Vjetrenje podzemnih prostorija i tunela

Osnovni podaci

ECTS: 5.0

Nositelji: izv. prof. dr. sc. Mario Klanfar, dipl. ing.


Izvođači: asistent Vjekoslav Herceg, mag. ing. min. (A, L, T)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe8
Laboratorijske vježbe7
Predavanja30
Terenske vježbe7
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA: Upoznavanje sa načinom vjetrenja tunela i podzemnih prostorija tunela prilikom izrade i tijekom korištenja (eksploatacije). Zakonitosti strujanja zraka tijekom izvedebe i korištenja tunela i podzemnih prostorija. Razumijevanje sigurnosnih i požarnih rizika pojedinih sustava vjetrenja tunela.

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA: Poznavanje sustava vjetrenja tunela i podzemnih prostorija itjekom izrade i korištenja. Razumijevanje zakonitosti vjetrenih veličina pri izradi i korištenju tunela. Poznavanje metoda proračuna potrebnih količina zraka obzirom na postavljene kriterije. Poznavanje metoda i instrumentarija za mjerenje vjetrenih veličina pri izradi korištenju tunela.

SADRŽAJ PREDMETA RAZRAĐEN PREMA SATNICI NASTAVE:
P1 Uvod - program predmeta, uvjeti izvođenja nastave, Zadaće i načini vjetrenja tunela i podzemnih prostorija
V1 Snimanje karakteristike ventilatora - izlaganje metode mjerenja
P2 Separatno vjetrenje tijekom izgradnje (iskopa) tunela i podzemnih prostorija
V2 Snimanje karakteristike ventilatora - Instrumentarij za snimanje karakteristike ventilatora
P3 Maksimalno dopuštena koncentracija štetnih i opasnih plinova prilikom izrade tunela i u eksploataciji - rudarski propisi, propisi u Europi i svijetu
V3 Snimanje karakteristike ventilatora - postupak proračuna i konstrukcije karakteristike ventilatora
P4 Ventilatori (cijevni) za separatno vjetrenje tunela i podzemnih prostorija - vrste, izvedbe, regulacija depresije i količina, karakteristike ventilatora i njihovih spojeva
V4 Snimanje karakteristike ventilatora - izrada programa
P5 Vjetrene (ventilacijske) cijevi vrste, građa, značajke, koeficijenti otpora ventilacijski cijevi, načini ugradnje i spajanja
V5 Proračuni gubitaka zraka duž zrakovoda - načini proračuna
P6 Vjetrene veličine tunela - gubici zraka duž zrakovoda, zakonitosti strujanja zraka u zrakovodima, pad tlaka duž zrakovoda, pad brzine tračne struje duž zrakovoda, snaga motora ventilatora
V6 Proračuni gubitaka zraka duž zrakovoda - postotni proračun
P7 Proračuni vjetrenja tunela i podzemnih prostorija - proračun potrebnih količina zraka, metode proračuna gubitaka zraka duž zrakovoda
V7 Proračuni gubitaka zraka duž zrakovoda - temeljem gubitaka na spojevima zrakovoda
P8 Vjetrenje tunela i podzemnih prostorija tijekom eksploatacije (korištenja) - Potrebne količina zraka za održavanje koncentracije štetnih i opasnih plinova ispod MDK, - Potrebne količina zraka za održavanje vidljivosti, dopuštene emisije štetnih I opasnih plinove i čade
V8 1. kolokvij
P9 Sistemi vjetrenje cestovnih tunela (u eksploataciji) - podjele sistema vjetrenja, Vjetrenje prema izvoru depresije, Prirodno vjetrenje tunela - uticajni faktori, Vjetrenje izazvano prometom, vjetrenje primjenom ventilatora
V9 Metode i instrumentarij za snimanje tlaka i brzine zraka duž zrakovoda
P10 Vjetrenje prema smjeru strujanja zraka u tunelu, -uzdužno ili longitudinalno vjetrenje, polupoprečno vjetrenje, poprečno ili transverzalno vjetrenje
V10 Nomogrami za određivanje snage cijevnog ventilatora za vjetrenje tunela
P11 Uzdužno ili longitudinalno vjetrenje tunela - izvori depresije, način izvođenja, jednadžbe strujanja, brzina strujanja zraka u tunelu, razlika tlaka na portalima tunela, depresija i raspored ventilatora
V11 Instrumentarij za mjerenje količine i kvalitete zraka prilikom izrade tunela
P12 Poprečno vjetrenje tunela - raspored dovodnih i odvodnih kanala za zrak, stabilnost vjetrenog sistema
V12 Primjeri izvedbe uzdužnog ili longitudinalnog vjetrenja cestovnog tunela
P13 Polupoprečno vjetrenje tunela - načini izvedbe raspored dovodnih i odvodnih kanala za zrak, stabilnost vjetrenog sistema
V13 Primjeri izvedbe poprečnog vjetrenja cestovnog tunela
P14 Sigurnosni aspekti obzirom na način vjetrenja tunela
V14 Primjeri izvedbe polupoprečnog vjetrenja cestovnog tunela
P15 Odvodnjavanje tunela i podzemnih prostorija tijekom izrade i korištenja - vodozaštine mjere i vodozažtini objekti, crpne stanice, proračun snage crpki, karakteristike crpki
V15 2. kolokvij

OBVEZE STUDENATA: Redovno prisustvo predavanjima

 

Obavezna literatura:1. Predavanja dostupna na web stranicama RGN-fakulteta (site Darka Vrkljana)
2. Teply, E.: Rudnička ventilacija, Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, 1990.
Preporučena literatura:

 

Ishodi učenja: