovanja energetske politike na distribuciju i korištenje energije

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4 10 ishoda)
Analiza uloge energije u gospodarstvu
Razumijevanje posebnih metoda energetske analize i primjena na distribuciju i korištenje energije
Razumijevanje odnosa u distribuciji i korištenju energije
Formuliranje energetske politike na razini nacionalnog gospodarstva te primjena energetske politike na sustave za distribuciju i korištenje energije

Sadržaj predmeta razrađen prema satnici nastave

Predavanja Vježbe

P1 Osnovni pojmovi gospodarenja energijom
V1 Analiza korelacije potrošnje energije i gospodarskog rasta
P2 Klasifikacija oblika energije, energija i snaga, zakon o održanju energije, jedinice energije
V2 Prikaz prijelaza energije, korištenje energije, primjeri jedinica za energiju u SI sustavu, tehničkom sustavu i anglo-saksonske jedinice za energiju
P3 Fizikalni i ekonomski pojam energije, termodinamičke i ekonomske definicije energije
V3 Primjeri za analizu fizikalnog i ekonomskog pojma energije
P4 Primarni i transformirani oblici energije, pojam korisnih oblika energije
V4 Primjeri za ilustraciju energetskih transformacija i gospodarski energetski sustavi
P5 Izvori energije i njihov globalni raspored,resursi i rezerve energije, osobitosti bilanciranjapojedinih primarnih izvora energije (ugljen, nafta,prirodni plin, UPP, električna energija)
V5 Primjeri analize i evolucije globalne potrošnje energije prema različitim izvorima (Međunarodna agencija za energiju, statistika energetskih tvrtki, Eurostat i dr.)
P6 Energetska tržišta i osnovni odnosi na tržištima energije
V6 Analiza tržišta ugljena, tržišta nafte, tržišta prirodnog plina, tržišta ukapljenog prirodnog plina (UPP), tržišta električne energije
P7 Elektroenergetski sustav, analiza elemenata sustava
V7 Elektroenergetski sustav u Hrvatskoj: proizvodnja, prijenos, distribucija, kapaciteti
P8 Upravljanje energetskim sustavima
V8 Analiza zakona i pod-zakonskih akata
P9 Načela upravljanja energetskim sustavima u Europi i razvitak regulacije energetskih sustava u Europskoj uniji
V9 Analiza Europske energetske povelje, prvi, drugi i treći energetski paket EU
P10 Prijenos i distribucija električne energije
V10 Primjeri analize prijenosa i distribucije električne energije
P11 Transport (prijenos) i distribucija prirodnog plina
V11 Primjeri analize transporta i distribucije prirodnog plina
P12 Regulacija i operiranje tržištem prirodnog plina
V12 Primjeri regulacije i operiranja tržištem prirodnog plina
P13 Skladištenje prirodnog plina
V13 Analiza skladištenja prirodnog plina (EU, RH)
P14 Uloga nacionalnog energetskog regulatora i operatora tržišta
V14 Primjeri nadležnosti i djelovanja nacionalnih regulatora i tržišnih operatora
P15 Korištenje energije, energetska intenzivnost i energetska učinkovitost
V15 Primjeri sustava i mjere za poticanje energetske učinkovitosti (EU, RH)


Obveze studenata
Redovito pohađanje nastave, rješavanje na vježbama, izrada seminarskih radova i studija slučajeva

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS a odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):
Pohađanje nastave 0,5 Istraživanje 0
Projekt 0 Referat 0
Kolokviji 0 Seminarski rad 1
Praktični rad 0,5 Usmeni ispit 2
Pismeni ispit 0 (Ostalo upisati) 0


Način polaganja ispita,ocjenjivanja i vrednovanja rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Tijekom semestra kontinuirano se nadgleda pohađanje nastave kao i rješavanje zadataka tijekom semestra, izrada i prezentacija seminarskih radova kao i uspjeh na ispitu.

 

Obavezna literatura:1. Dekanić, I., Kolundžić, S., Karasalihović, D.: Stoljeće nafte, Drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Naklada Zadro, Zagreb, 2004.
1. Šunić, M.: Plinski sustavi, distribucija plina, Bauer-grupa, Samobor, 2003.
2. Časopis "Energetika, ekologija, gospodarstvo, etika EEGE", Zagreb, različita godišta
3. Energija u Hrvatskoj, godišnji energetski pregled Energetskog instituta "H. Požar" i Ministarstva gospodarstva, Zagreb, različita godišta
Preporučena literatura:1. Požar, H.: Osnove energetike I i II., Školska knjiga, Zagreb, 1975. i 1978.
2. Dahl, C. A.: Međunarodna tržišta energije, Kigen, Zagreb, 2008.
3. http://www.energetika-net.hr ,. http://www.iea.com , www.doe.gov, www.worldenergy.org, www.worldenergy.org

 

Ishodi učenja: