Geoinformatika

Osnovni podaci

ECTS: 5.0

Nositelji: izv. prof. dr. sc. Dario Perković, dipl. ing.


Izvođači: izv. prof. dr. sc. Dario Perković, dipl. ing. (A)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe30
Predavanja30
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA:
Upoznati se s GIS-om s konkretnom primjenom u geološkom inženjerstvu. Svladati sve značajnije opcije u softveru uz rješavanje čestih primjera iz struke.

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:
Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će:
- znati sve o postavkama softvera
- znati izraditi GIS projekt za brojne zadatke iz struke
- znati sve o geokonverzijama, geotransformacijama i o radu s brojnim GIS tipovima podataka
- moći napraviti bilo kakvu podlogu za diplomski rad

SADRŽAJ PREDMETA RAZRAĐEN PREMA SATNICI NASTAVE:
P1 Uvodno predavanje o predmetu. Pregled nastavnih tema. V1 Plan izvođenja nastave u semestru. Merlin, ArcMap, mrežni rad, pravila korištenja računala.
P2 Osnove GIS-a (ponavljanje gradiva s preddiplomskog studija). V2 Podsjetnik na ArcView, prednosti i nedostaci.
P3 Skeniranje i obrada slika. V3 Rukovanje kartama u papirnatom i digitalnom obliku.
P4 Georeferenciranje rastera. V4 Georeferenciranje tri lista OGK točkama.
P5 Georeferenciranje rastera V5 Georeferenciranje rastera preko vektora.
P6 Georeferenciranje rastera V6 Georeferenciranje rastera preko rastera.
P7 Pregledni projekti i brze podloge. V7 Izrada preglednog projekta i GIS karte za svaku lokaciju.
P8 Vektorizacija geološke karte, 1. dio. V8 Vektorizacija geološke karte unutar zadanog područja, 1. dio.
P9 Vektorizacija geološke karte, 2. dio. V9 Vektorizacija geološke karte unutar zadanog područja, 2. dio.
P10 Faze razvoja GIS projekta na primjeru izrade karte seizmičke mikrozonacije grada Dubrovnika, uvodni dio. V10 Faze razvoja GIS projekta na primjeru izrade karte seizmičke mikrozonacije grada Dubrovnika
P11 Geotransformacija vektorskog i rasterskog GIS-a u HTRS96/TM i WGS84, općenito. V11 Geotransformacija vektorskog i rasterskog GIS-a u HTRS96/TM i WGS84, tablica s podacima.
P12 Podaci s Geoportala DGU, općenito. V12 Podaci s Geoportala DGU, korištenje u GIS projektu.
P13 Geokonverzije točkastih podataka u Geotrans-u, općenito. V13 Geokonverzije točkastih podataka u Geotrans-u, zadatak.
P14 Geodetske transformacije, parametri i testni podaci, općenito. V14 Geodetske transformacije, parametri i testni podaci, zadatak.
P15 Opis WEBGIS sustava RGNF-a. V15 Rad u WEBGIS sustavu RGNF-a.

OBVEZE STUDENATA:
Obveza studenta je odraditi sve vježbe, te prisustvovati na 80% predavanja. Potrebno je završiti sve projektne zadatke i predati finalne GIS projekte na provjeru i ocjenu. Znanje se vrednuje temeljem ocjene iz projektnih zadataka, dolazaka na vježbe i sveukupnog zalaganja na nastavi.

 

Obavezna literatura:
Preporučena literatura:1. D. Bonham-Carter, G. F. (1994): Geographic Information Systems for Geoscientists: Modelling with GIS, Pergamon, New York, 415 pp.
2. ORMSBY, T. et al. (2001): Getting to know ArcGIS desktop: basics of ArcView, ArcEditor and ArcInfo, ESRI, Redlands
3. RHINDA, D. (1990): Understanding GIS-The ARC/INFO Method, ESRI, Redlands

 

Ishodi učenja: