Zakoni i propisi u naftnom rudarstvu

Osnovni podaci

ECTS: 4.0

Nositelji: prof. dr. sc. Daria Karasalihović Sedlar, dipl. ing.


Izvođači: asistent Ivan Smajla, mag. ing. petrol. (A)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe30
Predavanja30
 

Opis predmeta: Ciljevi predmeta:
Razumijevanje predavanja i vježbi prema cjelinama iz sadržaja predmeta, kao i znanja iz obvezne literature, primjena stečenog znanja u rješavanju problema iz područja zakonske regulative u naftnom rudarstvu.

Ishodi učenja na razini programa kojima predmet doprinosi:
Razumijevanje zakonske regulative iz područja naftnog rudarstva


Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4 10 ishoda):
Poznavanje zakonske regulative iz područja rudarstva, istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina.
Poznavanje zakonske regulative iz područja građenja i prostornog uređenja.
Poznavanje zakonske regulative iz područja zaštite na radu.
Poznavanje zakonske regulative iz područja tržišta nafte i plina.
Poznavanje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš.
Poznavanje europske zakonske regulative.
Poznavanje interne zakonske regulative naftnih kompanija.

SADRŽAJ PREDMETA RAZRAĐEN PREMA SATNICI NASTAVE:
Predavanja Vježbe
P1 Uvod u zakonsku regulativu V1 Pretraživanje zakonske regulative
P2 Zakon o rudarstvu V2 Zakon o rudarstvu: primjeri, problemi
P3 Zakonska regulativa i podzakonski propisi iz područja istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina V3 Zakonska regulativa i podzakonski propisi iz područja istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina primjeri
P4 Zakonska regulativa i podzakonski propisi o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti V4 Zakonska regulativa i podzakonski propisi o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti
P5 Zakonska regulativa iz područja građenja i prostornog uređenja V5 Zakonska regulativa iz područja građenja i prostornog uređenja primjena u naftnom rudarstvu
P6 Zakonska regulativa i podzakonski propisi iz područja zaštite na radu, zaštite od požara, buke V6 Zakonska regulativa i podzakonski propisi iz područja zaštite na radu, zaštite od požara, buke primjena u naftnom rudartvu
P7 Zakonska regulativa o tržištu nafte V7 Tarifni sustavi za naftu
P8 Zakonska regulativa o tržištu plina V8 Tarifni sustavi za plin
P9 Zakonska regulativa o zaštiti okoliša i prirode V9 Zakonska regulativa za svaku pojedinu sastavnicu okoliša
P10 Procjena utjecaja zahvata na okoliš V10 Studije utjecaja na okoliš projekata u naftnom rudarstvu
P11 Propisi o tehničkim uvjetima i normativima za sigurno istraživanje, proizvodnju,
transport i skladištenje ugljikovodika V11 API standardi
P12 Zakonska regulativa o otpadu i gospodarenju otpadom V12 Zakonska regulativa o otpadu i gospodarenju otpadom
P13 Direktive EU V13 Ostali propisi EU
P14 Rudarski projekti V14 Primjeri rudarskih projekata
P15 Interni propisi naftnih kompanija V15 Različiti propisi the best business practice

Obveze studenata:
Redovito pohađanje nastave, seminarski rad

Praćenje rada studenata (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTSa odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):
Pohađanje nastave 0,5 Istraživanje 0
Projekt 0 Referat 0
Kolokviji 0 Seminarski rad 1,5
Praktični rad 0 Usmeni ispit 2,0
Pismeni ispit 0 (Ostalo upisati) 0


Način polaganja ispita, ocjenjivanja i vrednovanja rada studenata tijekom nastave i na završnom ispitu:
Tijekom semestra kontinuirano se nadgleda pohađanje nastave kao i rješavanje zadataka tijekom semestra, izrada seminarskog rada kao i uspjeh na ispitu.

Ispitni rokovi:
Prema akademskom kalendaru: zimski, dekanski, ljetni i jesenski rokovi.

 

Obavezna literatura:1. Obvezna literatura (dostupna u knjižnici i putem ostalih medija):
1. Daria Karasalihović Sedlar (2013): Nastavni materijali Zakoni i propisi u naftnom rudarstvu na Merlinu

Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa):
1. Narodne novine RH, različita godišta
2. Internet
Preporučena literatura:

 

Ishodi učenja: