Energetska tržišta

Osnovni podaci

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe30
Predavanja30
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA:
Razumijevanje predavanja i vježbi prema cjelinama iz sadržaja predmeta, kao i znanja iz obvezne literature, primjena stečenog znanja u rješavanju problema iz područja energetskih tržišta.

ISHODI UČENJA NA RAZINI PROGRAMA KOJIMA PREDMET DOPRINOSI:
Razumijevanje odnosa i funkcioniranja energetskih tržišta.

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA (4 10 ISHODA) :
Analiza energetskih kretanja, poznavanje odnosa na energetskim tržištima.
Prepoznavanje različitih utjecaja na energetska tržišta.
Poznavanje strukture pojedinog energetskog tržišta.
Poznavanje funkcioniranja energetskih terminskih i opcijskih tržišta.

SADRŽAJ PREDME TA RAZRAĐEN PREMA SATNICI NASTAVE:
Predavanja Vježbe
P1 Uvod u energetska tržišta V1 Uvod u energetska tržišta
P2 Analiza energetskih kretanja V2 Primjeri iz povijesti energetskih tržišta
P3 Struktura energetskih tržišta V3 Primjeri
P4 Tržište ugljena ponuda, potražnja, cijene V4 Svjetsko i regionalna tržišta
P5 Tržište električne energije ponuda, potražnja, cijene V5 Svjetsko i regionalna tržišta
P6 Tržište nafte ponuda, potražnja, cijene V6 Svjetsko i regionalna tržišta
P7 Tržište prirodnog plina ponuda, potražnja, cijene V7 Svjetsko i regionalna tržišta
P8 Ekonomske značajke energetskih tržišta V8 Ekonomske značajke energetskih tržišta primjeri
P9 Vrste konkurencije V9 Primjeri monopola na energetskim tržištima
P10 Utjecaj energetskih tržišta na okoliš V10 Utjecaj energetskih tržišta na okoliš primjeri
P11 Europsko tržište plina V11 Trenutni infrastrukturni projekti
P12 Koncesije za eksploataciju ugljikovodika V12 Koncesije za eksploataciju ugljikovodika primjeri
P13 Troškovi V13 Tarifni sustavi
P14 Energetska terminska i opcijska tržišta V14 SPOT, futures, opcije, hedging
P15 Poslovno upravljanje na energetskim tržištima V15 Poslovno upravljanje na energetskim tržištima primjeri

OBVEZE STUDENATA:
Redovito pohađanje nastave, seminarski rad

PRAĆENJE RADA STUDENATA (upisati udio u ECTS bodovima za svaku aktivnost tako da ukupni broj ECTS a odgovara bodovnoj vrijednosti predmeta):
Pohađanje nastave 0,5 Istraživanje 0
Projekt 0 Referat 0
Kolokviji 0 Seminarski rad 1,5
Praktični rad 0 Usmeni ispit 2,0
Pismeni ispit 0 (Ostalo upisati) 0

NAČIN POLAGANJA ISPITA, OCJENJIVANJA I VREDNOVANJA RADA STUDENATA TIJEKOM NASTAVE I NA ZAVRŠNOM ISPITU:
Tijekom semestra kontinuirano se nadgleda pohađanje nastave kao i izrada i prezentacija seminarskog rada kao i uspjeh na ispitu.

ISPITNI ROKOVI:
Prema akademskom kalendaru: zimski, dekanski, ljetni i jesenski rokovi.

Legenda
P Predavanja
A Auditorne vježbe
L Laboratorijske vježbe
T Terenske vježbe
PK Vježbe u praktikumu
TJ Vježbe tjelesnog odgoja
S Seminar
PRJ Projektantske vježbe
K Konstrukcijske vježbe
* Predmet se ne polaže

 

Obavezna literatura:1. Carol A.Dahl (2008): Međunarodna tržišta energije, Kigen, Zagreb
2. Daria Karasalihović Sedlar (2013): Nastavni materijali Energetska tržišta na Merlinu
Preporučena literatura:1. Internet

 

Ishodi učenja: