Geohazardi

Osnovni podaci

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe15
Predavanja30
Seminar15
Terenske vježbe15
 

Opis predmeta: OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA

Poznavanje i razumijevanje naprednih znanja i principa u prostornim analizama ograničenja vezanih za prirodne opasnosti (hazarde).
Poznavanje i razumijevanje specijalističkih znanja vezanih za primjenu GIS-a u regionalnim inženjerskogeološkim istraživanjima.
Poznavanje i razumijevanje značenja i mogućnosti primjene GIS-a u prostornim analizama za zoniranje geohazarda.
Sposobnost primjene novih ili vrhunskih metoda u rješavanju problema vezanih za prirodne hazarde.
Sposobnost kreativnog razmišljanja s ciljem razvoja novih i originalnih pristupa i metoda za procjenu i analizu geohazarda.
Sposobnost upotrebe naprednih prostornih analiza u GIS-u za rješavanje specifičnih problema koji iziskuju kvantifikaciju kriterija i rezultata zoniranja geohazarda.
Razumijevanje ograničenja trenutno dostupnih znanja i tehnologija u rješavanju problema primjenom metoda prostornih analiza u GIS-u.
Znanje i razumijevanje prostornih analiza u GIS-u u obimu dovoljnom za stvaranje modela predviđanja geoloških opasnosti primjenjivih u sustavima prostornog planiranja i civilne zaštite.
Sposobnost samostalnog rada na stručnom i znanstvenom području procjene i zoniranja prirodnih opasnosti.
Razumijevanje uloge regionalnih inženjerskogeoloških istraživanja u razvoju znanja, stvaranju podloga za održivo i sigurno prostorno planiranje.
Sposobnost identificiranja vlastitih i društenih ciljeva i odgovornosti, te sposobnost djelovanja u skladu s njima.

SADRŽAJ PREDMETA RAZRAĐEN PREMA SATNICI NASTAVE

T1: Predavanje - Uvod u geohazarde. Procjena i zoniranje hazarda i rizika klizanja
T2: Predavanje - Primjena zoniranja hazarda klizanja
T3: Predavanje - Metode zoniranja hazarda klizanja
T4: Predavanje - Identifikacija klizišta metodama daljinskih istraživanja: stereoskopska analiza klizišta. Vježbe - Identifikacija klizišta - stereoskopska analiza klizišta na području Podsljemenske zone u Zagrebu
T5: Vježbe - Unos podataka i organizacija podataka u GIS-u
T6: Vježbe - Ulazni podaci za prostorne analize hazarda klizanja u GIS-u (karta inventara klizišta, morfološki faktori)
T7: Vježbe - Prostorne analize u GIS-u: kreiranje izvedenih karata (geološki faktori)
T8: Vježbe - Prostorne analize u GIS-u: kreiranje izvedenih karata (antropogeni faktori)
T9: Vježbe - Prostorne analize u GIS-u: određivanje relativnog utjecaja faktora klizanja
T10: Vježbe - Kartografske jedinice zoniranja hazarda klizanja i određivanje težinskih faktora uzroka klizanja
T11: Vježbe - Izrada izvještaja o procjeni hazarda klizanja
T12: Kolokvij 1 (prostorne analize u GIS-u)
T13: Predavanje - Seizmičko-geotehnički hazard
T14: Seminari - Smjernice za izradu i primjenu karata zoniranja hazarda i rizika klizanja
T15: Kolokvij 2 (teorija)

TERENSKA NASTAVA (2 dana): Identifikacija klizišta na terenu. Upoznavanje djelatnosti komunalnih ureda lokalne samouprave vezano za korištenje rezultata kartiranja klizišta i procjene hazarda klizanja.

OBAVEZE STUDENATA
Studenti tijekom semestra imaju obavezu redovito pohađati predavanja i vježbe, izraditi i usmeno prezentirati jedan seminarski rad, polagati 2 kolokvija iz teoretskog znanja i vježbi, na vrijeme izraditi i predati program (izvještaje o procjeni i zoniranju hazarda klizanja) i domaće zadaće iz praktičnog rada (vježbe), prisustvovati terenskoj nastavi i izraditi i predati terenski dnevnik.

NAČIN POLAGANJA ISPITA
Ukupna ocjena se temelji na znanju, zalaganju i kvaliteti rada. Da biste položili ispit, potrebno je položiti oba kolokvija, predati sve domaće zadaće, izraditi i usmeno prezentirati seminarski rad, predati izvještaj o projektu, obaviti terensku nastavu. Ukupna ocjena se izračunava na osnovi svih navedenih pojedinačnih ocjena u sljedećim postocima:
- znanje 60% ocjene (kolokvij 1 - 30%; kolokvij 2 - 30%)
- zalaganje 10% ocjene (izlaganje seminara - 5%; terenski dnevnik - 5%)
- kvaliteta rada 30% ocjene (seminar - 10%; izvještaj - 10%, domaće zadaće - 10%)
Pismeni ispit obavezan je samo za one koji ne postignu pozitivnu ocjenu iz drugog kolokvija. Ukoliko student nije zadovoljan s ponuđenom ocjenom, može pristupiti usmenom ispitu.

 

Obavezna literatura:1. Association of Professional Engineers and Geoscientists of British Columbia (2010): Guidelines for Legislated Landslide Assessments for Proposed Residential Developments in BC.
2. Australian Geomechanics Society (2007): Guideline for Landslide Susceptibility, Hazard and Risk Zoning for Land Use Planning.
3. Institute of Geological and Nuclear Sciences, New Zealand (2007): Guidelines for Assessing Planning Policy and Consent Requirements for Landslide Prone Land.
4. Interna skripta
Preporučena literatura:1. Bell, F.G. (1999): Geological hazards. Their assessment, avoidance and mitigation. CRC Press. 660 str.

 

Ishodi učenja: