Natječaj za asistenta

N A T J E Č A J

za izbor:

 Jednog izvršitelja/icu na suradničko radno mjesto I. vrste - asistent, u znanstvenom području Prirodne znanosti, polje Geologija, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Zavodu za geologiju i geološko inženjerstvo RGN fakulteta.

UVJETI:

 Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Pristupnici na natječaj uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: završen sveučilišni diplomski studij Geologije ili sveučilišni diplomski studij Geološko inženjerstvo.

Prijavi na natječaj prilaže se: životopis, preslike diploma, prijepis ocjena, dokaz o državljanstvu, za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci). Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima.

Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave na natječaj i dokazi o ispunjavanju kriterija podnose se u roku 30 dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici su izričito suglasni da RGNF kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se razmatrati.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja provest će se razgovor.

O rezultatima natječaja svi kandidati bit će obavješteni putem e-mail-a, pod uvjetom da su za ovakav način dostavljanja obavijesti ispunjeni tehnički uvjeti.