Natječaj za mlađeg istraživača - poslijedoktoranda i asistenta

RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET, ZAGREB, PIEROTTIJEVA 6

Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog Ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 56/2022), objavljuje:

N A T J E Č A J

za izbor:

  1. Jednog izvršitelja/icu na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju - mladi istraživač – poslijedoktorand, u znanstvenom području Tehničke znanosti, polje: Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, za rad na HRZZ projektu „Poboljšani model neidealne detonacije gospodarskih eksploziva“ (IP-2019-04-1618 akronim NEIDEMO), u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme (do 1.10.2023.g.)
  2. Jednog izvršitelja/icu na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent, u znanstvenom području Tehničke znanosti, polje: Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, grana: Naftno rudarstvo, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za naftno-plinsko inženjerstvo i energetiku.

UVJETI:

 Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Pristupnici na natječaj pod red.br.1. uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: završen poslijediplomski doktorski studij Primijenjene geoznanosti, rudarsko i naftno inženjerstvo te dodatne uvjete: doktorska disertacija doktorska disertacija iz područja i teme projekta IP-2019-04-1618, veliki interes i motiviranost za istraživanje u području neidealne detonacije eksploziva, poznavanje rada na računalnim programima EXPLO5 i AUTODYN, visoka motivacija za radom u istraživačkom timu i znanstvenim usavršavanjem u području projekta IP-2019-04-1618, znanstvena aktivnost i postignuća u području teme projekta, prezentacijske i komunikacije vještine, aktivno znanje hrvatskog jezika u govoru i pismu, aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.

Pristupnici na natječaj pod red.br.2. uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa trebaju ispunjavati i sljedeće uvjete: završen sveučilišni diplomski studij Naftnog rudarstva, smjer: Opće naftno rudarstvo.

Prijavi na natječaj prilaže se: životopis, preslika diplome, dokaz o državljanstvu, za strane državljane dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, potvrda o znanju engleskog jezika, elektronski zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje da protiv pristupnika nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci).

Za kandidate/kinje prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se intervju radi provjere poznavanja i provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju i znanja stranog jezika.

Pristupnici koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj, pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima.

Za pristupnike koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Nepotpune i nepravovremeno podnesene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja svi kandidati bit će obavješteni putem e-mail-a, pod uvjetom da su za ovakav način dostavljanja obavijesti ispunjeni tehnički uvjeti.

Prijave na natječaj podnose se u roku 30 dana od dana objave u Narodnim novinama na adresu Rudarsko-geološko-naftni-fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Pierottijeva 6, 10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj pod.red.br.“ .