Administrator projekta

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB, PIEROTTIJEVA 6

Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog Ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 56/22 i 127/22), objavljuje:

N A T J E Č A J

za izbor:

Jednog izvršitelja/icu na radno mjesto administratora/ice projekta, za rad na projektima Knowledge Innovation Community iz okvira Horizon Europe, na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu.

Opis poslova:

a. sudjeluje pri administrativnom vođenju i administriranju projekata;

b. organizira popratne aktivnosti u okviru projekata;

c. vodi projektnu dokumentaciju;

d. radi projektno izvještavanje (financijsko i narativno);

e. sudjeluje u pripremi i provedbi postupaka javne nabave i usluga planiranih u projektu;

f. sudjeluje u planiranju događaja i sastanaka u projektu te kominicira s projektnim partnerima;

g. obavlja i druge poslove iz djelokruga svoga rada na projektu po nalogu voditelja projekta i Uprave  

   Fakulteta.

Uvjeti:

VSS (sveučilišni diplomski studij i/ili specijalistički diplomski stručni studij), aktivno znanje engleskog jezika, poznavanje rada na računalu te najmanje jedna (1) godina radnog staža na sličnim poslovima.

Dodatni uvjeti:

   Prednost je iskustvo rada na provedbi projekata te iskustvo sudjelovanja u postupcima administracije i financijskog izvještavanja na međunarodnim projektima; prethodno iskustvo rada u timu; izražene organizacijske i komunikacijske vještine; visoki stupanj odgovornosti i samostalnosti u radu; proaktivan pristup rješavanju izazova.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome), preslika uvjerenja ili potvrde o završenim programima izobrazbe (ako kandidat ima završene programe izobrazbe), elektronski zapis od nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne stariji od 3 mjeseca), uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci).

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima.

Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijavljeni kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na razgovor, a o rezultatima natječaja svi kandidati bit će obavješteni putem e-mail-a, pod uvjetom da su za ovakav način dostavljanja obavijesti ispunjeni tehnički uvjeti.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama na adresu Rudarsko-geološko-naftni-fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Pierottijeva 6, 10 000 Zagreb, sa naznakom „Za natječaj - KIC“.