Fizika ležišta fluida

Osnovni podaci

ECTS: 3.0

Nositelji: prof. dr. sc. Domagoj Vulin, dipl. ing.


Izvođači: prof. dr. sc. Domagoj Vulin, dipl. ing. (A)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe15
Predavanja30
 

Opis predmeta: Cilj:
Studenti će nakon položenog ispita biti upoznati:
- s kojim metodama se mjere i usklađuju petrofizikalna svojstva stijena od interesa za istraživanje ugljikovodičnih sirovina.
- kako se mijenjaju svojstva fluida od površine do ležišta, u slučajevima pridobivanja i utiskivanja.
- kako se procjenjuju količine pridobivih fluida u zadanom periodu

Minimalni ishodi učenja:
1. Analizirati poroznost i propusnost u laboratoriju
2. Uskladiti laboratorijske i karotažne podatke mjerenja poroznosti (kalibrirati rezultate karotažnih mjerenja)
3. Uskladiti laboratorijske i karotažne podatke o zasićenju fluidima za određenu formaciju u stijeni
4. Definirati parametre za opis višefaznog protoka ugljikovodika i vode
5. Procijeniti kapacitet ležišta tj. geološke zalihe ugljikovodika na temelju petrofizikalnih parametara ležišta, te kapacitet utiskivanja fluida u ležište.
6. Opisati osnovne (rutinske) analize stijena u laboratoriju (na temelju pokaznog praktikuma)
7. Odrediti zasićenje ugljikovodicima u prijelaznoj zoni na temelju odabrane reprezentativne krivulje kapilarnog tlaka.
8. Nabrojati najbitnije parametre za dinamički simulacijski model ležišta


P1. Uvod. Osnovne definicije. Osnovne i specijalne analize stijena. Podjela svojstava stijena (dinamička, statička, prema fazama razrade ležišta)
P2. Tipovi podataka koji se dobivaju na temelju osnovnih analiza stijena. Kalkulacija pornog volumena, te na temelju zasićenja volumena fluida u ležištu te na površini.
P2. Faze istraživanja ugljikovodika i dostupni podaci vezani uz pojedinu fazu istraživanja.
P3. Metode uzimanja uzorka stijene na terenu (jezgre, krhotine) te njegovog očuvanja, transporta i evidencija u laboratoriju. Priprema uzorka za analize (čišćenje, obrada).
P4. Prostorne raspodjele podataka iz jezgrovanja, karotaže i seizmičkih mjerenja.
P5. Metode mjerenja poroznosti, metode mjerenja propusnosti te metode mjerenja početnog zasićenja u stijeni
P6. Mjerenja akustičkih i električnih svojstava stijena u laboratoriju.
P7. Kalibriranje rezultata karotažnih mjerenja i mjerenja električnih svojstava. Faktor formacije, indeks otpornosti.
P8. Mjerenje zasićenja i kapilarnog tlaka u laboratoriju (specijalne analize stijena)
P9. Usklađivanje karotažnih podataka o početnom zasićenju i podataka o visini dizanja vode na temelju krivulje kapilarnog tlaka
P10. Volumetrijski i fazni opis fluida (smjesa) u ležištu I - fazni dijagram
P11. Volumetrijski i fazni opis fluida (smjesa) u ležištu II - volumni faktor, plinski fakor, promjene transportnih svojstava s promjenom tlaka u formaciji
P12. Volumetrijski opis pridobivanja iz ležišta - materijalni i volumenski balans fluida
P13. Usklađivanje materijalnog balansa i proizvodnosti ili injektivnosti bušotina.
P14. Analiza podataka mjerenja propusnosti, efektivna propusnost, pojam relativne propusnosti.
P15. Principi računanja krivulje relativne propusnosti, Primjena krivulje relativne propusnosti. Primjena u ležišnoj simulaciji.

V1. Uvod. Primjeri statičkih i dinamičkih svojstava poroznog protočnog sustava
V2. Primjeri načina računanja podataka mjerenih rutinskim analizama stijena (RCAL)
V2. Proračun zasićenja u stijeni usporedbom karotažnih i laboratorijskih podataka I
V3. Proračun zasićenja u stijeni usporedbom karotažnih i laboratorijskih podataka II
V4. Proračun poroznosti uzduž pribušotinskog dijela na temelju laboratorijskih i karotažnih podataka I
V5. Proračun poroznosti uzduž pribušotinskog dijela na temelju laboratorijskih i karotažnih podataka II
V6. Praktična (pokazna) vježba mjerenja poroznosti helijskom porozimetrijom I
V7. Praktična (pokazna) vježba mjerenja poroznosti helijskom porozimetrijom II
V8. Praktična (pokazna) vježba mjerenja apsolutne propusnosti I
V9. Praktična (pokazna) vježba mjerenja apsolutne propusnosti II
V10. Računanje poroznosti iz izmjerenih podataka, usporedba praktičnog proračuna s kalibracijskom krivuljom i izravno pomoću Boyleovog zakona
V11. Račun plinske propusnosti na temelju izmjerenih podataka
V12. Ne-Darcyevi elementi protoka u poroznoj stijeni - močivost i kontaktni kut
V13. Ne-Darcyevi elementi protoka u poroznoj stijeni - kapilarni tlak
V14. Proračuni višefaznog protoka (efektivna propusnost, relativna propusnost). Pokazni primjer dinamičkog simulacijskog modela.
V15. Primjer proračuna nemješivog višefaznog protjecanja kroz uzorak stijene - Welgeova metoda.


OBVEZE STUDENTA:
Uvjeti za potpis su redovito pohađanje nastave (2 dozvoljena izostanka) te predani rezultati proračuna na temelju pokaznih vježbi u praktikumu.

NAČIN POLAGANJA ISPITA, OCJENJIVANJA I VREDNOVANJA RADA STUDENATA:
Tijekom nastave studentov rad se vrednuje na temelju pismenog ispita. Dijelovi pismenog ispita mogu se zamijeniti seminarskim radom. Minimum za prolaznu ocjenu na usmenom ispitu predstvalja znanje odgovora na najmanje 3/10 pitanja iz skripte koja je osigurana za kolegij.

 

Obavezna literatura:1. D. Vulin, 2015.: Interna skripta za kolegij Fizika Ležišta Fluida (dostupna preko sustava Merlin), RGNf 2015
D. Vulin, 2016: Upute za praktikum iz petrofizikalnih mjerenja, RGNF 2006.
Preporučena literatura:

 

Ishodi učenja:1. Analizirati poroznost i propusnost u laboratoriju
2. Uskladiti laboratorijske i karotažne podatke mjerenja poroznosti (kalibrirati rezultate karotažnih mjerenja)
3. Uskladiti laboratorijske i karotažne podatke o zasićenju fluidima za određenu formaciju u stijeni
4. Definirati parametre za opis višefaznog protoka ugljikovodika i vode.
5. Procijeniti kapacitet ležišta tj. geološke zalihe ugljikovodika na temelju petrofizikalnih parametara ležišta
6. Opisati metode obrade podataka osnovnih (rutinskih) analiza stijena u laboratoriju (na temelju praktikuma)
7. Odrediti zasićenje ugljikovodicima u prijelaznoj zoni na temelju odabrane reprezentativne krivulje kapilarnog tlaka.