Diplomski studijski program Geološko inženjerstvo - Smjer Hidrogeologija i inženjerska geologija

Geološko inženjerstvo

Trajanje: 5 godina

Potrebno ECTS bodova: 300

Diplomski studijski program Geološko inženjerstvo - Smjer Hidrogeologija i inženjerska geologija

Akademski naziv:

Magistar inženjer / magistra inženjerka geološkog inženjerstva (kratica: mag.ing.geol.)

Kompetencije studenata diplomskog studija Geološkog inženjerstva, smjer Hidrogeologija i inženjerska geologija

 • Znanja iz područja prirodnih i tehničkih znanosti, s naglaskom na geološko inženjerstvo
 • Znanja o hidrogeološkim značajkama stijena, zakonitostima toka podzemne vode i transporta čestica u vodonosnoj sredini
 • Osposobljenost za terenski, laboratorijski i kabinetski rad, koja se očituje u vještinama mjerenja hidrogeoloških pojava te određivanju i interpretaciji parametara vodonosnih slojeva i vodozahvatnih objekata primjenom različitih metoda
 • Vještine pripreme i izrade hidrogeoloških karata različitih mjerila i namjena, te znanja o projektima i projektiranju te planiranju i vođenju hidrogeoloških istraživanja
 • Znanja o modeliranju hidrogeoloških i hidrogeokemijskih procesa, o defi niranju konceptualnih i matematičkih modela toka podzemne vode i transporta zagađivala, kao i vještine provođenja simulacija te interpretacije rezultata primjenom modernih računalnih programa
 • Znanja o ugroženosti podzemnih voda od raznih izvora onečišćenja te o postupcima i metodama pročišćavanja i sanacije onečišćenja podzemnih voda
 • Izrada programa i planova zaštite podzemnih voda kao i projekata istraživačkih i sanacijskih radova vezanih uz zaštitu voda;
 • Znanja o vodozahvatnim objektima i mogućnostima korištenja voda za vodoopskrbu i u hidroenergetske svrhe
 • Znanja o inženjerskogeološkim značajkama stijena
 • Izrada projekata i programa inženjerskogeoloških istraživanja, koja se provode za potrebe projektiranja, izvođenja, održavanja i sanacije geotehničkih i rudarskih objekata te sanacije terena i objekata oštećenih uslijed prirodnih i antropogenih hazarda
 • Planiranje, izvođenje i nadziranje kod svih tipova inženjerskogeoloških istraživanja
 • Zoniranje terena i izrada inženjerskogeoških karata za potrebe prostornog planiranja, zaštite okoliša i smanjenja rizika od prirodnih hazarda
 • Projektiranje i vođenje istraživanja vezanih uz izradu stručnih geoloških podloga i studija utjecaja na okoliš
 • Poznavanje odgovarajućih zakonskih propisa Republike Hrvatske i Europske unije.

Diplomski studijski program Geološko inženjerstvo - Smjer Hidrogeologija i inženjerska geologija - PDF.