Diplomski studijski program Geološko inženjerstvo - Smjer Geologija okoliša

Trajanje: 5 godina

Potrebno ECTS bodova: 300

Diplomski studijski program Geološko inženjerstvo - Smjer Geologija okoliša

Akademski naziv:

Magistar inženjer / magistra inženjerka geološkog inženjerstva (kratica: mag.ing.geol.)

Kompetencije studenata diplomskog studija Geološkog inženjerstva, smjer Geologija okoliša

 • Poznavanje temeljnih znanja iz područja prirodnih i tehničkih znanostis naglaskom na geološko inženjerstvo
 • Primjenjivanje teorijskih znanja i praktičnih sposobnosti u terenskom, laboratorijskom i kabinetskom radu
 • Razumijevanje i primjenjivanje etičkih načela, zakonske regulative i normi struke
 • Vladanje suvremenim informacijskim i komunikacijskim tehnologijama
 • Razumijevanje prirodnih hazarda (potresna aktivnost, vulkanska aktivnost, klizišta, poplave, obalni procesi), njihovo predviđanje i identificiranje, utvrđivanje rizika te definiranje mogućih mjera prevencije i prilagodbe
 • Razumijevanje nepovoljnih utjecaja na okoliš različitih ljudskih aktivnosti (rast populacije, uporaba zemljišta, iskorištavanje prirodnih resursa)
 • Razumijevanje klimatskih promjena i njihovih učinaka na okoliš
 • Analiziranje i planiranje praćenja stanja sastavnica okoliša (tla, vode i zraka)
 • Analiziranje i interpretacija geoloških, geokemijskih i geofizičkih podataka vezanih za okoliš
 • Projektiranje i vođenje istraživanja vezanih uz izradu stručnih geoloških podloga, studija utjecaja na okoliš, elaborata iz područja zaštite okoliša i strategija vezanih uz okoliš
 • Sudjelovanje u izradi dokumenata prostornog uređenja
 • Izrada studija o geološkim hazardima i tehnološkim hazardima koji utječu na tlo, vodu i zrak;
 • Sudjelovanje u upravljanju resursima (vodama, tlima, mineralnim sirovinama, različitim obnovljivim izvorima energije)
 • Razumijevanje geoloških aspekata upravljanja otpadom
 • Razumijevanje uloge recikliranja za ekonomiju i okoliš
 • Poznavanje metoda remedijacije tla
 • Zaštita okoliša u tvrtkama i ustanovama koje se bave djelatnostima koje utječu na okoliš te transportom, skladištenjem i odlaganjem otpada.

Diplomski studijski program Geološko inženjerstvo - Smjer Geologija okoliša - PDF.

NAVIGACIJA

 • Preddiplomski studij
 • Diplomski studij
 • Poslijediplomski studij
 • PROGRAMI MOBILNOSTI
 • Cjeloživotno učenje
 • 1. Semestar

  Obavezni predmeti 1

  NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
  Dinamika podzemnih voda 1 
  Ne
  6.01501
  Geokemija okoliša 
  Ne
  5.01801
  Mineralogija okoliša 
  Ne
  5.01201
  Primijenjena analitika okoliša 
  Ne
  5.0601

  Izborni predmeti 1

  NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
  Osnove tloznanstva 
  Ne
  4.0451
  Numerička matematika 
  Ne
  4.0901
  Gospodarenje otpadom 
  Ne
  4.0451
  Hidrologija 1 
  Ne
  5.01201
  Geologija nafte 
  Ne
  5.0751
  Problematika svjetlosnog onečišćenja 
  Ne
  4.02251
  Geotehničko inženjerstvo okoliša 
  Ne
  5.0601

  2. Semestar

  Obavezni predmeti 2

  NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
  Monitoring okoliša 
  Ne
  6.0602
  Okolišna i inženjerska geofizika 
  Ne
  5.01202
  Zaštita podzemnih voda 
  Ne
  5.01202

  Izborni predmeti 2

  NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
  Strukturna geomorfologija 
  Ne
  3.0902
  Inženjerska geologija 2 
  Ne
  6.01802
  Hidrogeologija 2 
  Ne
  6.01802
  Taložni sustavi vodonosnika 
  Ne
  5.01202
  Geološko kartiranje 2 
  Ne
  5.0902
  Metode istraživanja sedimenata 
  Ne
  3.0902
  Geologija kvartara 
  Ne
  3.0902

  3. Semestar

  Obavezni predmeti 3

  NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
  Ponašanje zagađivala u podzemnim vodama 
  Ne
  5.01203
  Projektiranje istraživanja u zaštiti okoliša 
  Ne
  5.0753

  Izborni predmeti 3

  NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
  Modeliranje toka podzemne vode i transporta zagađivala 
  Ne
  6.01503
  Geohazardi 
  Ne
  6.01503
  Hidrogeologija krša 
  Ne
  6.01503
  Mineralogija glina 
  Ne
  5.03003
  Geoinformatika 
  Ne
  5.01203
  Seizmotektonika 
  Ne
  4.0903
  Površinsko odlaganje otpada 
  Ne
  4.0603
  Geoarheologija 
  Ne
  4.0603

  4. Semestar

  Obavezni predmeti 4

  NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
  Diplomski rad 
  Ne
  25.018004
  Regionalna geologija 
  Ne
  3.0904

  Izborni predmeti 4

  NAZIV PREDMETA ENGLESKI JEZIK ECTS SATNICA SEMESTAR
  Upravljanje okolišem 
  Ne
  2.0604

  Satnica

  ...diplomskog studija Geološkog inženjerstva - smjer Geologija okoliša za zimski semestar ak. god. 2017/2018:

   

  ...diplomskog studija Geološkog inženjerstva - smjer Geologija okoliša za ljetni semestar ak. god. 2016/2017:

   

  ...diplomskog studija Geološkog inženjerstva - smjer Geologija okoliša za zimski semestar ak. god. 2016/2017: