Geoinformatika

Osnovni podaci

ECTS: 5.0

Nositelji: izv. prof. dr. sc. Dario Perković, dipl. ing.


Izvođači: izv. prof. dr. sc. Dario Perković, dipl. ing. (A)


Prijava ispita: Studomat

E-učenje: Merlin

Engleski jezik:

Detaljne informacije

VRSTA NASTAVEUKUPNO
Auditorne vježbe30
Predavanja30
 

Opis predmeta: CILJEVI PREDMETA:
Upoznati se s geoinformatikom kroz njezine tri osnovna komponente: GIS, Daljinska istraživanja i Obrada snimaka. Usvajaju teorijska znanja potrebna za primjenu predmeta tijekom studija i kasnije te svladavaju GIS softver.

OČEKIVANI ISHODI UČENJA NA RAZINI PREDMETA:
Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će:
- znati sve o GIS tehnologiji i njenom korištenju u struci
- znati izraditi GIS projekt na primjeru geološke karte
- znati prezentirati temu iz predmeta u obliku seminara
- znati georeferencirati kartu u GIS softveru
- znati geokonvertirati točkaste podatke u Geotrans-u


SADRŽAJ PREDMETA RAZRAĐEN PREMA SATNICI NASTAVE:
P1 Uvodno predavanje o predmetu. Pregled nastavnih tema. V1 Plan izvođenja nastave u semestru. Grupe za seminare.
P2 Uvod u geoinformatiku. V2 Primjeri iz struke (geoinformacija, prikaz aktualnih disciplina, institucije).
P3 Upravljanje podacima. V3 Uređaji, izvori podataka, primjeri iz GIS softvera, brojni primjeri GIS projekata iz struke.
P4 Povijesni razvoj kartografije i GIS-a. V4 GIS u Hrvatskoj, publikacije, primjeri.
P5 Značajke GIS-a. V5 Upiti u GIS-u. Kombinacije prikaza.
P6 Kartografija u GIS-u. V6 Geodetske osnove, kartografske projekcije.
P7 Faze razvoja GIS-a. V7 Metode, podaci i modeliranje podataka.
P8 Izlaganje seminara, 1. dio. V8 Vježbe iz rada na računalu, 1. dio.
P9 Izlaganje seminara, 2. dio. V9 Vježbe iz rada na računalu, 2. dio.
P10 Daljinska istraživanja. V10 Vježbe iz rada na računalu, 3. dio.
P11 Kolokvij iz rada na računalu. V11 Kolokvij iz rada na računalu.
P11 Skeniranje i obrada slika V11 Primjeri korištenja karata, skeniranje, obrada, formati podataka.
P12 Georeferenciranje rastera. V12 Primjer georeferenciranja rastera na tri načina.
P13 Geotransformacije vektora i točkastih podataka. V13 Geotransformacije vektora i točkastih podataka, zadaci za rad u softveru.
P15 Završni kolokvij iz cjelokupnog gradiva. V15 Zaključivanje ocjena iz kolokvija.


OBVEZE STUDENATA:
Obveza studenta je odraditi sve vježbe, predati i prezentirati seminar te prisustvovati na 80% predavanja. Potrebno je položiti dva kolokvija (1 teorijski i 1 praktični) koji svojim ocjenama zajedno s ocjenom iz seminara čine završnu ocjenu iz predmeta. Znanje se vrednuje temeljem obavljenog seminara, položenih kolokvija iz vježbi i predavanja, te u slučaju nepoloženih kolokvija završnim (pismenim i usmenim) ispitom.

 

Obavezna literatura:1. Perković, D. (2006): Upute za rad sa softverom ArcView GIS 3.2a (interna skripta)
Preporučena literatura:1. Bonham-Carter, G. F. (1994): Geographic Information Systems for Geoscientists: Modelling with GIS, New York.
2. Lillesand, T. M., Kiefer, R. W, Chipman, J. W. (2003): Remote sensing and image interpretation, 5th. ed., Willey, New Jersey.
3. Longley, P. A., Goodchild, M. F., Maguire, D. J., Rhind, D. W. (2005): Geographic information systems and science, 2nd edition, Willey, Chichester.

 

Ishodi učenja: