Dinamika podzemnih voda 2

Osnovni podaci

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe30
Predavanja30
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA:
Upoznavanje s problemima toka u anizotropnoj sredini, pitanjima naprezanja i djelovanja sila pri strujanju tekućine u poroznoj sredini, te gibanjima vode u nezasićenom pojasu

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:
razumijeti zakonitosti strujanja podzemne vode u poroznom mediju i primijeniti stečena znanja na realne slučajeve toka


SADRŽAJ PREDMETA RAZRAĐEN PREMA SATNICI NASTAVE:
P1 Opis vodonosnih naslaga hidrogeološkim parametrima, hidraulička vodljivost, propusnost, određivanje hidrauličke vodljivosti, elastičnost poroznog medija, specifično davanje V1 Primjeri određivanje hidrauličke vodljivosti
P2 Opis vodonosnih naslaga hidrogeološkim parametrima, elastičnost poroznog medija, specifično davanje V2 Primjeri elastičnosti vodonosnih sustava
P3 Jednadžba kontinuiteta V3 Eulerov pristup u rješavanju jednadžbe kontinuiteta
P4 Jednadžba očuvanja mase V4 princip očuvanja mase i energije
P5 Granični uvjeti V5 Primjeri graničnih uvjeta
P6 Inicijalni uvjeti V6 Rješavanje inicijalnih uvjeta
P7 Radijalni tok V7 Theiseovo rješenje i Cooper Jacobova aproksimacija radijalnog toka
P8 Radijalni tok V8 Theiseovo rješenje i Cooper Jacobova aproksimacija radijalnog toka
P9 Podzemno tečenje u medijima sekundarne poroznosti V9 Primjeri toka u kršu
P10 Dupiutova aproksimacijaV10 Seminar
P11 Tok u nezasičenom poroznom mediju V11 Seminar
P12 Infiltracija V12 Seminar
P13 Redistribucija vlažnosti V13 Seminar
P14 Numeričke metode u rješavanju problema toka podzemne vode, V14 Seminar
P15 Modeli, konstrukcija, kalibracija, validacija V15 Seminar


OBVEZE STUDENATA:
Obveza studenta je pohađanje nastave i izrada seminara. Konačna ocjena koja se dobije na usmenom ispitu formira se na temelju pohađanje nastave (10%), izrade seminara (20%) i usmenog odgovaranja (70%)

 

Obavezna literatura:
Preporučena literatura:

 

Ishodi učenja: