Taložni sustavi vodonosnika

Osnovni podaci

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe10
Predavanja30
Terenske vježbe15
Vježbe u praktikumu5
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA
Upoznavanje s taložnim sustavima vodonosnika, koji su predmet istraživanja u hidrogeologiji i geologiji okoliša.
Prepoznavanje različitih klastičnih i karbonatnih taložnih sustava vodonosnika.
Determiniranje, opis i interpretacija procesa postanka te unutarnje i vanjske geometrije sedimentnih tijela vodonosnika.
Kabinetskim i terenskim vježbama studenti se osposobljavaju za samostalno istraživanje taložnih sustava vodonosnika.

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA
1. Studenti će moći identificirati i opisati strukturu i geometriju sedimentnih tijela vodonosnika te objasniti njihov postanak.
2.Studenti će moći definirati i opisati taložne sustave vodonosnika i njihove značajke.
3. Studenti će moći predstaviti rezultate istraživanja taložnih sustava vodonosnika.
4. Studenti će moći objasniti taložne procese kojima su formirana sedimentna tijela vodonosnika.
5.Studenti će moći objasniti i sažeti osnovne metode istraživanja taložnih sustava vodonosnika te primijeniti rezultate u hidrogeološkim istraživanjima.
6.Studenti će moći samostalno definirati i izvesti projekt terenskog istraživanja taložnih sustava vodonosnika te samostalno interpretirati rezultate projekta.

SADRŽAJ PREDMETA RAZRAĐEN PREMA SATNICI NASTAVE
P1 Upoznavanje sa sadržajem kolegija, načinom izvođenja nastave, uvjetima i načinima polaganja ispita. Koncept facijesa i sedimentacijskih okoliša. Identificiranje osnovnih karakteristika sedimentnih tijela i taložnih sekvencija.
P2 Aluvijalne lepeze; značajke i uvjeti taloženja; litofacijesi i taložne sekvencije; oblici i geometrija sedimentnih tijela; dijagenetski procesi.
P3 Značajke i uvjeti taloženja riječnih šljunčanih i pješčanih litofacijesa; taložne sekvencije. Oblici i geometrija pješčanih i šljunčanih sedimentnih tijela aluvijalnih lepeza, prepletenih i meandrirajućih rijeka.
P4 Kriteriji razlikovanja proksimalnih i distalnih dijelova aluvijalnih lepeza i litofacijesne značajke ispuna riječnih korita, poprečnih, prijelaznih, uzdužnih i jezičastih prudova prepletenih rijeka.
P5 Ciklusi i oblici sedimentnih tijela u taložnom sustavu meandrirajućih rijeka; pješčana tijela aktivnog korita, meandarskog pruda i napuštenog korita. Talozi nasipa, poplavnih ravnica ili područja izvan riječnih korita.
P6 Značajke i oblici šljunčanih i pješčanih tijela taloženih u hidrološki otvorenim jezerima. Ciklusi pokrupnjavanja naviše taloženi u uvjetima progradacije obale i regresije hidrološki otvorenog tipa jezera.
P7 Progradacijski deltni taložni sustav i deltne sekvencije. Oblici pješčano-šljunčanih sedimentnih tijela u deltama. Delte s prevlašću fluvijalnih, plimnih i valnih uvjeta.
P8 Kriteriji prepoznavanja pješčano-šljunčanih ispuna distribucijskih i plimnih kanala, ušćevnih i prstastih prudova, pokrovnih pijesaka i sedimenata na deltnoj ravnici i čelu delte. Glavne značajke prodeltnih i prodeltno-šelfnih taloga. Pješčana tijela u estuarijima i u plimnim kanalima na pješčano-muljevitim plimnim ravnicama.
P9 Šljunčano-pješčana i pješčana tijela taložena na siliciklastičnim obalama, žalima, plažno-barijernom kompleksu, odobalju i unutarnjem šelfu. Kriteriji za razlikovanje pješčanih tempestita od pješčanih turbidita.
P10 Litofacijesni tipovi karbonata. Ponašanje vode u karbonatnim stijenama i njihove značajke kao vodonosnika. Značajke glavnih karbonatnih facijesa vodonosnika; oblici sedimentnih tijela ekstraformacijskih, odronskih, debritnih i turbiditnih karbonatnih breča, karbonatnih ekstraformacijskih konglomerata i kalklititnih pješčenjaka.
P11 Oblici sedimentnih tijela u plitkomorskom karbonatnom taložnom sustavu: ooidni i bioklastični prudovi, podmorske dine, prigrebenski i grebenski vapnenci.
P12 Karbonatna tijela na podmorskim padinama i bazenskoj ravnici: podmorske lepeze resedimentiranih vapnenaca.
P13 Dijagenetski procesi otapanja i cementacije karbonatnih sedimenta u vadoznoj, freatičkoj, miješanoj i marinskoj dijagenetskoj zoni. Dijagenetski procesi i procesi okršavanja koji određuju primarnu i sekundarnu poroznost i propusnost u vapnenačkim stijenskim masama. Krški vodonosnici.
P14 Primjeri klastičnih taložnih sustava vodonosnika i njihove hidrogeološke karakteristike.
P15 Primjeri karbonatnih taložnih sustava vodonosnika i njihove hidrogeološke karakteristike.

V1 Uvod u taložne sustave vodonosnika s osvrtom na metode rada i ciljeve kabinetskih i terenskih vježbi. Definiranje facijesa, litofacijesa, biofacijesa i mokrofacijesa. Snimanje i crtanje geološkog stupa i profila; individualni kabinetski rad na primjerima.
V2 Aluvijalne lepeze; definiranje litofacijesa, geometrije i unutarnjeg ustrojstva sedimentnih tijela te taložnih sekvencija; individualni kabinetski rad na primjerima.
V3 Prepletene rijeke; definiranje litofacijesa, geometrije i unutarnjeg ustrojstva sedimentnih tijela te taložnih sekvencija; individualni kabinetski rad na primjerima iz literature.
V4 Meandrirajuće rijeke; definiranje litofacijesa, geometrije i unutarnjeg ustrojstva sedimentnih tijela te taložnih sekvencija; individualni kabinetski rad na primjerima iz literature.
V5 Jezera; definiranje litofacijesa, geometrije i unutarnjeg ustrojstva sedimentnih tijela te taložnih sekvencija; individualni kabinetski rad na primjerima iz literature.
V6 Deltni sustavi; definiranje litofacijesa, geometrije i unutarnjeg ustrojstva sedimentnih tijela te taložnih sekvencija; individualni kabinetski rad na primjerima iz literature.
V7 Siliciklastične obale; definiranje litofacijesa, geometrije i unutarnjeg ustrojstva sedimentnih tijela te taložnih sekvencija; individualni kabinetski rad na primjerima iz literature.
V8 Plitkomorski karbonatni taložni sustav; definiranje litofacijesa, geometrije i unutarnjeg ustrojstva sedimentnih tijela te taložnih sekvencija; individualni kabinetski rad na primjerima iz literature.
V9 Terestrički karbonati; definiranje litofacijesa, geometrije i unutarnjeg ustrojstva sedimentnih tijela te taložnih sekvencija; individualni kabinetski rad na primjerima iz literature.
V10 Dijagenetski procesi u karbonatima; dolomitizacija i formiranje krša; definiranje litofacijesa, geometrije i unutarnjeg ustrojstva sedimentnih tijela te taložnih sekvencija; individualni kabinetski rad na primjerima iz literature.
V11 Klastični taložni sustavi vodonosnika definiranje litofacijesa, geometrije i unutarnjeg ustrojstva sedimentnih tijela te taložnih sekvencija; grupni (3-5 studenata u grupi) rad na terenu.
V12 Klastični taložni sustavi vodonosnika definiranje litofacijesa, geometrije i unutarnjeg ustrojstva sedimentnih tijela te taložnih sekvencija; grupni (3-5 studenata u grupi) rad na terenu.
V13 Karbonatni taložni sustavi vodonosnika definiranje litofacijesa, geometrije i unutarnjeg ustrojstva sedimentnih tijela te taložnih sekvencija; grupni (3-5 studenata u grupi) rad na terenu.
V14 Karbonatni taložni sustavi vodonosnika definiranje litofacijesa, geometrije i unutarnjeg ustrojstva sedimentnih tijela te taložnih sekvencija; grupni (3-5 studenata u grupi) rad na terenu.
V15 Prezentacija rezultata i interpretacije grupnih terenskih istraživanja klastičnih i karbonatnih taložnih sustava vodonosnika. Evaluacija projekata.

OBVEZE STUDENATA
Studenti su tijekom semestra obavezni redovito pohađati predavanja i vježbe u praktikumu te u zadanome roku izraditi i predati na pregled projektne zadatke i seminare.

NAČIN POLAGANJA ISPITA, OCJENJIVANJA I VREDNOVANJA RADA STUDENATA
50 % konačne ocjene je rezultat ocjenjivanja samostalnog i grupnog rada tijekom semestra (projektnih zadataka i seminara), a 50 % je rezultat ocjenjivanja pismenog i usmenog polaganja ispita.

 

Obavezna literatura:1. Barudžija, U. (2015): Taložni sustavi vodonosnika; predavanja u akad. godini 2014./2015. (ematerijali s predavanja na ekolegiju Taložni sustavi vodonosnika u LMS Merlin).
2. Tišljar, J. (2001): Sedimentologija karbonata i evaporita (poglavlja 13-15). IGI, Zagreb, 375 str.
3. Tišljar, J. (2004): Sedimentologija klastičnih i silicijskih taložina (poglavlja 14-20). IGI, Zagreb, 426 str.
Preporučena literatura:

 

Ishodi učenja: