Zaštita voda i tala

Osnovni podaci

ECTS: 4.0

Nositelji: prof. dr. sc. Lidia Hrnčević, dipl. ing.


Izvođači: prof. dr. sc. Lidia Hrnčević, dipl. ing. (A, T)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe22
Predavanja30
Terenske vježbe8
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA:
Osposobljavanje studenata za razumijevanje i rješavanje problema zagađenja/onečišćenja tla te površinskih i podzemnih voda općenito i u naftnoj industriji i za djelovanje u slučaju pojave istih.

OČEKIVANI ISHODI UČENJA:
Nakon položenog ispita student će:
- Moći definirati i opisati osnovna svojstva i parametre kvalitete vode;
- Biti upoznat s raspodjelom podzemnih voda u Republici Hrvatskoj;
- Moći definirati i opisati izvore zagađenja podzemnih voda;
- Moći definirati i objasniti procese koji utječu na koncentraciju i kretanje zagađivača u podzemnoj vodi;
- Moći opisati i objasniti postupke obrade otpadnih voda;
- Biti upoznat s velikim ekoloških nesrećama uzrokovanim naftno-rudarskim aktivnostima;
- Poznavati osnovnu zakonsku regulativu iz područja zaštite marinskog okoliša;
- Moći definirati i objasniti plan djelovanja u slučaju zagađenja naftom.

SADRŽAJ PREDMETA:
PREDAVANJA:
P1 Uvod, upoznavanje sa sadržajem kolegija, obavezama studenata te polaganjem kolokvija i ispita
P2 Voda; Pojavni oblici vode
P3 Sastav, svojstva i kvaliteta podzemnih voda
P4 Zagađenje tla i podzemnih voda
P5 Obrada otpadnih voda
P6 Zagađenje voda i tala naftno-rudarskim aktivnostima- velike ekološke nesreće
P7 Utvrđivanje zagađenja vodenih površina ugljikovodicima
P8 Specifičnosti sanacije naftnog zagađenja u obalnim područjima
P9 Specifičnosti sanacija naftnog zagađenja u arktičkom pojasu
P10 Modeliranje kretanja naftne mrlje na vodenoj površini
P11 Zakonska regulativa
P12 MARPOL 73/78 i Barcelonska konvencija
P13 Plan djelovanja u slučaju zagađenja ugljikovodicima
P14 Plan djelovanja u slučaju onečišćenja mora u Republici Hrvatskoj
P15 Terenska nastava
VJEŽBE:
V1 Uvod, upoznavanje sa sadržajem auditornih vježbi
V2 Voda; Pojavni oblici vode
V3 Podzemne vode u Republici Hrvatskoj
V4 Karakteristike i kretanje zagađivača podzemnih voda
V5 Obrada otpadnih voda
V6 Zagađenje voda i tala naftno-rudarskim aktivnostima- velike ekološke nesreće
V7 Velike ekološke nesreće- Case study 1
V8 Velike ekološke nesreće- Case study 2
V9 Velike ekološke nesreće- Case study 3
V10 Velike ekološke nesreće- Case study 4
V11 Balastne vode
V12 Utjecaj zakonske regulative na dizajn tankera
V13 Plan djelovanja u slučaju zagađenja ugljikovodicima
V14 Utjecaj na okoliš eksploatacije nekonvencionalnih ležišta ugljikovodika
V15 Terenska nastava

OBAVEZE STUDENATA: Uvjeti za pristupanje pismenom dijelu ispita su pohađanje nastave (dozvoljena su 2 izostanka) i obavljena terenska nastava.

NAČIN POLAGANJA ISPITA, OCJENJIVANJA I VREDNOVANJA RADA STUDENATA:
Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela. Uvjeti za pristupanje pismenom dijelu ispita su redovito pohađanje nastave (dozvoljena su 2 izostanka) i obavljena terenska nastava. Za pozitivno ocijenjen pismeni ispit, čiji se rezultati javno objavljuju na oglasnim pločama fakulteta, potrebno je odgovoriti na sva pitanja i pritom prikupiti minimalno 60% od ukupnog broja bodova. Nakon položenog pismenog dijela, moguće je pristupiti usmenom dijelu ispita.

LITERATURA:
Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija)
1. Fingas, M. (Ed.). (2011.). Oil Spill Science and Technology. USA: Elsevier Ltd.
2. Orszulik, S. T. (Ed.) (2008.). Environmental Technology in the Oil Industry, Second Edition, Springer Science.
3. IPIECA (2005.). Action Against Oil Spill

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
1. Cheremisinoff, N. P., & Rosenfeld, P. (2009.). Best Practices in the Petroleum Industry. Volume 1, USA: Elsevier Ltd.
2. Weiner, R. F. & Matthews, R. A. (2003.). Environmental Engineering, Fourth Edition, USA: Elsevier Science
3. NOAA (1992.). Oil Spill Case History, Seattle, Washington, SAD

 

Obavezna literatura:1. Fingas, M. (Ed.). (2011.). Oil Spill Science and Technology. USA: Elsevier Ltd.
2. Orszulik, S. T. (Ed.) (2008.). Environmental Technology in the Oil Industry, Second Edition, Springer Science.
3. IPIECA (2005.). Action Against Oil Spill
Preporučena literatura:1. Cheremisinoff, N. P., & Rosenfeld, P. (2009.). Best Practices in the Petroleum Industry. Volume 1, USA: Elsevier Ltd.
2. Weiner, R. F. & Matthews, R. A. (2003.). Environmental Engineering, Fourth Edition, USA: Elsevier Science
3. NOAA (1992.). Oil Spill Case History, Seattle, Washington, SAD

 

Ishodi učenja: